Polak za granicą

Firma deleguje zatrudnionego do pracy w Wielkiej Brytanii

Adresy e-mailowe kolegiów ds. zatrudnienia
Nieznane
Osobie delegowanej do pracy w Zjednoczonym Królestwie przy realizacji umowy o świadczenie usług, jaką zawarłeś z obcym kontrahentem, płacisz nie mniej niż 5,35 funta za godzinę. Składki od jej wynagrodzeń odprowadzasz do polskiego ZUS, a zaliczki - zwykle do tamtejszego fiskusa
Delegowanie polega na kierowaniu personelu do pracy w innym kraju przy wykonaniu kontraktu np. na roboty budowlano-mieszkaniowe, jaki pracodawca podpisał z zagraniczną firmą. Kwestie te reguluje dyrektywa 96/71 z 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Osoba wysłana nie zmienia pracodawcy, tylko miejsce pracy. Jest to więc układ trójstronny, w którym uczestniczą:
- macierzysty pracodawca, tzw. wysyłający, - pracownik delegowany,
- pracodawca, na rzecz którego jest świadczona usługa, tzw. przyjmujący. Od 1 maja 2004 r. obywatele polscy podejmujący zatrudnienie w Wielkiej Brytanii muszą się zarejestrować w urzędzie Home Office w ramach projektu the Worker Registration Scheme. Powinni to zrobić jak najszybciej po rozpoczęciu tam pracy. Nie dotyczy to jednak pracowników delegowanych przez nasze przedsiębiorstwa, którzy są zasadniczo zwolnieni z tego obowiązku. Wysłanego do pracy w Wielkiej Brytanii w ramach delegowania zatrudniasz według prawa polskiego. Nie możesz mu jednak płacić mniej, niż dostają Anglicy, ani udzielać krótszych urlopów. Pewne warunki zatrudnienia delegowanych - zgodnie z dyrektywą - nie mogą być bowiem mniej korzystne od obowiązujących w kraju przyjmującym. Chodzi m.in. o: - maksymalny czas pracy, - minimalne okresy odpoczynku i urlop wypoczynkowy, - najniższe wynagrodzenie i stawki za godziny nadliczbowe, - minimum standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uprawnień rodzicielskich. Delegowany nie może pracować dłużej niż średnio 48 godzin tygodniowo w okresie rozliczeniowym wynoszącym 17 tygodni. Niektórych pracowników wolno rozliczać w okresie wydłużonym do 26 tygodni. Młodociani (od 16 do 18 lat) nie powinni pracować więcej niż 8 godzin dziennie lub 40 na tydzień oraz w nocy. Pracownikowi delegowanemu do Wielkiej Brytanii udzielamy co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w ciągu 24 godzin. Nie musi on przypadać tego samego dnia kalendarzowego pod warunkiem, że jest nieprzerwany. Zasady tej nie stosujemy do zatrudnionych w systemie przerywanego czasu pracy oraz do osób przychodzących na inną zmianę. Pracującym na zmiany wtedy, gdy potencjalnie trwa ich okres odpoczynku, dajemy odpoczynek kompensacyjny. Jeżeli nie jest to możliwe, zapewniamy dodatkowe środki ochronne w celu zapewnienia bezpieczeństwa ich pracy. Opisane uprawnienia strony mogą zmienić lub wyłączyć w układach zbiorowych pracy (collective agreements) lub w umowach zbiorowych z pracownikami (workforce agreements). Młodocianym gwarantujemy 12 godzin nieprzerwanego odpoczynku podczas 24 godzin. Jeśli wykonują pracę w systemie przerywanym lub krótkich okresach, odpoczynek tygodniowy wolno przerwać. Delegowanemu przysługuje prawo do co najmniej 24 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego w ciągu siedmiu dni. Podczas 14 dni możemy mu zapewnić albo dwa nieprzerwane 24-godzinne odpoczynki, albo jeden 48-godzinny. Minimalny odpoczynek tygodniowy nie może konsumować dobowego, chyba że jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy. Stąd łącznie odpoczynki dobowe i tygodniowe powinny wynosić przynajmniej 35 kolejnych godzin tygodniowo lub 59 podczas dwóch tygodni. Minimalny okres odpoczynku tygodniowego młodocianych to 48 godzin. Jeśli chodzi o pracujących w systemie przerywanym lub w krótkich okresach, możemy go przerwać, a gdy uzasadniają to przyczyny techniczne lub organizacyjne - skrócić, ale maksymalnie do 36 kolejnych godzin. Po przepracowaniu sześciu godzin delegowanemu przysługuje przerwa. Długość i zasady jej przyznawania określają strony w układach lub umowach zbiorowych. Gdy tego nie zrobią, przerwa trwa 20 minut. Młodociani, którzy pracują dłużej niż 4,5 godziny dziennie, dysponują przynajmniej 30-minutową przerwą. Delegowanemu płacimy przynajmniej minimalną pensję wiążącą w Polsce, chyba że obowiązująca w Zjednoczonym Królestwie jest wyższa. A tam są różne stawki najniższej płacy, w zależności od wieku zatrudnionych. Wynoszą dla pracowników: - od 22 lat (the main rate) - 5,35 funta za godzinę, - od 18 do 21 lat (the development rate) - 4,45 funta za godzinę, - od 16 do 17 lat (the development rate) - 3,30 funta za godzinę. Minima te jednak się zmienią od 1 października bieżącego roku. Nadgodziny to praca ponad podstawowe godziny pracy określone w angażu. W nim strony powinny określać warunki pracy w godzinach nadliczbowych. Nie możemy jednak zmusić delegowanego, by pracował więcej niż średnio 48 godzin tygodniowo w 17-tygodniowym okresie rozliczeniowym, chyba że wyrazi na to zgodę na piśmie. Pracownik nie ma ustawowego prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz określonych minimalnych stawek zapłaty za nią. Wysłanemu do pracy w Wielkiej Brytanii udzielamy przynajmniej czterech tygodni płatnego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym. Wymiar ten wzrośnie od 1 października bieżącego roku do 4,8 tygodnia, aOd 1 października 2008 r. do 5,6 tygodnia. Pracodawca brytyjski ma obowiązek rozmieszczenia w zakładzie znaków bhp w widocznych miejscach, dostarczenia informacji o ryzyku, procedurach i obowiązkach zgłoszeniowych. Jest również zobowiązany do oceny ryzyka w miejscu pracy oraz do jego eliminowania lub kontroli. Musi wybrać wśród pracowników komitet bhp (health and safety committee) w zakładach pracy, w których działają związki zawodowe, lub koordynatora bhp (health and safety coordinator). Co do zasady, pracodawca nie może w Zjednoczonym Królestwie odmówić bez uzasadnienia ciężarnej pracownicy udzielenia płatnego czasu wolnego w celu skorzystania z opieki zdrowotnej. Kobiety, które urodziły, od 1 kwietnia bieżącego roku mają prawo do 26 tygodni urlopu macierzyńskiego (Ordinary Maternity Leave) i dodatkowo do kolejnych 26 tygodni (Additional Maternity Leave). Urlop macierzyński zaczyna się od daty wskazanej przez pracownicę, od daty narodzin dziecka lub od pierwszego dnia nieobecności w firmie z powodu ciąży po rozpoczęciu czwartego tygodnia przed przewidywanym tygodniem porodu. Ciężarna musi zawiadomić szefa na piśmie o terminie rozpoczęcia urlopu. Pracodawca nie może jej zezwolić na wykonywanie pracy w ciągu dwóch tygodni od daty porodu. W czasie urlopu macierzyńskiego pracownica ma prawo do takich samych świadczeń jak w czasie zatrudnienia, czyli np. do urlopu wypoczynkowego, samochodu służbowego, z wyjątkiem wynagrodzenia. Po upływie 26 tygodni urlopu macierzyńskiego mamie wolno skorzystać z dodatkowego urlopu, podczas którego przysługuje niższe wynagrodzenie. Pracodawcy mogą określić umownie zasady wynagradzania pracownicy na urlopie macierzyńskim. Istnieją również ustawowe wytyczne. Kobieta, która urodziła po 1 kwietnia 2007 r., ma prawo do wynagrodzenia przez najwyżej 39 tygodni. Może je otrzymywać począwszy od 11 tygodnia przed przewidywaną datą porodu. Przez pierwsze sześć tygodni urlopu macierzyńskiego stawka wynosi 9/10 wynagrodzenia tygodniowego pracownicy obliczonego z ośmiu tygodni bezpośrednio poprzedzających 14 tydzień przed przewidywanym tygodniem porodu. Nie ma oficjalnego minimum. Za pozostałe 33 tygodnie urlopu należy się albo 112,75 funta tygodniowo, albo 90 proc. przeciętnej pensji tygodniowej kobiety w zależności od tego, która kwota jest niższa. Od świadczeń wypłacanych w trakcie urlopu macierzyńskiego odprowadzamy podatki oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Świeżo upieczona mama może pracować podczas urlopu przez dziesięć dni bez utraty prawa do wynagrodzenia należnego za czas urlopu. Jeśli nie przysługuje wynagrodzenie od pracodawcy, kobieta może otrzymać zasiłek macierzyński (Maternity Allowance) po spełnieniu określonych warunków. Standardowa stawka zasiłku to 112,75 funta lub 90 proc. średniego wynagrodzenia tygodniowego, w zależności od tego, która kwota jest niższa. Zasiłek jest wypłacany najwyżej przez 39 tygodni. Nie odprowadza się od niego składek na ubezpieczenia społeczne ani podatku. Ojciec może dostać tydzień lub dwa urlopu ojcowskiego (statutory paternity leave). W tym celu informuje pracodawcę na piśmie o przewidywanym terminie porodu, o terminie, w którym zamierza skorzystać z urlopu ojcowskiego, co najmniej 15 tygodni przed przewidywaną datą porodu. Dyskryminacja i molestowanie są zakazane na każdym etapie zatrudnienia, w tym w ogłoszeniach o wolnych miejscach pracy, rekrutacji, awansowaniu lub innych sytuacjach rozwoju zawodowego oraz przy rozwiązywaniu umowy o pracę. Dyskryminacja ze względu na płeć, kolor skóry, orientację seksualną, religię czy przekonania, niepełnosprawność lub wiek jest zabroniona. Poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie, żądanie podjęcia określonych działań przez firmę, przywrócenia do pracy lub ponowne zatrudnienie. Składki na ubezpieczenia społeczne, należne z wynagrodzenia delegowanego do Wielkiej Brytanii, odprowadzamy do naszej ubezpieczalni, zdobywając wcześniej formularz E 101. Druk ten firma wysyłająca załatwia dla każdej osoby kierowanej za granicę, na konkretną pracę i na czas określony. Zaświadczenie to potwierdza podleganie systemowi ubezpieczeń w Polsce. Wysłany jest nim objęty, gdy okres delegowania nie przekracza 12 miesięcy, z możliwością wydłużenia do dwóch lat. Jeżeli zaświadczenie o podleganiu polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych nie zostanie przedłużone powyżej 12 miesięcy, pracownik będzie podlegał systemowi ubezpieczeń społecznych w Wielkiej Brytanii. Stawki poszczególnych składek na ubezpieczenia społeczne są dostępne pod adresem: www.hmrc.gov.uk./rates/nic.htm. Informacje pod: www.hmrc.gov.uk/nic/ni.htm.../nic/ni.htm. Wysokość stawek zależy od wynagrodzenia zatrudnionego. Jeśli pobiera on100 -670 funtów tygodniowo, składki wynoszą 11 proc., a gdy powyżej 670 funtów tygodniowo -1 proc. Zaliczki na podatek dochodowy, jakie potrącasz z zarobków delegowanego, płacisz zasadniczo do tamtejszego fiskusa. Pracownik wysłany do pracy w Zjednoczonym Królestwie, który ma nadal miejsce zamieszkania (ośrodek interesów życiowych) u nas, jest polskim rezydentem. Zasadniczo więc wszystkie jego dochody podlegają opodatkowaniu w Polsce. Nie znaczy to jednak, że zaliczki płacimy za niego do naszego urzędu skarbowego. Rozstrzyga to ostatecznie konwencja między Rzeczpospolitą Polska i Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i odzysków majątkowych, podpisana 20 lipca 2006 r. (DzU nr 250, poz. 1840 ). Według niej wynagrodzenia takiego pracownika są opodatkowane tylko w Polsce, jeśli: - przebywa on w kraju przyjmującym łącznie najwyżej 183 dni wciągu roku, - pensję wypłaca mu przedsiębiorca niemający miejsca zamieszkania lub siedziby w Zjednoczonym Królestwie, - nie uiszcza jej zakład, który pracodawca ma w Wielkiej Brytanii. Jeśli nie został spełniony którykolwiek z warunków, wynagrodzenie za pracę w Anglii jest tam opodatkowane. W Polsce będzie ono zwolnione od podatku, ale wpłynie na wysokość stawki podatkowej stosowanej do innych dochodów (gdy delegowany je osiągnie). Miesięczne stawki podatkowe w 2007 r. 1 - 2230 funtów (starting rate ) > 10 proc. 2231 - 34 600 funtów (basic rate ) > 22 proc. 34 601 i więcej (higher rate ) > 40 proc. W razie naruszeń - Pracownik delegowany nieprawidłowo zatrudniony może złożyć zażalenie do kolegium do spraw zatrudnienia (employment tribunal). Kolegium przyzna mu ewentualnie odszkodowanie (nie ma jego dolnej granicy, jest górna w zależności od rodzaju zażalenia). Przydatne adresy kolegiów: Offices A-K: www.employmenttribunals.gov.uk/venues/tribunal_offices_a_k.htm Offices L-Q: www.employmenttribunals.gov.uk/venues/tribunal_offices_l_q.htm Offices R-Z: www.employmenttribunals.gov.uk/venues/tribunal_offices_r_z.htm The Employment Tribunal Website is: www.employmenttribunals.gov.uk/index.htm - Zarabiający poniżej minimalnego wynagrodzenia zwracają się do właściwych pracowników administracji rządowej. Ci ostatni rozpatrują skargi, przeprowadzają inspekcje, mogą wydawać nakazy i nakładać grzywny oraz składać zażalenia do kolegiów w imieniu pracowników. Helpline dostępna pod numerem 0845 6000 678. - Dyskryminowani ze względu na płeć skarżą się do Komisji ds. Równego Traktowania (Equal Opportunities Commission). Ta może przeprowadzać postępowania wyjaśniające; www.eoc.org.uk, www.equalityni.org. Organem właściwym dla dyskryminowanych ze względu na rasę jest Komisja ds. Równości Ras (Commission for Racial Equality); www.cre.gov.uk oraz www.equalityni.org - Przestrzeganie przepisów dot. bhp, czasu pracy oraz pracy w nocy kontroluje Komisja Wykonawcza ds. bhp (Health and Safety Executive) oraz władze lokalne. Infolinia dostępna pod numerem 08701 545 500; www.hse.gov.uk, http://www.direct. gov.uk/QuickFind/LocalCouncils/fs/en. Artykuł powstał dzięki pomocy Jamie'go MacLeod z firmy Lewis Silkin, angielskiej kancelarii prawniczej, oraz Moniki Krzyszkowskiej-Dąbrowskiej z firmy Bartłomiej Raczkowski Kancelaria Prawa Pracy, polskiej kancelarii wyspecjalizowanej w prawie pracy. Obie firmy zrzeszone są w ius laboris, globalnym stowarzyszeniu kancelarii specjalizujących się w prawie pracy. Kontynuujemy cykl artykułów o delegowaniu zatrudnionych przez polskie firmy do pracy za granicą. Tych tzw. pracowników delegowanych chronią przepisy wspólnotowe. Z kilkunastu cotygodniowych artykułów (zawsze w piątek) przedsiębiorcy dowiedzą się, na jakich warunkach ich zatrudniać, gdzie odprowadzać za nich składki i zaliczki podatkowe oraz jak sporządzać dla nich listę płac. Zachęcamy czytelników do przysyłania pytań na ten temat. Obiecujemy, że na wszystkie odpowiemy w cyklu lub poza nim. Zorganizujemy też kilka dyżurów eksperckich. Kiedy - poinformujemy na pierwszej stronie DOBREJ FIRMY. Dotychczas w cyklu ukazały się artykuły o delegowaniu do pracy: - 11 maja, w Hiszpanii, - 18 maja, w Niemczech, - 25 maja, w Portugalii, - 1 czerwca, w Czechach, - 8 czerwca, w Belgii, - 15 czerwca, w Bułgarii. Za tydzień pojedziemy na Węgry.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL