Senatorowie przychylili się do argumentów organizacji walczących o prawa człowieka i rzecznika praw obywatelskich. Wprowadzili poprawki do noweli ustawy o cudzoziemcach. Wykreślili z niej przepisy skracające do siedmiu dni termin do wniesienia odwołań (m.in. od wydania i wymiany karty pobytu, zgody na pobyt tolerowany, zobowiązania cudzoziemca do powrotu). Zdaniem organizacji zbyt krótki termin do wniesienia odwołania mógł skutkować naruszeniem przez Polskę obowiązku zapewnienia skutecznego środka odwoławczego.

Senatorowie wykreślili też z nowelizacji przepis umożliwiający deportację przed rozpoznaniem sprawy przez niezależny sąd oraz umożliwiający przedłużenie pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców.

Etap legislacyjny: wraca do Sejmu

Czytaj więcej

Przepisy o cudzoziemcach do zmiany