Po ulepszeniu budowli wyższa danina dopiero od nowego roku

Fotorzepa, Tom Tomasz Jodłowski
Posiadane przez przedsiębiorcę budowle mogą być rozbudowywane, przebudowywane czy modernizowane. Są wątpliwości co do momentu ujęcia takich prac w podstawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości
[link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=182297]Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych[/link] (dalej upol) w art. 4 ust. 1 pkt 3 wskazuje, że „za podstawę opodatkowania w podatku od nieruchomości dla budowli lub ich części (…) powinno się przyjmować wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustaloną na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiącą podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszoną o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego”.[srodtytul]Wartość na dzień 1 stycznia[/srodtytul]Z przepisu tego wynika jednoznacznie, że na potrzeby wymiaru podatku od nieruchomości wartość budowli ustala się raz w roku, na dzień 1 stycznia. Zatem jakiekolwiek nakłady mające wpływ na zwiększenie wartości początkowej istniejącej budowli w trakcie roku podatkowego nie wpłyną na podstawę opodatkowania takiej...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL