fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Jak zaksięgować sprzedaż lub likwidację środka trwałego

www.sxc.hu
W gminie podjęto decyzję o sprzedaży nieprzydatnego środka trwałego oraz o likwidacji środka trwałego, który uległ całkowitemu zużyciu. W jaki sposób należy to zaksięgować?
W wyniku dokonanej w jednostce budżetowej inwentaryzacji rocznej stwierdzono, że na stanie jednostki znajdują się środki trwałe, z których niektóre są nieprzydatne dla jednostki, a niektóre uległy całkowitemu zużyciu. W związku z tym, kierownik jednostki podjął decyzję o sprzedaży nieprzydatnego środka trwałego oraz o likwidacji środka trwałego, który uległ całkowitemu zużyciu.
Wartość początkowa środka trwałego, zgodnie z zapisami pochodzącymi z ksiąg rachunkowych:
1) podlegającego sprzedaży wynosiła 25 000 zł, zaś dotychczasowe umorzenie – 20 000 zł. W wyniku przetargu uzyskano cenę sprzedaży na poziomie 6 600 zł. Jednostka nie jest podatnikiem VAT.
2) podlegającego likwidacji wynosi 10 000 zł, zaś dotychczasowe umorzenie 9 800 zł.
[b]Zobaczmy, jakich zapisów księgowych jednostka powinna dokonać w księgach rachunkowych.[/b]
Sprzedaż czy likwidacja środka trwałego to operacje gospodarcze związane pośrednio z działalnością jednostki.
Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt. 32 lit. b [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4C6B565001801CA621FA17123817B463?id=324433]ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości[/link] koszty i przychody związane ze sprzedażą środka trwałego zalicza się do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych.
W jednostkach budżetowych pozostałe koszty i przychody operacyjne zgodnie z załącznikiem nr 2 do [link=http://http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=182586]rozporządzenia ministra finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych[/link] - ewidencjonowane są na koncie 760 – „Pozostałe przychody i koszty”.
Zgodnie z opisem wspomnianego konta, na koncie tym właśnie księguje się między innymi przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji.
Z kolei likwidacja środków trwałych to nic innego jak ich rozchód z powodu zużycia lub zniszczenia. Likwidacja środków trwałych musi być poprzedzona stosownymi procedurami obowiązującymi w jednostce w tym zakresie.
Dokumentem stanowiącym podstawę wyksięgowania z ksiąg rachunkowych zlikwidowanego środka trwałego jest dowód „LT”, sporządzany w dwóch egzemplarzach, jeden dla pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę składnikami majątkowymi, drugi dla komórki finansowo-księgowej.
Ewidencja księgowa związana z likwidacja środka trwałego odbywa się z pośrednictwa konta 800 – Fundusz jednostki oraz konta 071 – Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
Uwzględniając powyższe ewidencja księgowa zdarzeń związanych ze sprzedażą i likwidacją środków trwałych przedstawia się następująco:
[srodtytul]I. Sprzedaż środka trwałego. [/srodtytul]
[b]1) Wyksięgowanie z ksiąg rachunkowych środka trwałego – w związku z jego sprzedażą [/b]
Wn 071 Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – 20 000 zł
Wn 800 Fundusz jednostki – 5 000 zł
Ma 011 Środki trwałe – 25 000 zł
[b]2) Faktura sprzedaży środka trwałego – 6 600 zł [/b]
Wn 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych
Ma 760 – Pozostałe przychody i koszty
[b]3) Wpłata na rachunek bankowy jednostki kwoty wynikającej z faktury z pkt. 2 (WB) – 6 600 zł. [/b]
Wn 130 - Rachunki bieżące jednostek budżetowych (w analityce- subkonto dochodów - § 0970)
Ma 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych
[srodtytul]II. Likwidacja środka trwałego. [/srodtytul]
[b] 1) Wyksięgowanie środka trwałego z ewidencji bilansowej do ewidencji pozabilansowej, w związku z postawieniem środka trwałego w stan likwidacji - 10 000 zł.[/b]
Wn Środki trwale w likwidacji (ewidencja pozabilansowa)
[b]2) Wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia - 9 800 zł[/b]
Wn 071 Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Ma 011 Środki trwałe
[b]3) Wyksięgowanie wartości netto środka trwałego – 200 zł.[/b]
Wn 800 Fundusz jednostki
Ma 011 Środki trwałe
[b]4) Wyksięgowanie wartości środka trwałego z ewidencji pozabilansowej, po zakończeniu fizycznej likwidacji tego środka.[/b]
Ma Środki trwale w likwidacji (ewidencja pozabilansowa) – 10 000 zł
Do wszystkich kont należy stosować odpowiednią analitykę, według ustaleń zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych obowiązujących w jednostce.
[b]Podstawa prawna:[/b]
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=182586]- rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.). [/link]
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=343427] - rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 38 poz. 207)[/link].
[i]Autorka jest główną księgową samorządowej jednostki budżetowej[/i]
[ramka][b]Czytaj więcej o rachunkowości samorządów w dziale [link=http://www.rp.pl/temat/406042_Rachunkowosc_jednostek_samorzadu_terytorialnego.html]Samorząd » Finanse » Rachunkowość jednostek samorządu terytorialnego[/link] [/b][/ramka]
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA