— Rzecznik już trzykrotnie występował do resortu o podjęcie działań legislacyjnych umożliwiających pełną realizację mandatu RPO w zakresie monitorowania operacji deportacyjnych. Postulat ten nie został dotychczas zrealizowany, dlatego RPO ponownie przedstawia Ministrowi tę kwestię (...). — przeczytać możemy w komunikacie biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Deportacja cudzoziemców. Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do MSWiA

Art. 333 ustawy o cudzoziemcach, o którego zmianę wnosi RPO, zezwala na udział w procesie deportacji cudzoziemca przedstawicielom organizacji pozarządowych lub międzynarodowych zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom. Jak wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich, dla zapewnienia pełni realizacji powierzonych mu funkcji, konieczne jest umożliwienie mu lub jego przedstawicielom brania udziału w procesie deportacji cudzoziemca poza granice kraju. 

Czytaj więcej

Bez deportacji przed orzeczeniem sądu. Senat poprawia ustawę o cudzoziemcach

Chodzi o takie procesy, jak „detencja cudzoziemców, rozumiana nie tylko jako pobyt w ośrodkach dla cudzoziemców, zatrzymanie w pomieszczeniu Straży Granicznej dla osób zatrzymanych, lecz również pozbawienie wolności określone w art. 329 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach, związane z »doprowadzeniem cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony«„. Jakkolwiek RPO jest upoważniony do monitorowania przekazania osoby do państwa trzeciego, tak brak ujęcia go w przepisach ustawy o cudzoziemcach rodzić ma „liczne problemy organizacyjne, wyłączające w praktyce możliwość realizacji przez RPO funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji w tym obszarze”.

— W 2019 r. w Polsce odbyła się misja ewaluacyjna dotycząca powrotów cudzoziemców. — informuje RPO. — Strona polska otrzymała ocenę pozytywną, niemniej wskazano, że jednym z elementów wymagających wzmocnienia jest obszar monitoringu podczas realizacji decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Tegoroczna misja ewaluacyjna dorobku Schengen skłania tym bardziej do podjęcia pilnych działań w sygnalizowanym zakresie.