fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 29 listopada 2007

- Rada Ministrów określiła program badań statystyki publicznej na 2008 rok (DzU nr 210, poz. 1521)
- a jej prezes wprowadził zmiany do rozporządzenia dotyczącego wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet stosowanych jeszcze w tegorocznych badaniach (DzU nr 210, poz. 1525) - Rada Ministrów w dwóch rozporządzeniach wskazała warunki i sposób: wykonywania funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej oraz umacniania obronności na czas pokoju; przekazywania ministrowi obrony narodowej funkcji wynikających ze zwierzchnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej na czas wojny, stanu wojennego lub stanu wyjątkowego (DzU nr 210, poz. 15231524) - zmodyfikowane rozporządzenie ministra budownictwa dotyczące samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wraz z załącznikiem nr 1 (DzU nr 210, poz. 1528) - w rozporządzeniu ministra finansów o wymogach, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne, nową treść ma rozdział 2 „Zgłoszenie celne dokonywane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego” (DzU nr 210, poz. 1529) - minister kultury i dziedzictwa narodowego zmienił nieco rozporządzenia w sprawie specjalistycznej jednostki nadzoru, którą jest tytułowe centrum (DzU nr 210, poz. 1530) - od dzisiaj minister ten będzie przyznawać stypendia „osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami”, a wnioski w tej sprawie ma rozpatrywać do 31 marca i 30 listopada, gdy chodzi o stypendia półroczne, oraz do 30 listopada – na rok następny (DzU nr 210, poz. 1531) - rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu uzyskiwania informacji od prokuratora lub stanowiska sądu rodzinnego o niewyrażeniu sprzeciwu na pobranie ze zwłok komórek, tkanek i narządów (DzU nr 210, poz. 1532) - minister spraw wewnętrznych i administracji dokonał korekt w dwóch policyjnych rozporządzeniach, z których pierwsze dotyczy umundurowania, a w następnym chodzi o „Tabelę 2 – wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na innych stanowiskach służbowych” (DzU nr 210, poz. 15331534) - minister transportu udostępnił wykaz 30 państw, w których uznawane są przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej wydane:– zaświadczenia o spełnieniu wymogu zdolności zawodowej,– świadectwa zdolności żeglugowej,– dokumenty kwalifikacyjne kierowników statków (DzU nr 210, poz. 1536, 1537 i 1538) - minister zdrowia wskazał rodzaje i zakres świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (DzU nr 210, poz. 1540) - zmienione rozporządzenie Rady Ministrów o Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (DzU nr 211, poz. 1545) - rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 25 lutego 1999 r. o współdziałaniu organów, służb i innych państwowych jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających uzupełniono o Centralne Biuro Antykorupcyjne (DzU nr 211, poz. 1546)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA