Od odpraw i odszkodowań nie płacimy składek na ubezpieczenia społeczne

Od przychodu osiąganego z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy odprowadzane są składki emerytalno-rentowe. Jednak podstawy wymiaru nie stanowią świadczenia wypłacane z powodu rozwiązania angażu
To, co pracownik dostaje od pracodawcy, jest jego przychodem. Ten natomiast stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Czy zawsze? Czy to, co wypłacamy pracownikowi zwalnianemu z firmy jako odprawę w związku z redukcją jego etatu na podstawie przepisów o zwolnieniach grupowych, podlega oskładkowaniu? Nie. Istnieją bowiem przychody wyłączone spod tego obowiązku. Dotyczy to odpraw. Czy wszystkich? Gdzie szukać odpowiedzi? Zobaczmy, co mówią przepisy.[srodtytul]W nagrodę i na pożegnanie[/srodtytul]Zasada jest taka, że podstawy wymiaru składek nie stanowią odprawy pieniężne przysługujące w związku z przejściem na emeryturę lub rentę. Dotyczy to także odpraw, odszkodowań i rekompensat wypłacanych pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy. Obejmuje to także przypadki rozwiązania stosunku pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (czyli zwolnienia na podstawie [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=422AF2B7EE59CC...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL