Ustrój i kompetencje

Sprzedaż bez przetargu tylko za zgodą gminy

Jeżeli w gminie nie określono generalnych zasad nabycia i zbycia nieruchomości, to sprzedaż bez przetargu powinna być poprzedzona uchwałą rady gminy wyrażającą na to zgodę
Dotyczy to również tych sytuacji, w których ustawa o gospodarce nieruchomościami nie nakłada takiego obowiązku – orzekł 19 października Naczelny Sąd Administracyjny.
Ze skargą kasacyjną do NSA zwróciła się Rada Miasta Jarosław. W podjętej uchwale wyraziła zgodę na bezprzetargową sprzedaż gruntu o powierzchni 68 mkw. właścicielowi sąsiedniej działki, by poprawić warunki jej zagospodarowania. O tę samą ziemię starali się jednak Angelika i Jakub M. będący również właścicielami sąsiednich działek. Oni właśnie zaskarżyli uchwałę rady miejskiej do sądu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uznał ją za niezgodną z prawem. Jego zdaniem art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy o samorządzie gminnym, będący prawną podstawą do podjęcia uchwały, musi być interpretowany łącznie z art. 37 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Pierwszy z tych przepisów przewiduje, że do czasu określenia zasad nabycia i zbycia nieruchomości gruntowych wójt może je kupować i sprzedawać wyłącznie za zgodą gminy. Z kolei art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami mówi, że jeśli nieruchomość lub jej część jest sprzedawana na poprawę warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości, zbywa się ją w trybie bezprzetargowym. Ponieważ ten przepis nie uzależnia sprzedaży tego typu nieruchomości od zgody rady gminy, ta nie ma kompetencji do wyrażania bądź niewyrażania zgody na bezprzetargową sprzedaż. Uchwała nie miała oparcia w przepisach, a do zadysponowania nieruchomością tego typu uprawniony był wyłącznie wójt (burmistrz, prezydent miasta). W skardze kasacyjnej do NSA jarosławska rada stwierdziła, że rozwiązania z art. 18 ustawy o samorządzie gminnym mają na celu ochronę szczególnych elementów majątku gminnego, jakimi są nieruchomości. Zabezpieczają gminę przed ewentualnymi nierozważnymi działaniami wójta, których skutki mogłyby być nieodwracalne. NSA uznał zarzuty za uzasadnione. Uchylił wyrok WSA i oddalił skargę Angeliki i Jakuba M. Podzielił pogląd, że art. 18 ustawy o samorządzie gminnym uprawnia radę gminy do dysponowania mieniem gminnym w formie uchwały o wyrażeniu zgody na bezprzetargową sprzedaż. Do czasu, gdy gmina nie określi generalnych zasad nabywania i zbywania nieruchomości, każda bezprzetargowa sprzedaż powinna być poprzedzona uchwałą tej rady o zgodzie na taką transakcję. Odwoływanie się do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami jest niewłaściwe (sygn. I OSK 1338/07).
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL