fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Jak prawidłowo przygotować regulamin wynagradzania pracowników samorządowych

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Niewiele ponad miesiąc zostało na opracowanie maksymalnych stawek pensji zasadniczych dla zatrudnianych na umowach o pracę. 2 lipca upłynie też czas na decyzję, kto otrzyma dodatek funkcyjny i w jakiej wysokości
Wskazana data wyznacza koniec prac nad regulaminami wynagradzania pracowników samorządowych. Art. 58 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=4EF912EF5AB47BA825EE4963C75B5A1D?id=292862]ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458, dalej ustawa)[/link] daje jednostkom samorządowym na dostosowanie statutów i regulaminów do jej regulacji sześć miesięcy, licząc od dnia jej wejścia w życie, czyli 1 stycznia 2009 r.
– Ten przepis mówi o „dostosowaniu regulaminów do rozwiązań ustawy” w tym okresie. Nie znaczy to jednak, że 2 lipca mają już obowiązywać. Przygotowywanie regulaminów nie jest bowiem wyłączną domeną pracodawcy. Musi w tym zakresie współpracować ze związkami zawodowymi, a to powoduje, że czas wprowadzenia w życie może się wydłużyć – uważa mecenas Stefan Płażek.
Czasu zostało mało. Dla tych, którzy mają jeszcze przed sobą obowiązek wydania lub zmiany regulaminu, przygotowaliśmy jego przykład, którym mogą się posłużyć tworząc własne regulacje. Sporządziliśmy też listę błędów, których popełnienia powinni się wystrzegać.
Obowiązek wydania lub zmiany obowiązującego regulaminu wynagradzania dotyczy wszystkich jednostek samorządowych, których pracownicy podlegają przepisom ustawy. Został zapisany w art. 39 ust. 1 ustawy.
[srodtytul]Nie ma swobody[/srodtytul]
Przepis ten nie daje żadnej swobody w zakresie formy przepisów wewnętrznych, w których ten obowiązek ma być zrealizowany. Przewiduje wprost, że ma to być regulamin wynagradzania. Zatem wszyscy pracodawcy samorządowi, bez względu na to, ilu pracowników zatrudniają, muszą go wprowadzić. A ci, którzy już je mają, zmienić odpowiednio do nowych wymagań ustawowych.
Co z jednostkami, które są objęte układami zbiorowymi pracy? Według kancelarii premiera muszą wypowiedzieć te dokumenty, a w ich miejsce przygotować regulaminy wynagradzania – patrz DF z 13 maja 2009 r. Ta interpretacja jest jednak według ekspertów zbyt daleko idąca, a sam zapis ustawowy to „niedoróbka”. Powinien umożliwiać zmianę postanowień układów, a nie narzucać postanowienia regulaminowe wszystkim, bez wyjątku.
Problem nie istnieje dla tych jednostek, których pracownicy są wynagradzani według zasad określonych odrębnymi przepisami i na podstawie art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych nie podlegają jej przepisom.
Dotyczy to np. samorządowych jednostek kultury >patrz wypowiedź eksperta.
[srodtytul]Grupa odbiorców ograniczona[/srodtytul]
Regulamin wynagradzania ma być tworzony dla tych pracowników, którzy zostali zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Wymaga tego art. 39 ust. 1 ustawy. Przepis ten każe zawrzeć w regulaminie dla pracujących na tej podstawie:
- wymagania kwalifikacyjne,
- szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego.
Z kolei ust. 2 tego przepisu pozwala na rozszerzenie postanowień regulaminowych o:
- warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa,
- warunki i sposób przyznawania dodatków funkcyjnych i specjalnych oraz innych.
Ale też tylko dla pracujących na umowach o pracę. Warunki wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru i powołania są bowiem określone ustawą i [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=11D44A422B4E0035955FF59530F2336F?id=305817]rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DzU nr 50, poz. 398, dalej rozporządzenie płacowe)[/link]. Natomiast zarobki samorządowych pracowników mianowanych do 31 grudnia 2011 r. są kształtowane, nieobowiązującymi wobec innych pracowników samorządowych, rozporządzeniami RM z 2 sierpnia 2005 r.
- [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B4598268FC5147F52A115BAFB9EF7671?id=178707]w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 146, poz. 1222 ze zm.)[/link],
- [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=C1D1EE6E77FAA7935E2FD5A8D6B80E14?id=178708]w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (DzU nr 146, poz. 1223 ze zm.)[/link].
Dopiero 1 stycznia 2012 r. dotychczasowe stosunki pracy osób należących do tej grupy przekształcą się z mocy prawa w stosunki pracy na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony (por. art. 54 ust. 1 ustawy). Od tego też dnia ich pobory będą podlegać ogólnym zasadom wynagradzania, określonym w ustawie, nowym rozporządzeniu i regulaminach wynagradzania obowiązujących u ich pracodawców.
[b]Uwaga![/b] Maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych tych jednostek oraz zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego powinno zostać ustalone zarządzeniem, wydanym prez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa.
[ramka][b]Małgorzata Terlikowska, radca prezesa Rady Ministrów w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa RM[/b]
Samorządowe instytucje kultury nie muszą tworzyć regulaminów wynagradzania dla swoich pracowników na podstawie ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Działają bowiem na podstawie art. 9 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0BD961BB94B3FCC07E9AD1CB73F7F673?id=142971]ustawy z 25 października 1999 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (DzU z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zm.)[/link]. Ustawa ta w sposób szczególny określa formę ich tworzenia, organizację, w tym sposób zatrudniania dyrektorów takich instytucji oraz zasady wynagradzania pracowników. Te ostatnie są określone w dwóch rozporządzeniach ministra kultury i sztuki:
- z 31 marca 1992 r. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=E97987523AFF89762CE77C20959C7C3C?id=71791]w sprawie zasad wynagradzania pracowników niektórych instytucji kultury (DzU nr 35, poz. 151 ze zm.)[/link],
- z 23 kwietnia 1999 r. [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=5E2B1FD818F52A516D3FA94E23E517F4?id=78630]w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (DzU nr 45, poz. 446 ze zm.).[/link]
Mając na uwadze to oraz art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, należy stwierdzić, że ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest prawem szczególnym (lex specialis) w stosunku do regulacji dotyczących pracowników samorządowych. Tym samym jej przepisy i akty wykonawcze mają pierwszeństwo w stosowaniu.
Warto zauważyć, że w rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych w części H nie zostały w podtytułach wymienione instytucje kultury. Tak samo było pod rządami poprzednio obowiązujących rozporządzeń z 2 sierpnia 2005 r.[/ramka]
[srodtytul]PUŁAPKI, W KTÓRE LEPIEJ NIE WPADAĆ NA WŁASNE ŻYCZENIE[/srodtytul]
[b]Powielanie przepisów ustawy i rozporządzeń w treści regulaminów to częsta praktyka. Ale zupełnie zbędna i wymuszająca później nadprogramowe zmiany[/b]
Długość listy błędów popełnianych przy ustalaniu regulaminu wynagradzania może być różna. Ale najczęstsze to:
- przepisywanie rozwiązań ustawowych i aktów wykonawczych,
- umieszczanie postanowień dotyczących osób zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy,
- naruszanie formalności proceduralnych.
[srodtytul]BŁĄD 1. Niepotrzebne postanowienia[/srodtytul]
Umieszczanie w regulaminie wynagradzania rozwiązań, które są zapisane w ustawach i rozporządzeniach, nie jest błędem, mimo że tak je nazywamy. To działanie jest jak najbardziej dopuszczalne. Tylko że zupełnie niepotrzebne.
Przepisy ustaw i ich aktów wykonawczych obowiązują bez względu na treść postanowień regulaminowych. Są zastępowane tylko wtedy, gdy przepisy prawa zakładowego, umowy o pracę i inne akty, na podstawie których powstaje stosunek pracy, są korzystniejsze dla pracowników (por. art. 9 i 18 kodeksu pracy). Jeśli zatem pracodawca nie przewiduje zawrzeć w regulaminie korzystniejszych rozwiązań, powinien sobie darować przepisywanie regulacji ustaw i rozporządzeń, np. dotyczących nagród jubileuszowych, dodatków za wieloletnią pracę, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe czy dodatku za pracę w nocy. Dzięki temu uniknie:
- ewentualnych błędów w treści przenoszonych do regulaminów przepisów,
- konieczności zmiany regulaminu przy każdej nowelizacji ustaw lub ich aktów wykonawczych.
Jako niepotrzebne w regulaminie wynagradzania można też zakwalifikować te postanowienia, które powinny być zawarte w regulaminie pracy. Chodzi o termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia (art. 104[sup]1[/sup] § 1 pkt 5 k.p.). Informacji na ten temat nie należy wpisywać do regulaminu wynagradzania, a jeśli już się tam znajdą, to muszą być identyczne jak w regulaminie pracy.
[srodtytul]BŁĄD 2. Zarobki osób zarządzających[/srodtytul]
Osoby zarządzające to pracownicy kierujący jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępcy, pracownicy wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy (np. zarządu) oraz główni księgowi (art. 128 § 2 pkt 2 k.p.). Warunki wynagradzania osób wchodzących w jej skład mogą być zapisane wyłącznie w umowach o pracę lub innego typu aktach, stanowiących podstawę nawiązania stosunku pracy. Ani regulamin wynagradzania, ani układ zbiorowy pracy nie mogą zawierać postanowień w tej sprawie, bo zakazują tego art. 77[sup]2[/sup] § 5 i art. 241[sup]26[/sup] § 2 k.p.
W większości przypadków kwestia osób zarządzających jest rozwiązana, ponieważ maksymalny poziom ich wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych został wskazany w rozporządzeniu płacowym, a ile konkretnie zarobi dana osoba, ma zostać ustalone indywidualnie. Dotyczy to wszystkich osób zatrudnianych na podstawie wyboru (m.in. wójtów) i powołania (np. skarbnicy gmin), które zostały wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Zresztą dla tych pracowników, których stosunek pracy powstał na tych podstawach prawnych, nie wolno tworzyć regulaminu wynagradzania. Zabrania tego art. 77[sup]2[/sup] § 5 w zw. z art. 239 § 3 pkt 3 k.p. Zakaz obejmuje zatrudnionych na podstawie wyboru, mianowania i powołania w:
- urzędach marszałkowskich,
- starostwach powiatowych,
- urzędach gminy,
- biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego,
- biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
Pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia zasad wynagradzania osób zaliczanych do zarządzających, które są zatrudniane na podstawie umów o pracę, np. główni księgowi jednostek samorządowych. Ich wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny powinny zostać umieszczone w umowie o pracę. W żadnym razie nie powinny być wpisywane w regulamin wynagradzania. Pracodawcy powinni pamiętać, by ich pensji zasadniczej nie ustalić niżej, niż wynosi minimalna stawka, określona w tabeli IV, części H załącznika nr 3 do rozporządzenia płacowego.
[srodtytul]BŁĄD 3. Dodatek specjalny oraz nagrody [/srodtytul]
Dodatek specjalny mają dziś zagwarantowany jedynie: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa (art. 36 ust. 3 ustawy). Kto go otrzyma z powodu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań, będąc zatrudnionym na umowie o pracę, ma rozstrzygać regulamin wynagradzania. Ale w żadnym razie jego postanowienia nie mogą wskazać zatrudnionych w administracji samorządowej na podstawie wyboru, mianowania i powołania. Obowiązuje przecież zakaz przygotowywania regulaminu wynagradzania dla takich osób (art. 77[sup]2[/sup] § 5 w zw. z art. 239 § 3 pkt 3 k.p.). Regulamin nie może przewidywać dodatku specjalnego dla:
- wicemarszałka województwa oraz pozostałych członków zarządu województwa – jeżeli statut województwa stanowi, że są zatrudniani na podstawie wyboru,
- wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu powiatu – jeżeli statut powiatu stanowi, że są zatrudniani na podstawie wyboru,
- przewodniczącego zarządu związku i pozostałych członków zarządu – jeżeli statut związku stanowi, że są zatrudniani na podstawie wyboru,
- zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik województwa.
To samo dotyczy nagród za szczególne osiągnięcia w pracy, czyli innych niż jubileuszowa. Takie świadczenia mogą zostać przyznane jedynie indywidualnie. Przepisy ustawy i rozporządzenia nie zabraniają ich przyznania, z tym że wyłączają z kręgu uprawnionych zatrudnionych na podstawie wyboru (por. art. 36 ust. 5 i 6 ustawy).
Indywidualny tryb przyznawania nie obejmuje jednak dodatków specjalnych dla wymienionych pracowników. Bo choć teoretycznie ustawa nie zabrania ich dawania, to brak mechanizmu ustalania ich wysokości i naliczania wyklucza takie działanie (por. art. 36 ust. 5 ustawy oraz § 6 rozporządzenia płacowego).
[srodtytul]BŁĄD 4. Ogólne zapisy[/srodtytul]
Ustawa o pracownikach samorządowych bardzo wyraźnie wyznacza zakres postanowień, które muszą i mogą się znaleźć w regulaminie wynagradzania. Pracodawca powinien realizować te wytyczne na tyle precyzyjnie, by uniknąć wątpliwości interpretacyjnych. Dotyczy to zwłaszcza warunków przyznawania i wypłaty dodatków funkcyjnego, specjalnego, nagród i premii. Od zapisów regulaminowych zależy bowiem, czy będą one wliczane przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia chorobowego czy zasiłków chorobowych.
[srodtytul]BŁĄD 5. Naruszenie zasad konsultacji ze związkami[/srodtytul]
Pracodawca samorządowy nie ustala samodzielnie regulaminu wynagradzania. Jego treść musi uzgodnić z organizacjami związkowymi, jeśli tylko takie u niego działają (por. art. 77[sup]2[/sup] § 4 k.p.). Dotyczy to zarówno przygotowywania nowego regulaminu, jak i zmiany już istniejącego. Gdy tego nie uczyni, wprowadzone zmiany będą nieważne (por. [b]wyrok SN z 21 marca 2001 r., I PKN 320/00[/b]).
Nieważność wystąpi również wtedy, gdy pracodawca wprowadzi regulamin lub jego zmianę:
- mimo sprzeciwu związku zawodowego,
- przed upływem 30-dniowego terminu przewidzianego na wypracowanie wspólnego stanowiska przez wszystkie funkcjonujące w zakładzie organizacje związkowe (art. 30 ust. 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1E40D6CE0DE0EFE6E97F278E6A7ED553?id=162202]ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, DzU z 2001 r. nr 79, poz. 854 ze zm.[/link]). Od tego terminu zależy kolejny krok pracodawcy.
Postanowienia regulaminowe będą jednak obowiązywały, gdy pracodawca podejmie samodzielną decyzję o ich wprowadzeniu, jeśli w ciągu 30 dni organizacje związkowe nie przedstawią wspólnego stanowiska w tej sprawie (art. 30 ust. 5 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=77E8E893F77F27C9B7A07AFF219913EC?id=162202]ustawy o związkach zawodowych[/link]).
[srodtytul]BŁĄD 6. Termin wejścia w życie[/srodtytul]
Aby regulamin wynagradzania obowiązywał jako akt prawny, musi zostać ustalony na piśmie i podany do wiadomości pracowników w sposób określony w art. 77[sup]2[/sup] § 6 k.p. Tak orzekł [b]SN w wyroku z 6 października 2004 r. (I PK 569/03)[/b]. Pracodawca nie może zatem sam wskazać, że regulamin wchodzi w życie np. 2 lipca. Termin obowiązywania jest każdorazowo uzależniony od daty podania treści regulaminu lub jego zmiany do wiadomości pracowników. Przypada po upływie dwóch tygodni po tym.
Sposób poinformowania pracowników o przyjętych postanowieniach regulaminowych zależy od zwyczaju wypracowanego u pracodawcy (art. 77[sup]2[/sup] § 6 k.p.). Wywieszenie na tablicy ogłoszeń, rozesłanie do wszystkich pracowników drogą e-mailową, przekazanie tekstu zmiany na piśmie wszystkim pracownikom, podpisanie oświadczeń o zapoznaniu się ze zmianami – to tylko niektóre ze stosowanych metod.
[ramka][b]PRZYKŁAD [/b]
[b]REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY W KRYJANKU[/b]
Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, został ustalony na podstawie:
- art. 77[sup]2[/sup] [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=6E9E705D78A1218F292D9540A5385EB2?id=76037]ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (DzU z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.)[/link],
- art. 39 ust. 1 i 2 i art. 58 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3C034512FFBBE0770F031C316A9FFDB8?id=292862]ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458)[/link].
[b]I. Postanowienia ogólne[/b]
§ 1. Regulamin określa:
- wymagania kwalifikacyjne pracowników,
- szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego,
- warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa,
- warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3C034512FFBBE0770F031C316A9FFDB8?id=292862]ustawę z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU nr 223, poz. 1458)[/link],
2) rozporządzeniu – rozumie się przez to [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=BD02C59CA22849FA8AF976382A1D009D?id=305817]rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (DzU nr 50, poz. 398),[/link]
3) urzędzie – rozumie się przez to Urząd Gminy w Kryjanku,
4) kierowniku urzędu – rozumie się przez to wójta gminy Kryjanek,
5) pracodawcy – rozumie się przez to Urząd Gminy w Kryjanku,
6) pracowniku – rozumie się przez to osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy w Kryjanku na podstawie umowy o pracę, z wyjątkiem osób zarządzających urzędem według art. 128 § 2 pkt 2 kodeksu pracy,
7) najniższym wynagrodzeniu zasadniczym – rozumie się stawkę minimalnego wynagrodzenia zasadniczego określonego w I kategorii zaszeregowania, w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=55EF4A686774FDAB64E3762FCB9C1E90?id=167521]ustawą z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU nr 200, poz. 1679 ze zm.).[/link]
2. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. Wysokość minimalnego wynagrodzenia takiego pracownika ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU nr 200, poz. 1679 ze zm.).
[b]II. Wymagania kwalifikacyjne[/b]
§ 4. Wymagania kwalifikacyjne pracowników niezbędne
do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach ustala się na poziomie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych,określonych w rozporządzeniu.
[b]III. Szczegółowe warunki wynagradzania[/b]
§ 5. Pracownikom przysługuje:
1) wynagrodzenie zasadnicze,
2) dodatek za wieloletnią pracę, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem,
3) dodatek funkcyjny, zgodnie z § 10 regulaminu,
4) dodatek specjalny, zgodnie z § 11 regulaminu,
5) dodatek za pracę w porze nocnej, zgodnie z kodeksem pracy,
6) premia, zgodnie z § 9 regulaminu,
7) wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zgodnie z ustawą i kodeksem pracy,
8) nagroda jubileuszowa, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem,
9) nagroda z funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, zgodnie z § 7 – 8 regulaminu,
10) dodatkowe wynagrodzenie roczne, zgodnie z[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=0FCBC339D586E70FA12A4681CE313D43?id=75875] ustawą z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (DzU nr 160, poz. 1080 ze zm.), [/link]
11) jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, zgodnie z ustawą i rozporządzeniem,
12) odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1F3D9BA72FBF61E9424DF98608D6F20C?id=169524]ustawą z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (DzU nr 90, poz. 844 ze zm.)[/link].
§ 6. Ustala się:
1) tabelę maksymalnych stawek miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do regulaminu;
2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu;
3) tabelę maksymalnych kategorii zaszeregowania oraz stawek dodatku funkcyjnego dla stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, stanowiącą załącznik nr 3 do regulaminu;
4) regulamin premiowania, stanowiący załącznik nr 4 do regulaminu.
IV. Warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych niż nagroda jubileuszowa
§ 7. 1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia pracodawca może utworzyć fundusz nagród w wysokości 3 proc. planowanego osobowego funduszu płac na dany rok budżetowy, z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla pracowników za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający do dyspozycji kierownika urzędu.
2. Nagroda może zostać przyznana pracownikowi, z wyjątkiem osób zarządzających urzędem w rozumieniu art. 128 § 2 pkt 2 kodeksu pracy.
§ 8. 1. Nagroda uznaniowa może zostać przyznana w szczególności za:
a) szczególne osiągnięcia w pracy,
b) wykonywanie dodatkowych zadań, wykraczających poza zakres podstawowych obowiązków wynikających z umowy o pracę lub aktu powołania, za które pracownik nie otrzymuje dodatku specjalnego,
c) inicjatywę i samodzielność w stosowaniu rozwiązań usprawniających realizację powierzonych zadań,
d) systematyczne i efektywne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
e) wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych.
2. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje kierownik urzędu na pisemny wniosek bezpośredniego przełożonego pracownika lub z własnej inicjatywy.
3. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody składa się do akt osobowych pracownika.
§ 9. 1. Pracodawca tworzy fundusz premiowy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
2. Zasady przyznawania i wypłacania premii określa regulamin premiowania, stanowiący załącznik nr 4 do regulaminu.
[b]IV. Warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego i specjalnego[/b]
§ 10. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach:
1) sekretarz gminy,
2) kierownik urzędu stanu cywilnego (USC),
3) zastępca kierownika USC,
4) zastępca skarbnika gminy,
5) geodeta gminny,
6) naczelnik wydziału.
2. Dodatek przysługuje w wysokości ustalonej zgodnie z tabelą maksymalnych kategorii zaszeregowania oraz stawek dodatku funkcyjnego dla stanowisk, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, stanowiącą załącznik nr 3 do regulaminu, oraz z tabelą stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu.
3. Dodatek funkcyjny jest wypłacany w pełnej wysokości za okresy nieobecności w pracy spowodowanej urlopem wypoczynkowym, niezdolnością do pracy wywołaną chorobą oraz korzystaniem
ze zwolnień od pracy, których pracodawca ma obowiązek udzielić na podstawie kodeksu pracy i jego przepisów wykonawczych.
W razie nieobecności spowodowanej innymi okolicznościami jest proporcjonalnie zmniejszany o liczbę godzin tej nieobecności.
§ 11. 1. Dodatek specjalny może być przyznany pracownikowi z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy.
2. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż rok, a w indywidualnych przypadkach także na czas nieokreślony.
3. Decyzję o przyznaniu dodatku podejmuje kierownik urzędu.
4. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 proc. wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
5. Dodatek specjalny jest wypłacany w pełnej wysokości za okresy nieobecności w pracy, spowodowanej urlopem wypoczynkowym, niezdolnością do pracy wywołaną chorobą oraz korzystaniem ze zwolnień od pracy, których pracodawca ma obowiązek udzielić na podstawie kodeksu pracy oraz jego przepisów wykonawczych. W razie nieobecności spowodowanej innymi okolicznościami jest proporcjonalnie zmniejszany o liczbę godzin tej nieobecności.
[b]IV. Postanowienia końcowe[/b]
§ 12. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy: ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, kodeksu pracy oraz inne przepisy prawa pracy.
§ 13. Każdy nowo zatrudniony pracownik przed przystąpieniem do pracy zostaje zapoznany z niniejszym regulaminem, co potwierdza w pisemnym oświadczeniu, które jest włączane do jego akt osobowych.
[/ramka]
[ramka][b]Załącznik do regulaminu[/b]
[b]Regulamin premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Urzędzie Gminy w Kryjanku[/b]
§ 1. 1. Pracownik nabywa prawo do premii po przepracowaniu pełnego miesiąca oraz sumiennym i starannym wykonaniu ustalonych zadań premiowych, do których należą w szczególności:
1) terminowe i jakościowe wykonanie zadań służbowych wynikających z zakresu czynności lub polecenia służbowego,
2) przestrzeganie ustalonego czasu pracy,
3) przestrzeganie regulaminu pracy,
4) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
5) dbałość o dobro zakładu pracy, chronienie mienia i używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
6) poszanowanie i zabezpieczenie majątku na stanowisku pracy,
7) samodzielność działania,
8) dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników,
9) wydajność i operatywność w pracy.
2. Zadania premiowe ustala i stwierdza stopień ich wykonania pracownik, który zgodnie z zakresem obowiązków służbowych ma prawo do nadzorowania i kierowania podległymi pracownikami.
§ 2. 1. Pracownik zachowuje prawo do premii w pełnej wysokości za dany miesiąc, mimo nieobecności w pracy w tym miesiącu, jeżeli nieobecność była spowodowana:
1) szkoleniem lub oddelegowaniem na kursy obowiązujące na danym stanowisku pracy,
2) oddelegowaniem do pracy w innej miejscowości lub podróżą służbową,
3) chorobą zawodową lub wypadkiem przy pracy bądź wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy.
2. Za czas innej usprawiedliwionej nieobecności niż wymieniona w ust. 1 premia nie przysługuje.
§ 2. 1. Premia za dany miesiąc nie może przekraczać 25 proc. wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
2. Premia za dany miesiąc zostanie proporcjonalnie obniżona, nie więcej jednak niż o 50 proc., w razie:
1) niepełnego wykonania zadań premiowych – za każde niewykonane zadanie premia jest obniżana o 2 proc. pełnej kwoty premii,
2) otrzymania przez pracownika kary upomnienia – za każde upomnienie premia jest obniżana o 10 proc. pełnej kwoty premii.
§ 3. Pracownik traci prawo do premii za dany miesiąc w razie:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) opuszczenia stanowiska bez usprawiedliwienia,
3) spożywania alkoholu w pracy lub przystąpienia do pracy po spożyciu alkoholu,
4) wyrządzenia pracodawcy szkody z winy umyślnej,
5) otrzymania kary nagany,
6) rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika lub porzucenia pracy.
§ 4. Wnioski o wypłatę premii sporządzają pracownicy, o których mowa w § 1 ust. 2 regulaminu premiowania, i przedkładają je do akceptacji kierownikowi urzędu.
§ 5. Pracownikom przysługuje prawo odwołania się od decyzji w sprawie przyznania premii i określenia jej wysokości do kierownika urzędu w terminie siedmiu dni od daty wypłaty premii.
§ 6. 1. Premie wypłaca się z dołu, w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.
2. Jeśli termin wypłaty premii jest dniem wolnym od pracy, premia powinna być wypłacona w dniu poprzedzającym ten dzień.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy.[/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA