Ustrój i kompetencje

Czy wójt musi się zgodzić na wiec

Fotorzepa, Piotr Wittman
Czy do zwołania legalnego zgromadzenia publicznego wymagane jest uzyskanie pozytywnej decyzji wójta gminy zezwalającej na organizację wiecu?
[b]Nie.[/b] Art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o zgromadzeniach wymaga jedynie, aby organizator dokonał zawiadomienia właściwego organu gminy. Powinno to nastąpić nie później niż na trzy dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:
- imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie, - cel i program oraz język, w którym będą się porozumiewać uczestnicy zgromadzenia,
- miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, planowany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz projektowaną trasę przejścia, jeżeli przewiduje się zmianę miejsca w czasie trwania zgromadzenia, - określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy. Jedynie odmowa organizacji zgromadzenia uzasadnia wydanie decyzji w tej sprawie. Wydaje się ją jedynie w dwóch przypadkach. W sytuacji, w której cel zgromadzenia narusza przepisy karne lub gdy odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach. Decyzję taką należy doręczyć organizatorowi w terminie trzech dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia. Odwołanie wnosi się w terminie trzech dni od dnia doręczenia decyzji. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. Decyzję wydaną w wyniku rozpatrzenia odwołania doręcza się organizatorowi w terminie trzech dni od dnia otrzymania odwołania. [i]Podstawa prawna: – [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=DD913656D3B6C1224C50AAA078FF2CED?id=71720]ustawa z 5 lipca 1990 r. – Prawo o zgromadzeniach (DzU 1990 r. nr 51 poz. 297 ze zm.)[/link][/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL