fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca w samorządzie

Komu gmina da angaż na czas określony

Co do zasady pracowników urzędu zatrudnia się na czas oznaczony lub nieoznaczony. W niektórych jednak przypadkach ustawodawca wymaga zatrudnienia na czas określony. Tak jest z urzędnikiem podejmującym pracę po raz pierwszy
Ustawa o pracownikach samorządowych w art. 16 ust. 2 stanowi, że w przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym urzędniczym, umowę zawiera się na czas określony. Okres ten trwać może jednak nie dłużej niż sześć miesięcy.
Kim jest osoba, która podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy? Odpowiedzi na to pytanie należy poszukiwać w art. 16 ust. 3 samorządowej pragmatyki służbowej. Jest to przede wszystkim osoba, która nigdy wcześniej nie była zatrudniona na czas nieokreślony lub określony, ale dłuższy niż sześć miesięcy, w:
- urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych,
- starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych,
- urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin oraz gminnych jednostkach i zakładach budżetowych,
- biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki,
- biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.
Jeżeli chodzi natomiast o definicję stanowiska urzędniczego (kierowniczego urzędniczego), to takiej w ustawie z 21 listopada 2008 r. próżno szukać. Najprościej w tej kwestii odwołać się do rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych. Listę stanowisk urzędniczych (kierowniczych urzędniczych) zawiera załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Dla nowych urzędników – będą to głównie osoby zatrudnione w urzędzie w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru – organizuje się w tym sześciomiesięcznym okresie służbę przygotowawczą. Ma ona na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do wykonywania obowiązków służbowych. Kończy ją egzamin, którego zaliczenie jest warunkiem dalszego zatrudnienia w urzędzie.
Pamiętać również należy [b]o możliwości wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy z takim pracownikiem z zachowaniem dwutygodniowego terminu wypowiedzenia.[/b] Wprowadzenie takiego rozwiązania jest wyjątkiem od zasady wyrażonej w przepisach kodeksu pracy, że umowy okresowej trwającej do sześciu miesięcy nie można wypowiedzieć (por. art. 33 kodeksu pracy).
[srodtytul]Doradcy i asystenci[/srodtytul]
Uchwalona 21 listopada 2008 r. ustawa o pracownikach samorządowych umożliwiła wójtom, starostom oraz marszałkom zatrudnianie osób na stanowiskach doradców i asystentów. [b]Zatrudnienie to – na podstawie umowy o pracę – następuje na czas określony. Jest nim czas pełnienia funkcji przez wójta, starostę czy marszałka.[/b]
Interesująco z punktu widzenia prawa pracy przedstawia się sposób określania czasu pełnienia funkcji np. wójta w umowie o pracę doradcy lub asystenta. Zgodnie bowiem z utrwalonym w nauce prawa pracy poglądem czas trwania zatrudnienia można określić w umowie na czas określony jedynie datą pewną. Można oczywiście w takiej umowie wskazać jako datę kończącą stosunek pracy z zastępcą dzień końca kadencji wójta, ale jak należy postąpić, gdy wójt straci swoją funkcję przed tą datą, np. wcześniej utraci mandat? W takiej sytuacji [b]należałoby przyjąć, że wygaśnięcie mandatu wójta, starosty czy marszałka skutkuje wygaśnięciem stosunku pracy doradcy czy asystenta.[/b] Zauważyć jednak należy, że ustawodawca wprost takiego rozwiązania nie wprowadza.
Co prawda zastępca wójta jest zatrudniony na podstawie powołania, ale również w jego wypadku pojawiają się wątpliwości, czy jest pracownikiem zatrudnionym na czas określony czy nieokreślony.
[srodtytul]Problemy z wicewójtem[/srodtytul]
Swojego zastępcę lub zastępców powołuje wójt (burmistrz, prezydent miasta), wydając w tej sprawie stosowne zarządzenie, w którym określa również ich kompetencje (art. 26a ustawy o samorządzie gminnym). Z kolei według art. 28e omawianej ustawy wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy. Jeżeli natomiast mandat wójta wygasa wraz z końcem kadencji, to zastępca pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowego zastępcę (art. 29 ust. 2 ustawy).
Czy zatem stosunek pracy zastępcy wójta nawiązuje się na czas oznaczony, czy nieoznaczony? Czy powołanie następuje jedynie na okres trwania kadencji wójta, czy raczej jest on powoływany na czas nieoznaczony, a jedynie w niektórych wypadkach stosunek pracy ulega wcześniejszemu rozwiązaniu (wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji, powołanie nowego zastępcy).
Jeżeli mielibyśmy się odnieść do przepisów kodeksu pracy, to według art. 68 § 1[sup]1[/sup] stosunek pracy na podstawie powołania nawiązuje się na czas nieokreślony, a jeżeli na podstawie przepisów szczególnych pracownik został powołany na czas określony, stosunek pracy nawiązuje się na okres objęty powołaniem. Takim przepisem szczególnym mógłby być właśnie art. 29 ust. 2 w zw. z art. 26a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Jest zatem możliwe, by wójt gminy powołał swojego zastępcę, określając czas, w którym będzie trwał ten stosunek pracy (koniec kadencji). Może również nie wskazywać takiego terminu i w takiej sytuacji przyjąć należy, że stosunek pracy zastępcy trwa nawet po zakończeniu kadencji wójta. Kończy się on dopiero z chwilą, w której nowy wójt powoła przynajmniej jednego nowego zastępcę.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA