Samorząd

Aplikację SHRIMP stosujemy już od 1 lipca 2009 r.

Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Gminy, powiaty i województwa samorządowe mają jeszcze dwa dni na wystąpienie do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskiem o przyznanie hasła i loginu na potrzeby nowego systemu sprawozdawczego
Prezesowi UOKiK przekazać trzeba również informacje o nieudzieleniu takiej pomocy w danym okresie sprawozdawczym. Jednostki samorządu terytorialnego przekazują swoje sprawozdania za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych.
[srodtytul]Program dla wybranych[/srodtytul] Sprawozdania oraz informacje przekazuje się przez teletransmisję danych w formie elektronicznej, na formularzach zamieszczonych w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej przez prezesa urzędu albo z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP. Wykaz podmiotów, które są zobowiązane posługiwać się aplikacją SHRIMP, określa rozporządzenie Rady Ministrów wydane na podstawie art. 32 ust. 11 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=80E103B31247C511F55610416B3453DD?id=184379]ustawy z 30 kwietnia 2004 r. w sprawie postępowania w sprawach dotyczących udzielenia pomocy publicznej.[/link]
Stosowne [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=34C68A8BFB0BDD6345187E2A2EDE56EB?id=308723]rozporządzenie opublikowane zostało w DzU z 23 kwietnia 2009 r. nr 63, poz. 522[/link]. Zgodnie z treścią jego § 2 sprawozdania albo informacje o nieudzieleniu pomocy publicznej przekazują z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP: gminy, powiaty oraz województwa samorządowe z obszaru województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, podlaskiego i pomorskiego. [srodtytul]Rejestracja do 15 maja[/srodtytul] Samorządy z wymienionych obszarów zostały zobowiązane zatem wystąpić do 15 maja 2009 r. do prezesa UOKiK z wnioskiem o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu umożliwiających korzystanie z tej aplikacji. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia. Na przekazanie wnioskodawcom identyfikatorów i haseł prezes urzędu ma 45 dni od dnia otrzymania wniosku. Ponieważ obowiązek składania sprawozdań za pomocą systemu SHRIMP aktywizuje się – zgodnie z § 3 rozporządzenia od początku kwartału następującego po kwartale, w którym hasła i loginy zostały udostępnione, to z przewidzianych w rozporządzeniu terminów wynika, że pierwsze sprawozdania w nowym systemie dotyczyć będą pomocy udzielonej po 1 lipca 2009 r. [srodtytul]30 dni od udzielenia[/srodtytul] Przypomnieć w tym miejscu należy, że [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=D16C9C1B450492602612317042704B3F?id=280339]22 sierpnia 2008 r. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielenie pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (DzU nr 153, poz. 952)[/link]. Jego przepisy wskazują, że podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do sporządzenia i przekazania sprawozdań za pomocą aplikacji SRIMP w terminie 30 dni od dnia jej udzielenia. [i]Na podstawie pisma prezesa UOKiK z 30 kwietnia 2009 r. nr DDOP – 0220 – 1 (23)/2009/WM[/i]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL