fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Kredyty z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

Rzeczpospolita, Tomasz Wawer Tom Tomasz Wawer
Ustawodawca zdecydował się rozszerzyć listę podmiotów, które mogą korzystać ze wsparcia udzielanego przez Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych
Przypomnijmy. Fundusz powołała do życia [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=171762]ustawa z 12 grudnia 2003 r.[/link] Usytuowany został w Banku Gospodarstwa Krajowego, a jego głównym zadaniem było (i nadal jest) udzielanie kredytów na opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektów inwestycji komunalnych przewidzianych do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Uprawnione do korzystania z tego źródła były (i są) gminy i ich związki.
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D39E81D0EB29428FDD545A8EEEEF03AE?id=366696]Uchwalona 5 sierpnia 2010 r. nowelizacja ustawy o FRIK (DzU nr 168, poz. 1135)[/link] krąg podmiotów rozszerzyła. [b]Do listy uprawnionych do korzystania z przyznawanych ze środków funduszu kredytów dopisano bowiem powiaty i związki powiatów. [/b]
Rozszerzono również możliwości pozyskiwania środków na współfinansowanie realizacji inwestycji komunalnych o środki pochodzące z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Nowelizacja weszła w życie 29 września 2009 r.
[srodtytul]To niejedyne zmiany[/srodtytul]
Nowelizacja zmieniła również treść art. 4 ustawy z 2003 r. Przepis ten wskazuje, na jakie cele środki funduszu mogą być przeznaczone. Ponieważ ustawa o FRIK ma być pomocna gminom, ich związkom, powiatom oraz ich związkom w przygotowaniu projektów inwestycji komunalnych, ustawodawca uznał za zasadne jak najszersze ujęcie katalogu dokumentów, których koszty mogą być pokrywane ze środków funduszu.
Wymienia je znowelizowany ust. 2 omawianego artykułu. Zgodnie z jego treścią udzielony przez BGK kredyt gmina (powiat) będzie mogła przeznaczyć na sfinansowanie przygotowania:
- studium wykonalności inwestycji,
- analizy kosztów i korzyści, ekspertyz, studiów, map lub szkiców lokalnych sytuujących inwestycję,
- dokumentacji: projektowej, przetargowej, związanej z ocenami oddziaływania na środowisko i przyrodniczej,
- biznesplanu,
- pozostałej dokumentacji niezbędnej do przygotowania inwestycji.
Kredyt pokryje również koszty związane z poniesionymi opłatami wynikającymi z konieczności uzyskania niezbędnych rozstrzygnięć administracyjnych.
[srodtytul]Do miliona złotych[/srodtytul]
Zmianę tę postulował Bank Gospodarstwa Krajowego, a ustawodawca postanowił ją uwzględnić. Jaka to zmiana?
Chodzi o maksymalną wysokość kredytu, jaki gmina, powiat czy też ich związki mogą z FRIK uzyskać. Nowelizacja podwyższyła ją o 100 proc.: z 500 tys. do 1 mln zł. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji czytamy:
„Zmiana wynika z konieczności objęcia wsparciem ze środków funduszu dużych inwestycji komunalnych, dla których przewidziana w ustawie o FRIK dotychczasowa granica jest kwotą niewystarczającą do przygotowania kompletnej dokumentacji”.
I dalej: [b]„dotychczasowe wyniki akcji kredytowej wskazują, że wysokość kredytu (500 tys. zł) nie odpowiada oczekiwaniom potencjalnych kredytobiorców. Podwyższenie kwoty (do 1 mln zł) proponowane jest w związku z analizą BGK, który oszacował, że taka właśnie suma zapewniłaby pokrycie koniecznych wydatków na przygotowanie projektu inwestycji” [/b](druk sejmowy nr 3083).
[srodtytul]Konieczne nowe rozporządzenie[/srodtytul]
Nowelizacja zawiera również upoważnienie dla ministrów rozwoju regionalnego i finansów do wydania nowych aktów wykonawczych. Mają one określać warunki i tryb udzielania preferencyjnych kredytów z FRIK, w tym:
- wykaz dokumentów składanych przez inwestorów ubiegających się o preferencyjne kredyty, uwzględniając zapewnienie pełnej oceny wniosku,
- kryteria oceny wniosków oraz tryb ich rozpatrywania, uwzględniając możliwość współfinansowania projektów inwestycji komunalnych z funduszy Unii Europejskiej, ze środków pochodzących z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także zapewnienie sprawnej i prawidłowej weryfikacji złożonych wniosków,
- warunki, na jakich Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał preferencyjnych kredytów, uwzględniając okres kredytowania i warunki spłaty.
Jednocześnie ustawodawca postanowił, że [b]dotychczasowe przepisy wykonawcze zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych rozporządzeń, nie dłużej jednak niż przez sześć miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy[/b], czyli maksymalnie do 29 marca 2011 r.
[ramka][b]Uwaga[/b]
Bank Gospodarstwa Krajowego udziela kredytów z FRIK w wysokości nieprzekraczającej 80 proc. zaplanowanych kosztów netto przygotowania dokumentacji.[/ramka]
[ramka][b]Umowy można dostosować[/b]
Jak wynika z art. 2 ustawy nowelizującej, do umów o udzielenie preferencyjnego kredytu na pokrycie kosztów przygotowania projektów inwestycji komunalnych zawartych przed 29 września 2010 r. stosuje się przepisy dotychczasowe, czyli sprzed nowelizacji.
Jednak na wniosek gminy lub związku gmin umowy zawarte przed tą datą mogą zostać zmienione w celu dostosowania ich postanowień do przepisów ustawy o FRIK w brzmieniu obecnie obowiązującym.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA