fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kultura

Wyzwolenie - REGULAMIN KONKURSU

I Postanowienia ogólne i definicje
1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej „Konkursem" w serwisie rp.pl/kultura jest Presspublica Sp. z o. o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Rejestrowy pod numerem KRS 0000134482, NIP 522-010-36-73, o kapitale zakładowym w wysokości 8.740.000,00 PLN (ośmiu milionów siedmiuset czterdziestu tysięcy złotych) (dalej: Organizator). 2. Uczestnik - należy przez to rozumieć osoby fizyczne, które przystąpiły do Konkursu organizowanego przez Organizatora w serwisie rp.pl/kultura.
3. Konkurs - należy przez to rozumieć niniejszy konkurs, którego zasady określa Regulamin. 4. Komisja Konkursowa - należy przez to rozumieć kapitułę konkursu, która oceni prawidłowość odpowiedzi oraz przyznania nagrody; w skład jury wchodzi Edyta Borkowska i Katarzyna Kazimierowska. 5. Zwycięzca - należy przez to rozumieć uczestników, którzy jako pierwsi udzielą prawidłowych odpowiedzi na pytania zadane w Konkursie. 6. Ogłoszenie konkursowe – ogłoszenie z informacją o konkursie, którego dotyczy Regulamin, które pojawi się na stronie rp.pl/kultura. 7. Regulamin – niniejszy regulamin. II Zasady Konkursu 1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, użytkownicy serwisu rp.pl/kultura. 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być: a) pracownicy i współpracownicy Organizatora lub sponsora; b) osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu Konkursu, c) najbliżsi wymienionych w podpunktach poprzedzających, d) osoby nieletnie, tj. takie, które nie ukończyły 13. roku życia. 3. Przebieg Konkursu: terminy i warunki nadsyłania zgłoszeń zawarte są w ogłoszeniu konkursowym   „Wyzwolenie". Zgłoszenia wysyłane będą na adres kultura@rp.pl. 4. O zwycięstwie decydować będzie poprawność odpowiedzi na pytanie konkursowe, jeżeli takie jest zadane w ogłoszeniu konkursowym oraz kolejność zgłoszeń. 5. W Konkursie można głosować tylko raz. W przypadku wysłania większej liczby e-maili niż jeden na jeden Konkurs, zgłoszenie jest nieważne, a nagrodę otrzyma osoba następna w kolejności udzielonych prawidłowych odpowiedzi, zgodnie z Regulaminem. 6. Zwycięzcy Konkursu będą informowani o wygranej drogą elektroniczną. Nagrody dla czytelników mogą być odebrane osobiście lub przesłane pocztą. 7. Zwycięzcami Konkursu zostaną pierwsze trzy osoby, które nadesłały poprawne odpowiedzi. 8. Nagrodami w konkursie są bilety na spektakl. III Reklamacje: 1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora. 2. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, datę i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia lub adres mailowy, z którego głosowano, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w składzie: Piotr Kropiński (dyrektor Rzeczpospolitej Online) i Renata Wróbel (redaktor prowadząca Rzeczpospolitej Online). 4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. 5. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną. 6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna. IV Postanowienia końcowe 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: www.rp.pl. 2. Organizator informuje, iż dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb tego Konkursu. 3. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności m.in. za działalność podmiotów świadczących usługi w postaci dostępu do sieci Internet obsługi poczty elektronicznej lub innych sieci telekomunikacyjnych. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921. 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. 7. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w każdym czasie, w szczególności razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych; oraz zmiany terminów w nim wskazanych, w tym rozstrzygnięcia o wynikach Konkursu i przekazania nagród. 8. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu bez podania przyczyny oraz do nie wyłaniania Zwycięzcy.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA