fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

W razie sporu geodeta ustali granicę między sąsiednimi nieruchomościami

Fotorzepa, Bartosz Siedlik
[b]Chcę przeprowadzić rozgraniczenie nieruchomości od sąsiada. Od czego muszę zacząć? Czy potrzebny będzie geodeta?[/b] – pyta czytelnik.
[b][i]Odpowiada Marek Gruchalski - prawnik w kancelarii Gruchalski i Wspólnicy[/i] [/b] Kwestię rozgraniczania nieruchomości regulują [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=BFBECBA7C3EB74D34B5AFF570B712288?id=70928]kodeks cywilny (art. 152 i 153)[/link] oraz [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B7DDA15B70FD869661DD2874313F1E83?id=180148]ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU nr 240, poz. 2027 ze zm.)[/link] i [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=78637]rozporządzenie ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz rolnictwa i gospodarki żywnościowej z 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (DzU nr 45, poz. 453)[/link].
Operacja przeprowadzana jest z urzędu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub na wniosek. W tym drugim wypadku należy sporządzić wniosek o wszczęcie postępowania o rozgraniczenie. Warto sprawdzić, czy urząd ma odpowiednie formularze, w których należy wskazać nieruchomości podlegające podziałowi. Z reguły urząd wymaga, aby do wniosku dołączyć odpis z księgi wieczystej oraz dokumentację geodezyjną z uwidocznieniem nieruchomości, które mają być rozgraniczone.
Właściciele gruntów, których dotyczy rozgraniczenie, biorą udział w postępowaniu na prawach strony.
Po złożeniu wniosku zostaje wydane postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości. Następnie wójt (burmistrz, prezydent miasta) upoważnia geodetę do ustalenia przebiegu granic. Wnioskodawca nie ma obowiązku wskazywania geodety we wniosku, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby to uczynił. Urząd może wyznaczyć tego wskazanego bądź innego. Geodeta jest bowiem wyznaczany i umocowany przez organ, a nie przez stronę.
Ustala on przebieg granic na podstawie znaków i śladów granicznych, map i innych dokumentów oraz tzw. punktów osnowy geodezyjnej. Jeżeli brakuje tych danych lub są niewystarczające albo sprzeczne, przebieg granicy ustala się na podstawie zgodnego oświadczenia właścicieli rozgraniczanych nieruchomości lub jednego z nich, jeżeli pozostali nie kwestionują jej przebiegu. Ostateczne ustalenie granic następuje na zasadzie ugody zawartej przed geodetą, decyzji właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) bądź orzeczenia sądowego.
O kosztach, w tym kosztach czynności geodety w postępowaniu rozgraniczeniowym, decyduje organ administracji na podstawie art. 264 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=31814452DC9C2D2E5314B0391197957D?id=133093]kodeksu postępowania administracyjnego[/link]. Stanowi on, że jednocześnie z wydaniem decyzji urząd ustala wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia. Bierze wówczas pod uwagę art. 152 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym właściciele gruntów koszty rozgraniczenia ponoszą w równej wysokości.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA