fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Land współpracuje z województwem

www.sxc.hu
O przystąpieniu jednostek samorządu terytorialnego do europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej decyduje właściwa rada lub sejmik bezwzględną większością głosów ustawowego składu
Pamiętać jednak trzeba, że sama uchwała nie jest wystarczająca. Do jej wejścia w życie niezbędna jest bowiem zgoda ministra spraw zagranicznych. Jest ona wydawana w formie decyzji w uzgodnieniu z ministrami: spraw wewnętrznych, finansów oraz rozwoju regionalnego. Na wydanie decyzji w sprawie wyrażenia zgody (albo odmowy) ustawodawca wyznaczył trzymiesięczny termin liczony od dnia, w którym przyjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej.
Pamiętać również należy, że jeżeli wraz z uchwałą przesyła się ministrowi spraw zagranicznych dokumenty sporządzone w języku obcym, to należy dołączyć ich poświadczone tłumaczenie na język polski. Jakie to mogą być dokumenty? Mówi o tym art. 9 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1732AB5AFB30A628ED7E6AABD7E99BD4?id=292027]ustawy z 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej (DzU nr 218, poz. 1390)[/link]. Są to przede wszystkim statut i konwencja, uchwała o przyjęciu statutu. [srodtytul]Integracja społeczna i ekonomiczna[/srodtytul]
Zanim jednak rada lub sejmik podejmą uchwałę o przystąpieniu do takiego ugrupowania lub o utworzeniu go (ta ostatnia możliwość również wchodzi w grę), należy odpowiedzieć na pytanie, czym w zasadzie jest europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej. Mówią o tym przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. (nr 1082/2006). Zgodnie z nimi jest to ponadnarodowa organizacja tworzona na terytorium Unii Europejskiej i posiadająca osobowość prawną (uzyskuje ją po wpisaniu do właściwego rejestru prowadzonego zgodnie z przepisami państwa członkowskiego, na którego terytorium ugrupowanie ma mieć swoją siedzibę). Celem tej organizacji (zwanej w skrócie EUWT) jest, zgodnie z art. 1 ust. 2 unijnego rozporządzenia, ułatwianie i upowszechnianie współpracy transgranicznej, transnarodowej lub międzyregionalnej między jej członkami, z zastrzeżeniem, że współpraca ta dotyczyć może wyłącznie wzmocnienia spójności ekonomicznej i społecznej. [srodtytul]Gminy i instytucje kultury[/srodtytul] Rozporządzenie Parlamentu i Rady określa również w art. 3, kto może zostać członkiem EUWT. Poza jednostkami samorządu terytorialnego, które przepis ten nazywa władzami regionalnymi i lokalnymi (województwa, powiaty, gminy), ugrupowania mogą być tworzone również przez państwa członkowskie UE, a także podmioty prawa publicznego (uniwersytety czy instytucje kultury). Członkami mogą być także stowarzyszenia składające się z podmiotów należących do jednej lub kilku wymienionych wyżej kategorii (np. związki międzygminne). [srodtytul]Rejestr prowadzi MSZ[/srodtytul] Decyzja o utworzeniu EUWT podejmowana jest z inicjatywy jej przyszłych członków. Obowiązkiem każdego z nich jest powiadomienie o tym zamiarze właściwych organów swojego państwa. O tym, jak procedura ta wygląda w Polsce, była mowa na wstępie. [b]Przepisy unijnego rozporządzenia określają również zasady nabycia osobowości prawnej przez nowo utworzone ugrupowanie. Następuje to po jego rejestracji, która odbywa się zgodnie z przepisami państwa, w którym EUWT ma mieć siedzibę.[/b] Zgodnie z przepisami ustawy z 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej rejestracji takich organizacji w Polsce dokonuje minister spraw zagranicznych, który jest również odpowiedzialny za prowadzenie rejestru europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej. Zgłoszenia ugrupowania do rejestru dokonuje osoba upoważniona przez członków. Do zgłoszenia należy dołączyć konwencję i statut organizacji, uchwały członków o przyjęciu statutu, upoważnienia do dokonywania czynności związanych z wpisem do rejestru, zgody na przystąpienie każdego z członków do ugrupowania wydane zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia 1082/2006, czyli przez właściwe władze państw członkowskich UE. Konwencja i statut EUWT podlegają publikacji w Monitorze Polskim. Tam też zamieszcza się wszelkie ich zmiany. Publikacji dokonuje minister spraw zagranicznych. [ramka][b]Bez odpowiedzialności finansowej[/b] Jednostki samorządu terytorialnego, państwowe osoby prawne oraz samorządowe osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania ugrupowania, którego są członkami. Odpowiedzialności takiej nie ponosi również Skarb Państwa za zobowiązania EUWT, którego członkiem jest Rzeczpospolita Polska (art. 19 ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej).[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA