fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Apostazja bez apostazji

An­ty­kle­ry­ka­łów roz­pa­li­ła in­for­ma­cja po­da­na nie­daw­no przez „Rzecz­po­spo­li­tą", że w mar­cu epi­sko­pat na ogło­sić no­wą in­struk­cję w spra­wie try­bu wy­stę­po­wa­nia z Ko­ścio­ła.
Po­noć bę­dzie ła­twiej wy­kre­ślić się z ksiąg pa­ra­fial­nych. Oczy­wi­ście ni­ko­mu chrztu to nie unie­waż­ni, ale przy­naj­mniej po­zwo­li za­spo­ko­ić sil­ną u nie­któ­rych po­trze­bę pu­blicz­ne­go za­de­mon­stro­wa­nia nie­chę­ci do Ko­ścio­ła.

Gdy­by wnio­sko­wać na pod­sta­wie licz­by po­wsta­ją­cych wciąż no­wych por­ta­li agi­tu­ją­cych do wy­rze­cze­nia się wia­ry, to ma­my do czy­nie­nia z jed­nym z naj­waż­niej­szych pro­ble­mów nur­tu­ją­cych dziś Po­la­ków. Twór­cy stron in­ter­ne­to­wych po­świę­co­nych apo­sta­zji utrzy­mu­ją, że już te­raz set­ki ty­się­cy lu­dzi co ro­ku for­mal­nie zry­wa­ją wię­zi z ka­to­li­cy­zmem. Ani chy­bi pol­ski Ko­ściół po­wi­nien zwi­jać ma­nat­ki, bo za rok – dwa nie bę­dzie miał ko­go na­uczać. Tym bar­dziej że do apo­sta­zji przy­mie­rza się oso­bi­ście na­wet Ja­nusz Pa­li­kot, kie­dyś wy­daw­ca ko­ściół­ko­we­go ty­go­dni­ka „Ozon". Za­mie­rza też wspie­rać in­nych chęt­nych, któ­r...
Źródło: Plus Minus
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA