Ustrój i kompetencje

Nie można rozszerzać uprawnień rady pedagogicznej

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Czy uchwała rady gminy może przyznać radzie pedagogicznej uprawnienie do występowania o przyznanie nauczycielowi świadczenia zdrowotnego?
[b]Nie.[/b] Zgodnie z art. 72 ust. 1 Karty nauczyciela organ prowadzący szkołę przeznacza corocznie w swoim budżecie odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
Rada gminy, podejmując uchwałę w tej sprawie, określa również rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. Świadczenie takie może być przyznane na wniosek zainteresowanego nauczyciela, a także osoby będącej jego przedstawicielem ustawowym lub prawnym.
Uprawnienia takiego nie można przyznać radzie pedagogicznej. Została ona bowiem wyposażona we własne kompetencje (art. 41 i 42 ustawy o systemie oświaty). Katalog ten jest zamknięty i nie przyznaje radzie uprawnień do składania wniosków. W konsekwencji przyznanie ich w regulaminie przyznawania świadczeń nauczycielom stanowi nieuprawnione rozszerzenie kompetencji tego organu szkoły (por. rozstrzygnięcie nadzorcze woj. mazowieckiego z 10 lipca 2009 r., LEX. I. 0911/54/09). [i]Podstawa prawna: – art. 72 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=394FD6E3442443A5B2CF8971D37B7B28?id=182007]ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (tekst jedn. DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.)[/link], – art. 41 i 42 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=175841]ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)[/link].[/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL