Firma

Jak założyć firmę w Szwecji

Podjęcie działalności gospodarczej w Szwecji nie wymaga skomplikowanych zabiegów. Polski przedsiębiorca musi spełnić takie same warunki, jak obywatel szwedzki. Liczy się przede wszystkim, żeby jego usługi były fachowe, a sprzedawane produkty najwyższej jakości
Polscy obywatele i osoby prawne mogą zakładać w Szwecji przedsiębiorstwa bez żadnych ograniczeń. Otwarty jest też dostęp do rynku pracy. Tym, którzy chcą przebywać w Szwecji dłużej niż trzy miesiące, wystarczy pozwolenie na pobyt w tym kraju w związku z podjęciem pracy lub studiów. Samo rozpoczęcie działalności gospodarczej w Szwecji też jest dość proste.
Forma ta odpowiada polskiemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przedsiębiorstwo takie prowadzone jest i reprezentowane przez jedną osobę. Nie ma osobowości prawnej. Przedsiębiorca odpowiada za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem, a sprawozdanie i rozliczenie działalności stanowi część jego corocznego rozliczenia podatkowego. Żeby polski obywatel mógł prowadzić w Szwecji jednoosobową firmę, musi zarejestrować się w urzędzie skarbowym i uzyskać numer statystyczny oraz numer VAT. W tym celu musi złożyć w centralnym urzędzie podatkowym w Sztokholmie następujące dokumenty: - formularze podatkowe SKV, dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.skatteverket.se; - poświadczoną kopię paszportu; - zaświadczenie z polskiego urzędu podatkowego o niezaleganiu z podatkami; - zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami. Wszystkie dokumenty powinny być przetłumaczone na język angielski lub szwedzki i poświadczone w konsulacie szwedzkim w Polsce. Jeśli nazwa firmy ma podlegać ochronie, konieczne jest zarejestrowanie jej w Urzędzie Patentowo-Rejestrowym (PRV) na formularzu 903. Koszt takiej rejestracji wynosi ok. 800 koron (ok. 330 zł). Należy też pamiętać, że prowadzenie własnej działalności gospodarczej w Szwecji wymaga uzyskania zezwolenia na pobyt w tym kraju. Wniosek o pozwolenie składa się w Urzędzie ds. Migracji (Migrationsverket) bądź w szwedzkiej ambasadzie lub konsulacie w Polsce. Trzeba do niego dołączyć certyfikat rejestracji przedsiębiorstwa i inne dokumenty potwierdzające zamiar prowadzenia własnej firmy. Złożenie wniosku jest bezpłatne. Pozwolenie wydawane jest przeważnie na pięć lat. Może jednak zostać cofnięte, jeżeli działalność nie będzie wykazywała dochodów umożliwiających utrzymanie się w Szwecji osoby prowadzącej jednoosobową firmę. Najprostszy rodzaj spółki to spółka prawa cywilnego. Powstaje w rezultacie zawarcia między wspólnikami umowy w celu wykonywania działalności gospodarczej. Spółka ta nie ma osobowości prawnej. Jej majątek jest własnością jednego lub kilku wspólników. Nie jest rejestrowana przez Urząd Patentowo-Rejestrowy. Rejestracji podlegają natomiast osoby, które ją tworzą. Muszą w tym celu złożyć formularz 907, zgodnie z procedurą obowiązującą jednoosobowego przedsiębiorcę. Znanej prawu polskiemu spółce jawnej odpowiada spółka handlowa. Jest to przedsiębiorstwo założone i prowadzone przez dwie lub więcej osób prawnych lub osób fizycznych, mające ograniczoną osobowość prawną. Przy rejestracji spółki handlowej zalecane jest zawarcie pisemnej umowy. Rejestracja dokonywana jest w Urzędzie Patentowo-Rejestrowym na formularzu 901. Kosztuje to 800 koron. Spółka handlowa nie musi tworzyć własnego statutu. Może natomiast mieć radę nadzorczą, ale w praktyce zwykle zarządzana jest bezpośrednio przez wspólników. Odmianą spółki handlowej jest spółka komandytowa, w której jeden lub kilku wspólników ograniczyło w umowie swoje zobowiązania do wysokości sumy zainwestowanej w jej działalność. Rejestracji spółki dokonuje się w Urzędzie Patentowo-Rejestrowym na formularzu 902. Koszt - 800 koron. Według prawa szwedzkiego istnieją dwa rodzaje spółek z ograniczoną odpowiedzialnością: prywatna i publiczna. Prywatna (privat aktiebolag) jest odpowiednikiem polskiej spółki z o.o., publiczna (publik aktiebolag) natomiast - spółki akcyjnej. Minimalny kapitał potrzebny do utworzenia spółki z o.o. wynosi 100 tys. szwedzkich koron (ok. 41 tys. zł). Dla spółki akcyjnej minimalny kapitał zakładowy to 500 tys. koron (ok. 207 tys. zł). Do zarejestrowania spółki z o.o. niezbędne jest przedstawienie w wydziale ds. spółek Urzędu Patentowo-Rejestrowego następujących dokumentów: - aktu założycielskiego spółki, - projektu statutu, - protokołu z posiedzenia założycielskiego udziałowców, - zaświadczenia z banku potwierdzającego zdeponowanie minimalnego kapitału udziałowego, - listy udziałowców. Dokumenty te należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od podpisania aktu założycielskiego spółki. Opłata rejestracyjna wynosi 1100 koron szwedzkich (ok. 455 zł). Podanie o rejestrację musi zawierać potwierdzone wzory podpisów wszystkich członków zarządu, dyrektora i jego zastępcy oraz jeszcze jednej osoby upoważnionej do składania podpisów w imieniu spółki. Jeśli spółka zagraniczna nie ma przedstawiciela mieszkającego w Szwecji, to zarząd musi udzielić pełnomocnictwa do jej reprezentowania przed urzędami i sądami obywatelowi Szwecji. Jest to forma stosowana w Szwecji w początkowej fazie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa zagranicznego. Oddział nie ma osobowości prawnej. Nie ma też własnego kapitału. Jego aktywa i pasywa stanowią część firmy macierzystej. Prowadzi jednak samodzielną księgowość. Opodatkowany jest tak jak spółka z o.o. Oddziałem kieruje dyrektor, który musi uzyskać pełnomocnictwo centrali. Rejestracja oddziału wymaga zgody Urzędu Patentowo-Rejestrowego. Nazwa oddziału musi zawierać nazwę zagranicznej firmy wraz z dodatkiem "filia" i jednoznacznie wskazywać kraj, w którym znajduje się firma macierzysta. Urzędem właściwym w sprawach podatkowych w Szwecji jest Krajowy Urząd Podatkowy (Riksskatteverket) i jego oddziały terenowe. 1. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 28 proc. Płacą go spółki z o.o. i akcyjne, stowarzyszenia gospodarcze (ekonomisk forening) i fundacje (stiftelse). Straty mogą być przenoszone na następne lata. Część dochodu można przeznaczyć na rezerwy celowe, które są opodatkowywane w chwili ich wykorzystania. 2. Podatek od dywidendy to kolejny podatek, jaki muszą płacić zarówno szwedzcy, jak i zagraniczni przedsiębiorcy. Wynosi on 30 proc. Dzięki umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania dla polskich właścicieli niemających więcej niż 25 proc. udziałów w spółce działającej w Szwecji stawka ta jest niższa i wynosi 15 proc. Gdy udziały są większe niż 1/4 kapitału zakładowego - podatek nie przekracza 5 proc. Aby zyski oddziałów mogły zostać przekazane za granicę, najpierw musi być od nich potrącony podatek dochodowy od osób prawnych. Nie ma natomiast żadnych ograniczeń przy przelewaniu za granicę dywidend. 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych ma w Szwecji charakter lokalny. Jest płacony na rzecz gminy. Jego wysokość waha się od 26 do 35 proc. Od zarobków powyżej 232 tys. koron pobierany jest dodatkowo podatek 20-proc., a kolejne 5 proc. płacą ci, których roczny dochód przekroczył 374 tys. koron. Podatek dochodowy od osób fizycznych (oprócz jednoosobowych przedsiębiorców) płaci każdy ze wspólników spółki cywilnej, jawnej oraz komandytowej. 4. W Szwecji istnieje również 30-proc. podatek od zysków kapitałowych: odsetek bankowych, dywidend, operacji giełdowych, wynajmu lokali. Ponadto osoby, których majątek osobisty (zalicza się do niego m.in. lokaty bankowe, akcje, samochody, łodzie) przekracza 900 tys. koron, płacą jeszcze 1,5-proc. podatek. Nieruchomości (domy, mieszkania) będące własnością osób fizycznych opodatkowane są w wysokości 1,5 proc. ich wartości, która szacowana jest co dwa lata. Za podstawę opodatkowania przyjmuje się około 75 proc. ich wartości rynkowej. 5. Podstawowa stawka szwedzkiego podatku VAT (Moms) wynosi 25 proc. Stawką obniżoną - 12 proc. objęte są m.in. żywność, usługi hotelowe, transport pasażerski. Stawką 6 proc. - prasa codzienna, bilety na imprezy sportowe i kulturalne. Istnieje możliwość odzyskania VAT na granicy zarówno przez osoby fizyczne, jak i firmy, które nie są podatnikami w Szwecji. Warto też pamiętać o obowiązujących od 1 stycznia 2001 r. ułatwieniach podatkowych dla inwestorów zagranicznych zatrudniających specjalistów ze swoich krajów. Według obowiązujących w Szwecji przepisów opodatkowane jest tylko 75 proc. dochodów uzyskanych przez nich w czasie trzyletniego pobytu w tym kraju. Z przywileju może jednak korzystać tylko ten przedsiębiorca, którego pobyt w Szwecji nie przekracza pięciu lat. 6. Jeśli chodzi o ubezpieczenia, to na szwedzkim pracodawcy ciąży obowiązek odprowadzania części składki za pracownika. Jej wysokość zwykle sięga 33 proc. podstawy opodatkowania. Dla osób pracujących na własny rachunek stawka ubezpieczenia wynosi 31 proc. Formy prawne działalności gospodarczej w Szwecji - przedsiębiorca jednoosobowy - spółka prawa cywilnego - spółka handlowa - spółka komandytowa - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - oddział Nabywanie nieruchomości Zezwolenie na nabycie nieruchomości w Szwecji niezbędne jest w stosunku do nieruchomości rekreacyjnych, gospodarstw rolnych i gruntów zabudowanych mających status dzierżawy wieczystej lub czasowej. Zezwolenia wydawane są po sprawdzeniu, czy transakcja nie godzi w ważny interes społeczny oraz czy nie dotyczy rejonu o szczególnie wysokim popycie na nieruchomości. Uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane, jeśli cudzoziemiec ma zameldowanie w Szwecji, zamieszkuje tam od co najmniej pięciu lat albo ożenił się z osobą, od której nie wymaga się zezwolenia. Ważne adresy Ambasada RP w Szwecji Karlavagen 35 114 31 Stockholm tel. 00 46 8 411 41 32 www.polemb.se Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Szwecji Friggagatan 4 114 27 Stockholm tel. 00 46 8 453 84 20 www.polcommerce.com Agencja Inwestycji Zagranicznych (ISA) Gamla Brogatan 36-38 SE 101 21 Stockholm tel. 00 46 8 402 78 00 www.isa.se Polsko-Szwedzka Izba Handlowa Blasieholmsgatan 46 103 24 Stockholm tel. 00 46 8 678 69 45 Ambasada Szwecji w Warszawie ul. Bagatela 3 tel. (0 22) 640 89 00 www.swedisch-ambasse.pl Polsko-Szwedzka Izba Gospodarcza ul. Chmielna 101/102 80-748 Gdańsk tel. (0 58) 300 95 14-17 www.posig.com.pl
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL