fbTrack

Podatki

Dorabiający do stypendium muszą się rozliczyć z fiskusem

Stypendia są z reguły zwolnione z podatku. Jednakże student czy uczeń dorabiający w czasie wakacji czy roku szkolnego, także na umowę-zlecenie, musi po zakończeniu roku złożyć zeznanie podatkowe
Czytelnik jest studentem. W czasie wakacji podjął pracę zarobkową na umowę-zlecenie. Pyta, czy dochody uzyskane za taką pracę będzie musiał w zeznaniu za 2007 r. zsumować z otrzymanym w tymże roku stypendium za wyniki w nauce i czy istnieje jakiś limit zarobków zwolnionych z rozliczenia.
Prawie wszystkie stypendia są zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39, 40 i pkt 40 b ustawy z 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (uopdf). Można powiedzieć najogólniej, że nie są objęte zwolnieniem tylko stypendia prywatne oraz stypendia, których regulamin nie przewiduje ich publicznej dostępności dla uczniów i studentów spełniających określone w nim kryteria. Limitowane jest przy tym wyłącznie zwolnienie obejmujące stypendia przyznawane uczniom i studentom według zasad ustalonych przez rady gmin i powiatów, przez sejmiki samorządowe oraz na podstawie regulaminów ustalonych przez fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność pożytku publicznego i udostępnianych do publicznej wiadomości. Z tych nie trzeba się rozliczać z fiskusem, jeśli ich wysokość nie przekracza miesięcznie 380 zł. W całości, bez jakiegokolwiek limitu, zwolnione z podatku od dochodów osobistych są m.in. stypendia za wyniki w nauce przyznawane na zasadach zatwierdzonych przez ministra oświaty i wychowania. Można się domyślać, że takie właśnie otrzymuje czytelnik. Dochodów zwolnionych z podatku, w tym zwolnionych z niego stypendiów, nie sumuje się z dochodami nieobjętymi takim przywilejem, tj. opodatkowanymi. Nie uwzględnia się ich w zeznaniu rocznym. Natomiast podlegają, co do zasady, opodatkowaniu dochody uzyskane na podstawie umowy-zlecenia czy o dzieło. Zleceniodawca jest obowiązany pobrać od nich zaliczkę na podatek dochodowy bez względu na wysokość wypłaconych kwot. Jeżeli jednak w sumie zleceniobiorca uzyska w 2007 r. dochody objęte podatkiem, ale w kwocie nieprzekraczającej (po uwzględnieniu kosztów uzyskania przychodów wynoszących w wypadku zleceń 20 proc.) w sumie 3013,37 zł, to nie będzie nic winien fiskusowi. Musi jednak złożyć zeznanie podatkowe obejmujące takie dochody. Zaliczka odprowadzona przez zleceniodawcę czy pracodawcę do urzędu skarbowego zostanie mu zwrócona przez ten urząd jako nadpłata. I jeszcze jedna ważna uwaga. Jeśli niezwolnione z podatku dochody młodego człowieka, który ukończył 18. rok życia, ale uczy się lub studiuje, przekroczą w skali całego 2007 r. wskazaną kwotę (3013,37 zł), a pochodzi on z niepełnej rodziny, matka czy ojciec nie będą mogli skorzystać z preferencyjnego rocznego rozliczenia przewidzianego dla rodziców samotnie wychowujących dzieci (art. 6 ust. 4 pkt 3 uopdf). masz pytanie do autorki, e-mail: i.lewandowska@rzeczpospolita.pl Kwestię opodatkowania stypendiów uzyskiwanych ze środków poszczególnych państw UE i spoza UE normują zawarte z tymi krajami umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. ¦
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL