fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Poradniki

Należy wyszkolić pracownika

Fotorzepa, Jak Jakub Ostałowski
Z osobami, które podejmują pracę na stanowiskach w samorządzie, pierwszą umowę podpisuje się na czas określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy. Taką umowę można wcześniej rozwiązać za dwutygodniowym wypowiedzeniem
Dla takiego pracownika należy również zorganizować służbę przygotowawczą. Jej celem jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do należytego wykonywania obowiązków służbowych.
Decyzję o skierowaniu nowego urzędnika do przygotowania do wypełniania obowiązków podejmuje kierownik zatrudniającej go jednostki (w urzędzie gminy będzie to wójt lub z jego upoważnienia np. sekretarz). Podejmując ją, opiera się na opinii bezpośredniego przełożonego nowego pracownika (kierownik komórki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony). Służba trwa nie dłużej niż trzy miesiące i kończy się egzaminem. [b]Nowo zatrudnionego urzędnika można zwolnić z odbycia służby, jeżeli jego wiedza i umiejętności gwarantują należyte wykonywanie obowiązków. [/b]Następuje to na umotywowany wniosek jego bezpośredniego przełożonego. Wydaje się, że zwolnienie jest możliwe jedynie w sytuacji, w której pracownik zda odpowiedni egzamin.
Zaliczenie egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest warunkiem koniecznym dalszego zatrudnienia pracownika samorządowego. Przed podpisaniem umowy, a po zakończeniu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu, każdy nowy urzędnik samorządowy składa ślubowanie o następującej treści: „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania”. Do ślubowania mogą być dodane słowa: „Tak mi dopomóż Bóg”. Odmowa złożenia ślubowania skutkuje wygaśnięciem stosunku pracy.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA