Zadania

Prawa szkół do dotacji nie można ograniczać

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Czy rada powiatu, podejmując uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne, może uzależnić ich przyznanie od tego, czy szkoła (placówka) została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez powiat?
[b]Nie. [/b]Przepisy ustawy o systemie oświaty nie przewidują ograniczenia prawa do dotacji z budżetu powiatu dla ponadgimnazjalnych szkół publicznych, w tym szkół specjalnych.
Na podstawie art. 80 ust. 4 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1850262D031A6A4955841CEB21033C9E?id=175841]ustawy o systemie oświaty[/link] organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania. W uchwale uwzględnić należy w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być ujęte we wniosku o jej udzielenie, oraz tych, które powinna zawierać informacja o wykorzystaniu przekazanych szkole (placówce) środków. Akt ten powinien również określać terminy i sposób rozliczenia dotacji.
Zgodnie z art. 80 ust. 3 omawianej ustawy szkoły publiczne utworzone m.in. przez osoby fizyczne lub prawne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez ten powiat, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Przedstawiony w pytaniu zapis uchwały rady powiatu uzależnia udzielenie dotacji szkołom i placówkom od wpisania ich do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez powiat. Jak wynika natomiast z orzecznictwa, ograniczenia prawa do dotacji są dopuszczalne, jeżeli wynikają z przepisów ustawowych lub aktów wykonawczych wydanych na podstawie wynikających z ustawy upoważnień. Ponieważ z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty wynika obowiązek prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego jedynie rejestrów szkół niepublicznych. Do tego rejestru szkoły publiczne prowadzone przez osoby fizyczne i prawne nie mogą zostać wpisane, w konsekwencji taki zapis w uchwale pozbawiałby je prawa do otrzymania dotacji. Stanowisko takie potwierdza uchwała [b]RIO w Opolu z 18 listopada 2009 r. (26/98/2009). [/b] [i]Podstawa prawna: – art. 80 ust. 3 i 4, art. 82 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1850262D031A6A4955841CEB21033C9E?id=175841]ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL