fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 225 z 22 grudnia 2008

[b]Ustawy[/b] (poz. 1485 – 1487), z 24 października, 21 listopada i 5 grudnia, o zmianie ustawy:
- Kodeks postępowania karnego; wejdzie w życie 22 stycznia,
- o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw; 1 stycznia
- o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; 1 stycznia.
[b]Rozporządzenia Rady Ministrów [/b](poz. 1488 – 1489), z 4 i 9 grudnia, w sprawie:
- wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2009 r.; 6 stycznia,
- ustanowienia pełnomocnika rządu do spraw przygotowania organów administracji państwowej do współpracy z systemem informacyjnym Schengen i systemem informacji wizowej (zmiana); 1 stycznia.
[b]Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów [/b](poz. 1490 – 1492), dwa z 15 i jedno z 19 grudnia, w sprawie:
- powołania Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy; 6 stycznia,
- trybu i sposobu przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (zmiana); 6 stycznia,
- przedterminowych wyborów prezydenta miasta Olsztyna w województwie warmińsko-mazurskim; 22 grudnia.
[b]Rozporządzenia ministrów [/b](poz. 1493 – 1501):
- [b]infrastruktury [/b]z 5 grudnia w sprawie sposobu, zakresu i terminów przeprowadzania przeglądów i inspekcji, sposobu wydawania, potwierdzania oraz wzorów międzynarodowych świadectw w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki; 6 stycznia,
- [b]kultury i dziedzictwa narodowego [/b]z 9 grudnia w sprawie upoważnienia Biblioteki Narodowej do uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów bibliotekarskich; 6 stycznia,
- [b]rolnictwa i rozwoju wsi[/b], dwa z 4 i dwa z 19 grudnia, w sprawie:
– nabywania akcji lub udziałów w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa przez uprawnionych rolników; 6 stycznia,
- mieszanek paszowych dietetycznych (zmiana); 22 stycznia,
– sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2009 r.; 22 grudnia,
– wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz warunków wykonywania rybołówstwa morskiego (zmiana); 22 grudnia
- [b]spraw wewnętrznych i administracji[/b], z 5 i 9 grudnia, w sprawie:
– warunków tworzenia i wysokości oraz sposobu podziału funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy BOR,
– utworzenia strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim; oba 1 stycznia,
-[b] środowiska[/b] z 6 listopada w sprawie standardowych procedur zbierania i przetwarzania informacji przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną oraz państwową służbę hydrogeologiczną; 22 stycznia.
[b]Wyroki Trybunału Konstytucyjnego [/b](poz. 1502 – 1503), dwa z 11 grudnia, o niezgodności z konstytucją:
- art. 89 ust. 5 (w zakresie, w jakim umożliwia osobie obwinionej wybór obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym wyłącznie spośród pracowników mianowanych NIK) oraz art. 93 ust. 2 pkt 1 (w zakresie, w jakim stwarza podstawę rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia z pracownikiem mianowanym-kobietą wcześniej niż z pracownikiem mianowanym-mężczyzną) ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli – K 33/07,
- art. 227 § 1 ustawy z 16 września 1982 – Prawo spółdzielcze w brzmieniu obowiązującym przed 15 stycznia 2003 r. – K 12/08; straciły one moc 22 grudnia w zakresie wskazanym w wyrokach.
Zobacz treść [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=293232]Dz.U. nr 225[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA