fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Kara za wykorzystywanie informacji poufnych

Bloomberg
Globalizacja rynków finansowych sprzyja możliwościom manipulacji na tych rynkach. Komisja Europejska postanowiła podjąć działania na rzecz zwiększenia przejrzystości ich funkcjonowania
KE przyjęła dziś wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wykorzystywania informacji poufnych i nadużyć na rynku. Ma on zapewnić integralność rynku i ochronę inwestorów.
- Nowe ramy dostosują regulacje do rozwoju sytuacji na rynku, wzmocnią walkę z nadużyciami na rynkach towarowych i rynkach powiązanych instrumentów pochodnych, wzmocnią kompetencje organów regulacyjnych w zakresie prowadzenia dochodzeń i nakładania sankcji oraz zmniejszą obciążenia administracyjne dla małych i średnich emitentów - czytamy w uzasadnieniu do wniosku. - Nadużycia na rynku to przestępstwa, które przynoszą wymierne szkody konkretnym osobom – stwierdził na konferencji komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług, Michel Barnier. - Zjawiska wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku prowadzą do zniekształceń cen rynkowych, a przez to podważają zaufanie inwestorów i szkodzą integralności rynku. W jego ocenie propozycje KE poszerzają i wzmacniają ramy prawne oraz wzmacniają kompetencje organów regulacyjnych i zaostrzają sankcje, jakimi dysponują te organy, oddając im do dyspozycji narzędzia służące utrzymywaniu porządku i przejrzystości na rynkach.
Nowe przepisy obejmą instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu wyłącznie na nowych platformach i poza rynkiem regulowanym, które nie są obecnie objęte unijnym prawem. Wniosek wyjaśnia, że zabronione są nadużycia na rynku towarowym i rynku powiązanych instrumentów pochodnych oraz wzmacnia współpracę pomiędzy organami regulacyjnymi rynku finansowego i rynku towarowego. Wniosek obejmuje szereg środków mających zapewnić organom regulacyjnym dostęp do informacji potrzebnych w celu wykrywania i karania nadużyć na rynku. Ponieważ sankcje będące obecnie do dyspozycji organów regulacyjnych często nie posiadają charakteru odstraszającego. We wniosku rozszerzono obecny zakres zgłaszania podejrzanych transakcji, obejmując nim również podejrzane niezrealizowane zamówienia oraz podejrzane transakcje poza rynkiem regulowanym. Przyznano organom regulacyjnym uprawnienia do uzyskania od operatorów telekomunikacyjnych rejestrów połączeń telefonicznych i rejestrów przesyłu danych lub uzyskania dostępu do prywatnych dokumentów bądź wstępu na teren prywatny w przypadku uzasadnionego podejrzenia wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku. Komisja zobowiązała także państwa członkowskie do zapewnienia ochrony osobom zgłaszającym przypadki naruszenia oraz ustalono wspólne reguły dotyczące stosowania zachęt w zamian za przekazywanie informacji o naruszeniach na rynku. Ponadto wprowadzono nowe pojęcie „próby manipulacji na rynku", aby umożliwić organom regulacyjnym nałożenie sankcji w przypadku, gdy ktoś podejmuje próbę dokonania manipulacji na rynku, ale nie uda mu się faktycznie przeprowadzić transakcji. Proponuje się też przyjęcie pewnych wspólnych zasad, np. że wysokość grzywny nie powinna być mniejsza niż zysk z nadużycia na rynku (o ile można go ustalić), a jej maksymalna wysokość nie powinna być mniejsza od dwukrotności takiego zysku.
Źródło: ekonomia24
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA