Egzamin zawodowy dla adwokatów i radców prawnych zbliża się wielkimi krokami. Start przewidziano na 18 do 21 maja br. Wraz z CH Beck pomagamy w powtórce. Dziś zadanie z prawa cywilnego.

Czytaj także:

Egzamin zawodowy 2021: Powtórka z etyki i zasad wykonywania zawodu

Egzamin zawodowy 2021: zadanie z prawa gospodarczego

Sprawa o zadatek – akta sprawy z apelacją

Warszawa, 22.01.2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie

I Wydział Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

ul. Husarii 12

02-915 Warszawa

PESEL: 65120114365

reprezentowany przez:

adw. Joannę Krzemińską

ul. Kredytowa 8 m 12

01-555 Warszawa

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m 42;

05-123 Warszawa.

Wartość przedmiotu sporu: 100 tys. zł

POZEW o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Działając w imieniu powoda Józefa Nakoniecznego na mocy udzielonego mi pełnomocnictwa, które przedkładam w załączeniu, wnoszę o:

1) orzeczenie nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym, że pozwany ma zapłacić na rzecz powoda kwotę 100 000 zł wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od 1.09.2018 r. do dnia zapłaty;

2) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z załączonych do pozwu dokumentów na okoliczności powołane w treści jego uzasadnienia;

3) dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z przesłuchania powoda na okoliczności powołane w pozwie;

4) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

W przypadku wniesienia przez pozwanego zarzutów w terminie prawem przewidzianym lub w przypadku przekazania sprawy do rozpoznania w trybie zwykłym wnoszę odpowiednio o utrzymanie nakazu zapłaty w całości w mocy bądź o zasądzenie zgodnie z powyżej sformułowanym żądaniem i przeprowadzenie wyżej wskazanych dowodów.

UZASADNIENIE

Strony zawarły 8.01.2018 r. przedwstępną umowę sprzedaży, w formie aktu notarialnego, na mocy której zobowiązały się zawrzeć umowę sprzedaży, zgodnie z którą pozwany zobowiązał się sprzedać powodowi wolną od obciążeń niezabudowaną działkę gruntu położoną w Warszawie, dzielnica Wilanów, oznaczoną Nr ewid. 4567, za cenę 500 000 zł. Natomiast powód zobowiązał się kupić tę działkę za powyższą cenę. Przyrzeczona umowa miała być zawarta w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o warunkach zabudowy dla tej działki stanie się ostateczna, nie później jednak niż do 31.08.2018 r. Tym samym pozwany zobowiązał się do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy umożliwiającej budowę domu mieszkalnego jednorodzinnego. W dniu zawarcia umowy przedwstępnej powód wpłacił tytułem zadatku kwotę 50 000 zł.

Dowód:

- akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Agnieszki Szanciło z 8.01.2018 r., Rep. A Nr 7890/2018.

Pozwany w wyżej wskazanym terminie nie uzyskał decyzji o warunkach zabudowy. Wobec tego nie doszło do zawarcia umowy ostatecznej z winy pozwanego. Powód zwrócił się do Urzędu Gminy o udzielenie informacji, czy dla tej działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Urząd Gminy wydał stosowne zaświadczenie, z którego wynika, że taka decyzja nie została wydana. W tej sytuacji powód odstąpił od umowy i zażądał zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.

Dowód:

- zaświadczenie Urzędu Dzielnicy Wilanów z 30.10.2018 r.,

- odstąpienie od umowy.

Nie ulega żadnej wątpliwości, że do zawarcia umowy ostatecznej nie doszło z wyłącznej winy pozwanego. Zgodnie zatem z regulacją zawartą w art. 394 § 1 KC powód ma prawo żądać zwrotu zadatku w wysokości dwukrotnej jego sumy – § 3 i 4b przedwstępnej umowy sprzedaży.

Zgodnie z treścią art. 485 § 1 pkt 1 KPC przesłanką do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jest dochodzenie roszczenia pieniężnego, a okoliczności uzasadniające żądanie są udowodnione dołączonym do pozwu dokumentem urzędowym i wezwaniem dłużnika do zapłaty. Zgodnie z poglądem wyrażonym w orzecznictwie, akty i inne dokumenty notarialne są dokumentami urzędowymi, w rozumieniu przepisów KPC o dokumentach urzędowych (zob. post. SN z 28.06.2000 r., IV CKN 1083/00) Legalis).

W myśl art. 187 § 1 pkt 3 KPC oświadczam, że powód wzywał pozwanego do zapłaty, jednakże okazało się to bezskuteczne. (...)

Z tych też względów wnoszę jak w petitum. adw. Joanna Krzemińska (podpis) (...)

Załączniki:

- odpis pozwu,

- pełnomocnictwo,

- dowód wniesienia opłaty skarbowej i sądowej,

- akt notarialny Rep. A Nr 7890/2018,

- zaświadczenie Urzędu Gminy Wilanów z 30.10.2018 r.,

- odstąpienie od umowy.

WSPIOŚ-12345/18 Warszawa, 30.10.2018 r.

ZAŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 217 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, działając z upoważnienia Burmistrza Dzielnicy Wilanów na podstawie upoważnienia Nr 2/2016 z 6.11.2016 r. zaświadcza się: że dla działki Nr 4567 w obrębie Zawady Dzielnica Wilanów do dnia dzisiejszego nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla Pana Zbigniewa Kleniewskiego.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 17 zł, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z 6.11.2006 r.

Otrzymują:

Józef Nakonieczny

ul. Husarii 12

02–915 Warszawa

Julita Janczewska

(podpis)

Repertorium A Nr 7890/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (8.1.2018 r.) przed Agnieszką Szanciło – notariuszem w Warszawie, w prowadzonej przez siebie Kancelarii Notarialnej przy ul. Puławskiej 122 m. 6 w Warszawie stawili się:

1. Zbigniew Kleniewski, używający imienia Zbigniew, syn Feliksa i Adrianny, według oświadczenia rozwiedziony, według oświadczenia zamieszkały 05–123 Warszawa, ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42, legitymujący się dowodem osobistym AJJ 5678 ważnym do 2.10.2021 r., PESEL 65120114365, według oświadczenia NIP 9876972564;

2. Józef Nakonieczny, używający imienia Józef, syn Mariana i Jadwigi, według oświadczenia kawaler, według oświadczenia zamieszkały 02–915 Warszawa, ul. Husarii 12, legitymujący się dowodem osobistym ACD 4321 ważnym do 27.2.2020 r.,

PESEL 64111314366, według oświadczenia NIP 8765556633.

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie dowodów osobistych powołanych przy ich nazwiskach.

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY

§ 1. Zbigniew Kleniewski oświadcza, że:

– jest właścicielem niezabudowanej nieruchomości położonej w m.st. Warszawie, gminie Wilanów, województwie mazowieckim, obrębie Zawady, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną Nr ewid. 4567 o łącznym obszarze 1200 m2 (tysiąc dwieście metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie I Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA105678,

– opisaną wyżej nieruchomość nabył od osoby fizycznej umową sprzedaży sporządzoną w formie aktu notarialnego 5.4.2007 r. przez Aleksandra Gulewicza – notariusza w Warszawie, Rep. A Nr 7654/04, którego wypis przy akcie niniejszym okazuje,

– dział III powołanej wyżej księgi wieczystej wpisów ani wzmianek o wnioskach nie zawiera,

– dział IV powołanej wyżej księgi wieczystej wpisów ani wzmianek o wnioskach nie zawiera.

Zbigniew Kleniewski załączył do aktu mniejszego:

– odpis zwykły księgi wieczystej KW Nr WA105678 wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych Ekspozytura w Warszawie 5.1.2018 r., o godz. 14.22, Sygnatura wniosku WA3M9876/2018, oświadczając jednocześnie, że wpisy w tej księdze wieczystej od chwili wydania Odpisu nie uległy zmianie,

– sporządzony 8.1.2018 r. przez czyniącego notariusza odpis skróconego aktu małżeństwa, Nr 178/1989, wydanego 22.12.2017 r. przez Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.

Zbigniew Kleniewski oświadcza ponadto, że:

– opisaną wyżej nieruchomość nabył będąc rozwiedziony, a ponownych związków małżeńskich nie zawierał,

– opisana wyżej nieruchomość wolna jest od ograniczeń w rozporządzaniu, a także od obciążeń i długów na rzecz osób trzecich, w tym od obciążeń, o których mowa w art. 7 ustawy z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,

– nieruchomość ta nie jest przedmiotem dzierżawy,

– nieruchomość ta ma zapewniony dostęp do drogi,

– nieruchomość ta nie jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego.

Zbigniew Kleniewski oświadcza ponadto, że opisana powyżej działka gruntu znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na potwierdzenie czego załącza do aktu niniejszego sporządzony w dniu dzisiejszym przez czyniącego notariusza odpis zaświadczenia wydanego 30.10.2018 r. przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Spraw Przestrzennych i Ochrony Środowiska, WSPiOS-12345/15.

Zbigniew Kleniewski oświadcza, że opisana wyżej nieruchomość nie stanowi nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, na potwierdzenie czego do aktu niniejszego załącza sporządzony w dniu dzisiejszym przez czyniącego notariusza odpis wypisu z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej.

§ 2. Zbigniew Kleniewski i Józef Nakonieczny oświadczają, że zobowiązują się zawrzeć umowę sprzedaży do 31.8.2018 r., na mocy której Zbigniew Kleniewski sprzeda Józefowi Nakoniecznemu wolną od obciążeń niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną Nr ewid. 4567, za cenę 500 000 zł (pięciuset tysięcy złotych). Józef Nakonieczny wyżej opisaną działkę gruntu za wskazaną wyżej cenę w powyższym terminie od Zbigniewa Kleniewskiego kupi.

§ 3. Zbigniew Kleniewski oświadcza, że zobowiązuje się uzyskać i okazać i wydać Józefowi Nakoniecznemu ostateczną decyzję o warunkach zabudowy dla wyżej opisanej działki gruntu, z której będzie wynikało, że możliwa jest jej zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

§ 4. Zbigniew Kleniewski i Józef Nakonieczny oświadczają, że umowę przyrzeczoną zobowiązują się zawrzeć w terminie 14 dni od dnia, w którym powołana wyżej decyzja o warunkach zabudowy stanie się ostateczna, nie później jednak niż do dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące piętnastego roku (31.8.2018 r.).

§ 5. Zbigniew Kleniewski oświadcza, że zobowiązuje się w umowie przyrzeczonej wyrazić zgodę na przeniesienie na Józefa Nakoniecznego decyzji o warunkach zabudowy dla wyżej opisanej działki.

§ 6. Józef Nakonieczny oświadcza, że przekazał Zdzisławowi Kleniewskiemu zadatek w kwocie 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), co Zdzisław Kleniewski niniejszym potwierdza i odbiór zadatku kwituje.

§ 7. Zbigniew Kleniewski oraz Józef Nakonieczny postanawiają, że w przypadku:

1) niewykonania umowy przez Józefa Nakoniecznego, Zbigniew Kleniewski może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować;

2) niewykonania umowy przez Zbigniewa Kleniewskiego, Józef Nakonieczny może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić i żądać wypłacenia mu sumy stanowiącej dwukrotność zadatku;

3) zawarcia umowy przyrzeczonej, zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny;

4) niewykonania umowy wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony, w tym w przypadku przedstawienia przez Zbigniewa Kleniewskiego, Józefowi Nakoniecznemu w terminie do 31.8.2018 r. urzędowego dokumentu potwierdzającego odmowę wydania decyzji o warunkach zabudowy, zadatek podlega zwrotowi w kwocie 50 000 zł, a możliwość żądania przez Józefa Nakoniecznego kwoty stanowiącej dwukrotność zadatku odpada.

§ 8. Józef Nakonieczny oświadcza, że pozostałą część ceny w kwocie 450 000 zł zobowiązuje się zapłacić Zbigniewowi Kleniewskiemu gotówką przy zawieraniu umowy przyrzeczonej, zaś w przypadku, gdyby nabycie wyżej opisanej działki gruntu finansowane było z kredytu, w terminie wskazanym w umowie kredytowej, którą Józef Nakonieczny zobowiązuje się okazać Zbigniewowi Kleniewskiemu najpóźniej przy zawieraniu umowy przyrzeczonej.

§ 9. Zbigniew Kleniewski oświadcza, że zobowiązuje się wydać Józefowi Nakoniecznemu opisaną wyżej działkę gruntu w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej, na co Józef Nakonieczny wyraża zgodę.

§ 10. Zdzisław Kleniewski oświadcza, że zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty związane z wyżej opisaną działką gruntu powstałe do jej wydania Józefowi Nakoniecznemu.

§ 11. Józef Nakonieczny oświadcza, że wyżej opisaną działkę gruntu obejrzał osobiście i znany jest jemu jej stan i nie zgłasza w związku z tym żadnych uwag.

§ 12. Zbigniew Kleniewski oświadcza, że w zakresie sprzedaży opisanej wyżej działki gruntu nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) w rozumieniu przepisów ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 13. Na podstawie umowy i oświadczeń objętych niniejszym aktem oraz dołączonych dokumentów Zbigniew Kleniewski oraz Józef Nakonieczny wnoszą, aby Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, III Wydział Ksiąg Wieczystych: w dziale III księgi wieczystej wpisał roszczenie wynikające z niniejszej umowy na rzecz Józefa Nakoniecznego, syna Mariana i Jadwigi, PESEL 64111314366.

(pieczęć notariusza i podpis)

Warszawa, 13.11.2018 r.

Józef Nakonieczny

ul. Husarii 12

02–915 Warszawa

Pan Zbigniew Kleniewski

ul. Adam Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

OŚWIADCZENIE

o odstąpieniu od umowy przedwstępnej

W imieniu własnym oświadczam, że odstępuję od przedwstępnej umowy sprzedaży z 8.1.2018 r. zawartej w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 7890/2018 nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Warszawa, dzielnica Wilanów, obręb Zawady, będącej działką gruntową, oznaczoną Nr ewid. 4567, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa III Wydział Ksiąg Wieczystych z powodu nieuzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy tej działki. W związku z tym wzywam Pana do zwrotu podwójnego zadatku w kwocie 100 000 zł wraz z odsetkami od 1.9.2018 r. Wpłaty proszę dokonać na rachunek Nr 98 7564 0000 0003 2345 6543 5432 prowadzony przez Bank Zbożowy S.A. w Warszawie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego oświadczenia. Brak zwrotu zadatku spowoduje konieczność wystąpienia na drogę sądową, co narazi Pana na dodatkowe koszty.

Józef Nakonieczny

(podpis)

ODPIS Dnia 1.2.2019 r.

Sygn. akt I Nc 5302/19

NAKAZ ZAPŁATY

W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM

Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny,

w następującym składzie: SSO Grzegorz Jabłoński

Na skutek pozwu, który wniósł powód: Józef Nakonieczny

Nakazuje, aby pozwany: Zbigniew Kleniewski

Zapłacił na rzecz powoda kwotę 100 000 zł (sto tysięcy złotych) wraz z odsetkami w wysokości ustawowej liczonymi od 1.9.2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 6667 zł (sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sie-dem złotych) tytułem kosztów procesu, w tym kwotę 5417 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego, w terminie 2 tygodni od otrzymania nakazu zapłaty albo wniósł w tym terminie zarzuty.

(za zgodność) (na oryginale właściwy podpis)

Sygn. akt I Nc 5302/19 Warszawa, 3.2.2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie

I Wydział Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

ul. Husarii 12

02–915 Warszawa

reprezentowany przez:

adw. Joannę Krzemińską

ul. Kredytowa 8 m. 12

01–555 Warszawa

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

reprezentowany przez:

r.pr. Antoniego Cegielskiego z Kancelarii Radcy Prawnego Antoniego Cegielskiego

ul. Złota 15 m. 3

02–560 Warszawa

Wartość przedmiotu zaskarżenia: 100 000 zł

Opłata od zarzutów uiszczona w kasie Sądu.

ZARZUTY

Od nakazu zapłaty wydanego 1.2.2019 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny, w postępowaniu nakazowym, sygn. akt I Nc 5302/19, w imieniu mojego Mocodawcy Zbigniewa Kleniewskiego wyżej wskazany nakaz zapłaty zaskarżam w całości i wnoszę o:

1. Uchylenie nakazu zapłaty w całości i oddalenie w całości powództwa wraz z zasądzeniem kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

2. O przesłuchanie w charakterze świadków:

a) Julity Jaczewskiej, 03–348 Warszawa, ul. Zamieniecka 21 m. 14, na okoliczność uczestnictwa w spotkaniu z Burmistrzem Dzielnicy Warszawa-Wilanów 10.7.2018 r. oraz treści rozmów prowadzonych z powodem,

b) Artura Jankowskiego, Burmistrza Dzielnicy Wilanów, 02–915 Wilanów, ul. Łowcza 59, na okoliczność ustaleń zapadłych na spotkaniu 10.7.2018 r. w przedmiocie uzyskania warunków zabudowy działki.

3. Przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do niniejszego sprzeciwu .

UZASADNIENIE

Twierdzenie powoda, że nie doszło do zawarcia umowy ostatecznej w umówionym terminie z winy pozwanego, jest pozbawione jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych.

Po zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży pozwany 28.1.2018 r. wystąpił do Urzędu Dzielnicy Warszawa-Wilanów o wydanie decyzji o warunkach zabudowy działki Nr ewid. 4567. W dniu 14.2.2018 r. pozwany otrzymał zaświadczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy przedmiotowej działki. Pozwany 5.5.2018 r. otrzymał zawiadomienie o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Dowód:

- wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy działki Nr ewid. 4567,

- zaświadczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Wobec przedłużającego się postępowania administracyjnego pozwany poinformował o tym powoda i udał się do Urzędu Dzielnicy Warszawa-Wilanów celem ustalenia, co jest przyczyną niewydania decyzji. W Urzędzie pozwany został poinformowany, że przyczyną przedłużającego się postępowania jest długotrwały proces uzgodnień z Wydziałem Ochrony Środowiska i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Warszawie, a bez tych uzgodnień nie było możliwe wydanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy. Pozwany przekazał powodowi uzyskane informacje. W dniu 28.6.2018 r. pozwany otrzymał informację z Urzędu Dzielnicy, że ponieważ teren inwestycji jest położony w Obszarze Chronionego Krajobrazu (rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z 3.7.2002 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu, Dz.Urz. Wojewody Mazowieckiego Nr 188, poz. 4306), to konieczne jest ustalenie oddziaływania inwestycji na środowisko (rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z 3.8.2000 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z 29.8.1997 r. w sprawie działania obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego, Dz.Urz. Woj. Warsz. Nr 43, poz. 149). W dniu 10.7.2018 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Dzielnicy Warszawa-Wilanów, w którym brali udział Burmistrz, pani Julita Jaczewska, powód i pozwany. Na spotkaniu Burmistrz poinformował, że proces uzgodnień trwa, a bez tych uzgodnień niemożliwe jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Po spotkaniu powód poinformował pozwanego, że jego sytuacja finansowa uległa zmianie i nie będzie mógł zrealizować umowy ostatecznej. W tej sytuacji powód zaproponował, aby pozwany zachował zadatek i od umowy odstąpił bez żadnych dodatkowych zobowiązań. Pozwany zaproponował powodowi uzgodnienie terminu spotkania u notariusza, jednakże do spotkania nie doszło, ponieważ powód nie zareagował. W zaistniałej sytuacji twierdzenie, że pozwany nie dochował wszelkiej staranności, aby takową decyzję wyjednać, jest co najmniej nie na miejscu, o czym świadczy ilość zgromadzonego materiału dowodowego obrazującego cały przebieg postępowania.

Strona pozwana kategorycznie zaprzecza twierdzeniom powoda, że nie doszło do umowy przyrzeczonej w umówionym terminie z winy sprzedającego. Przedstawione przez powoda pismo z 30.10.2018 r. informuje jedynie, że dla przedmiotowej działki objętej umową przedwstępną nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W żadnym razie pismo to nie stanowi dowodu, że przyczyna niewydania przedmiotowej decyzji jest skutkiem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi pozwany.

W zaistniałej sytuacji należy zauważyć, że twierdzenie powoda, iż do zawarcia umowy ostatecznej nie doszło z winy pozwanego jest pozbawione jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych. Pozwany dochował wszelkiej staranności, aby decyzję o warunkach zabudowy uzyskać i o całym przebiegu postępowania administracyjnego powód był informowany.

Wskazana przez powoda podstawa – § 3 i 4b umowy przedwstępnej – żądania zapłaty zadatku w podwójnej wysokości jest błędna. Do zawarcia umowy nie doszło, ponieważ niewydana została decyzja o warunkach zabudowy, a powód nie miał środków finansowych na zawarcie umowy ostatecznej. Reasumując, przedstawione powyżej okoliczności znajdują uzasadnienie w treści § 7 pkt 4 umowy przedwstępnej stanowiącego, że zadatek podlega zwrotowi w 50 000 zł, a żądanie przez powodów kwoty stanowiącej dwukrotność zadatku odpada.

Pozwany zwraca także uwagę i wskazuje, jako zarzut pierwszoplanowy przeciwko żądaniom pozwu, na nieważność postanowienia umownego o odstąpieniu od umowy, ponieważ zgodnie z art. 395 KC, prawo odstąpienia obwarowane jest sankcją nieważności umowy, a mianowicie wymogiem oznaczenia terminu, w czasie którego możliwe będzie skorzystanie z tego prawa. W umowie przedwstępnej termin ten nie został oznaczony.

W tym stanie, wnoszę jak na wstępie.

r.pr. Antoni Cegielski

(podpis)

Załączniki:

- odpis zarzutów wraz z wymienionymi powyżej załącznikami i pełnomocnictwo,

- dowód opłaty od zarzutów i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Warszawa, 28.1.2018 r.

Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

Urząd Dzielnicy

Warszawa Wilanów

Referat Planowania Przestrzennego

ul. Kostki Potockiego 32

02–915 Warszawa

WNIOSEK

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 59 i 86 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

zgłaszam wniosek

o ustalenie warunków zabudowy terenu dla inwestycji:

budynek mieszkaniowy jednorodzinny w miejscowości Warszawa, Dzielnica Wilanów, na nieruchomości – działce Nr ewid. 4567, o powierzchni 1200 m2, której właścicielem jest Zbigniew Kleniewski.

Rodzaj planowanego obiektu: budynek mieszkaniowy jednorodzinny.

Sposób zapewnienia dojścia i dojazdu od terenu planowanej inwestycji do drogi publicznej: działka posiada dostęp do drogi publicznej/ul. Augustówka.

Należy w zakresie infrastruktury technicznej:

– zapewnić zaopatrzenie w wodę: z ujęcia własnego,

– zapewnić odprowadzenie ścieków: sieć kanalizacyjna,

– zapewnić odprowadzenie odpadków: we własnym zakresie.

Zbigniew Kleniewski

(podpis)

Warszawa, 10.2.2018 r.

Urząd Dzielnicy

Warszawa Wilanów

Referat Planowania Przestrzennego

ul. Kostki Potockiego 32

02–915 Warszawa

Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam,

że 10.2.2018 r. na wniosek pana Zbigniewa Kleniewskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolno stojącego na terenie działki Nr ewid. 4567 w m.st. Warszawie, dzielnica Wilanów.

Z uwagi na powyższe, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, ustosunkować się do zebranych materiałów oraz zgłosić uwagi i wnioski w ww. sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Akta sprawy są do wglądu w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wilanów, ul. Kostki Potockiego 32.

z up. Burmistrza

mgr inż. Julita Jaczewska

(podpis)

Warszawa, 5.5.2018 r.

Urząd Dzielnicy

Warszawa Wilanów

Referat Planowania Przestrzennego

ul. Kostki Potockiego 32

02–915 Warszawa

Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam,

że w związku z wystąpieniem Urzędu Dzielnicy Warszawa-Wilanów z 20.3.2018 r. do Wydziału Ochrony Środowiska i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego

zawiadamiam,

że przedmiotowa sprawa nie zostanie załatwiona w terminie wymaganym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. Przekroczenie terminu wynika z konieczności uzyskania uzgodnień uzupełniających. Sprawa zostanie niezwłocznie załatwiona po uzyskaniu odpowiedzi z urzędów.

Akta sprawy są do wglądu w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wilanów, ul. Kostki Potockiego 32.

z up. Burmistrza

mgr inż. Julita Jaczewska

(podpis)

Warszawa, 28.6.2018 r.

Urząd Dzielnicy

Warszawa Wilanów?Referat Planowania Przestrzennego

ul. Kostki Potockiego 32

02–915 Warszawa

Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam,

że w związku z wystąpieniem Urzędu Dzielnicy Warszawa-Wilanów z 20.3.2018 r. do Wydziału Ochrony Środowiska i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wystąpienia były konieczne, ponieważ teren inwestycji jest położony w Obszarze Chronionego Krajobrazu (rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z 3.7.2002 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu, Dz.Urz. Wojewody Mazowieckiego Nr 188, poz. 4306) i wobec tego konieczne jest ustalenie oddziaływania inwestycji na środowisko (rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z 3.8.2000 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z 29.8.1997 r. w sprawie działania obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego, Dz.Urz. Woj. Warsz. Nr 43, poz. 149).

Zawiadamiam, że przedmiotowa sprawa nie zostanie załatwiona w terminie wymaganym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. Przekroczenie terminu wynika z konieczności uzyskania uzgodnień uzupełniających. Sprawa zostanie niezwłocznie załatwiona po uzyskaniu odpowiedzi z urzędów.

Akta sprawy są do wglądu w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wilanów, ul. Kostki Potockiego 32.

z up. Burmistrza

mgr inż. Julita Jaczewska

(podpis)

Warszawa, 6.3.2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie

I Wydział Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

reprezentowany przez:

adw. Joannę Krzemińską

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

reprezentowany przez:

r.pr. Antoniego Cegielskiego

Sygn. akt I C 902/19

ODPOWIEDŹ NA ZARZUTY

Działając w imieniu powoda Józefa Nakoniecznego – mocą udzielonego pełnomocnictwa, które znajduje się w aktach sprawy, wnoszę niniejszym o:

1. Utrzymanie nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym 1.2.2019 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ne 5302/19, w mocy w całości.

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

3. Uznanie zarzutów pozwanego w całości jako oczywiście bezzasadnych i przeprowadzenie dowodu z zeznań Józefa Nakoniecznego (dane adresowe) na okoliczność, jak w treści niniejszego pisma procesowego.

UZASADNIENIE

W dniu 1.2.2019 r. tutejszy Sąd uwzględniając powództwo powoda wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, zgodnie z którym nakazał pozwanemu Zbigniewowi Kleniewskiemu, aby zapłacił powodowi Józefowi Nakoniecznemu w terminie 2 tygodni kwotę 100 000 zł z odsetkami w wysokości ustawowej liczonymi od 1.9.2018 r. oraz kwotę 6667 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5417 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Pismem opatrzonym datą 3.2.2019 r., pozwany zgłosił zarzuty od ww. nakazu zapłaty i wniósł o jego uchylenie w całości, oddalenie w całości powództwa jako bezzasadnego oraz zasądzenia kosztów procesu.

Argumenty przedstawione przez pozwanego w uzasadnieniu zarzutów są niezasadne i jako takie nie zasługują na uwzględnienie, a to z następujących powodów:

Co do zarzutu, że niezawarcie umowy przyrzeczonej w umówionym terminie nie było zawinione przez sprzedającego: 8.1.2018 r. w Warszawie pozwany, jako sprzedający, zawarł z powodem, jako kupującym, w formie aktu notarialnego, przedwstępną umowę sprzedaży opisanej powyżej nieruchomości.

Dowód:

- akt notarialny sporządzony w Warszawie 8.1.2018 r., Rep. Nr A 7890/2018 – w aktach sprawy.

Według postanowień rzeczonej umowy (§ 2 i 4), strony zobowiązały się zawrzeć umowę sprzedaży w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o warunkach zabudowy dla działki gruntu Nr ewid. 4567 stanie się ostateczna, nie później jednak niż do 31.8.2018 r.

Na mocy § 3 umowy przedwstępnej pozwany zobowiązał się wyjednać i okazać powodowi decyzję o warunkach zabudowy, co zgodnie z § 7 pkt 2 umowy – niezależne od zawinienia pozwanego – stanowiło podstawę do odstąpienia od umowy i domagania się podwójnego zadatku.

Przedstawione przez pozwanego dowody świadczące o jego staraniach w Urzędzie Gminy nie mają żadnej doniosłości prawnej przy ocenie zasadności powództwa. Jedyną przesłanką uprawniającą powoda do odstąpienia od umowy było nieprzedstawienie mu przez pozwanego prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy. To pozwany wziął na siebie obowiązek dostarczenia tego dokumentu najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy definitywnej. Jednocześnie pozwany nie przedstawiał odmownej decyzji o warunkach zabudowy, która skutkowałaby zastosowaniem § 7 pkt 4 umowy. Niewykonanie umowy – czyli nieprzedstawienie powodowi ostatecznej decyzji – stanowi samodzielną przesłankę do odstąpienia od umowy, a wszelkie dywagacje pozwanego i chęć przeprowadzenia przez niego postępowania dowodowego ma na celu nieuprawnioną interpretację umowy. Wszak umowa została zawarta w formie aktu notarialnego, więc pozwany mógł dokładnie zasięgnąć opinii notariusza co do rozumienia poszczególnych punktów umowy przedwstępnej.

Mając powyższe na uwadze, jak również okoliczność, że zgodnie z treścią § 4 umowy, strony zobowiązały się zawrzeć finalną umowę w terminie 14 dni od dnia, kiedy decyzja o warunkach zabudowy dla działki gruntu Nr ewid. 4567 stanie się ostateczna, nie później jednak niż do 31.8.2018 r., dodatkowo wskazuje na to, że niedojście do skutku w umówionym terminie przyrzeczonej umowy poczytywać należy za niewykonanie umowy z winy sprzedającego.

Co do zarzutu, że postanowienie umowy przedwstępnej w zakresie prawa odstąpienia jest nieważne, gdyż art. 395 KC stanowi, iż prawo odstąpienia obwarowane jest wymogiem oznaczenia terminu, w czasie którego możliwe będzie skorzystanie z tego prawa, to należy stwierdzić, że § 7 pkt 2 umowy stanowi, iż „w przypadku niewykonania przez Zbigniewa Kleniewskiego, Józef Nakonieczny może bez wyznaczania dodatkowego terminu od umowy odstąpić i żądać wypłacenia mu sumy stanowiącej dwukrotność zadatku". Zgodnie z treścią art. 492 KC, „jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie zobowiązania przez jedną ze stron po terminie nie miałoby dla drugiej strony znaczenia, ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, znany stronie będącej w zwłoce".

Jak bowiem przyjmuje się w doktrynie i orzecznictwie „wierzyciel uprawniony jest do odstąpienia od umowy wzajemnej bez wyznaczania dodatkowego terminu dłużnikowi, który popadł w zwłokę (a zatem bez zachowania wymogów określonych w art. 491 KC), (...) gdy prawo odstąpienia od umowy zostało zastrzeżone między stronami na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle oznaczonym (lex commissoria) (...). Uprawnienie wierzyciela do odstąpienia na wypadek niewykonania umowy w terminie musi wyraźnie wynikać z umowy (lub przynajmniej w sposób dorozumiany, tak T. Wiśniewski, [w:] Komentarz 2007, s. 632)" (tak: Kodeks cywilny. Komentarz, K. Pietrzykowski (red.), Warszawa 2009).

Tym samym, wnoszę jak we wstępie.

Odpis niniejszego pisma został nadany do pełnomocnika pozwanego listem poleconym.

adw. Joanna Krzemińska

(podpis)

Załącznik:

– dowód nadania odpisu pisma listem poleconym

Na podstawie ustawy z 4.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 7.11.2019 r. w KPC po Rozdziale 2 „Pozew" został dodany Rozdział 2a „Organizacja postępowania", w ramach którego prawodawca wyodrębnił przepisy zawarte w art. 2051- 20512 KPC. W przypadku postępowania nakazowego, jakie toczy się w niniejszym kazusie, zastosowanie znajduje przepis zawarty w art. 4801 § 2 KPC , zgodnie z którym po utracie mocy lub uchyleniu nakazu zapłaty albo w przypadku braku podstaw do jego wydania sąd rozpoznaje sprawę według przepisów ogólnych lub w postępowaniu odrębnym właściwym dla danej sprawy, chyba że przepis szczególny przewiduje inny skutek, w szczególności umorzenie postępowania. W przedmiotowej sprawie skutecznie zostały wniesione zarzuty, co oznacza, iż można zastosować ww. przepisy dotyczące organizacji postępowania, z odpowiednim uwzględnieniem uwarunkowań postępowania nakazowego, które poprzedza rozpoznanie sprawy według przepisów o charakterze ogólnym.

Zgodnie z ich treścią:

- sąd jest zobligowany wysłać pouczenie, którego elementy są określone w przepisie zawartym w art. 2052 KPC, bezpośrednio stronom, nawet gdy są reprezentowane przez pełnomocnika, jak ma to miejsce w przedmiotowym kazusie. Ustawodawca podkreślił w uzasadnieniu do ww. nowelizacji, iż pouczenie na tym etapie postępowania ma kluczowe znaczenie (uzasadnienie do projektu ustawy nowelizacyjnej z 4.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - druk nr 3137, s. 6). Zgodnie z przepisem zawartym w art. 2052 § 3 zdanie drugie KPC rzeczone pouczenie nie jest doręczane Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ani pełnomocnikowi, który jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym. Analizowane pouczenie jest wysyłane wraz z odpisem zarzutów do strony powodowej i wezwaniem do złożenia odpowiedzi na zarzuty; natomiast strona pozwana powinna otrzymać je wraz z wezwaniem do stawiennictwa się na posiedzenie przygotowawcze, chyba że przewodniczący uzna wyznaczenie posiedzenie przygotowawczego za niecelowe i wyznaczy rozprawę, korzystając z przepisu zawartego w art. 2054 §3 KPC.

- po złożeniu odpowiedzi na zarzuty, a także gdy odpowiedź nie została złożona, przewodniczący wyznacza posiedzenie przygotowawcze i wzywa na nie strony – art. 2054 § 1 KPC bądź gdy uzna na podstawie okoliczności sprawy, że przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego nie przyczyni się do sprawniejszego rozpoznania sprawy, może jej nadać inny właściwy bieg, w szczególności przewodniczący może skierować ją do rozpoznania, także na rozprawie - art. 2054 § 3 KPC;

- postępowanie cywilne po wejściu w życie omawianej noweli ma opierać się na realizacji trzech założeń: 1) postępowanie sądowe podlega planowaniu, 2) podstawą planowania jest znajomość stanowisk wszystkich podmiotów, występujących w postępowaniu; 3) rozprawa jest prowadzona tylko w razie rzeczywistej potrzeby (prawa do sądu nie utożsamia się z pojęciem prawa do rozprawy) _(uzasadnienie do projektu ustawy nowelizacyjnej z dnia 4.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - druk nr 3137, s. 4);

- posiedzenie przygotowawcze ma mieć charakter odformalizowany, mogą w nim brać udział sami pełnomocnicy stron, służy rozwiązaniu sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeń, zwłaszcza rozprawy i jest to zasadniczy cel odbycia takiego posiedzenia; jeżeli nie uda się rozwiązać sporu, na posiedzeniu przygotowawczym sporządza się z udziałem stron plan rozprawy; do posiedzenia przygotowawczego mają zastosowanie przepisy dotyczące posiedzeń niejawnych; zasadniczym przedmiotem posiedzenia przygotowawczego jest: 1) ustalenie przedmiotu sporu, 2) wyjaśnienie stanowisk stron, w tym w zakresie prawnych aspektów sporu, 3) przedstawianie i omawianie możliwości ugodowego rozwiązania sporu, 4) wskazywanie sposobu oraz skutków rozwiązania sporu w drodze ugody, w tym skutków finansowych;

- protokół z posiedzenia przygotowawczego jest sporządzany tylko w formie pisemnej;

- w sytuacji nie osiągnięcia ugodowej formuły rozwiązania sporu, na posiedzeniu przygotowawczym sporządzany jest plan rozprawy, którego elementy zostały określone w przepisie art. 2059 KPC; z punktu widzenia wskazanej nowelizacji należy zwrócić uwagę, iż plan rozprawy zawiera rozstrzygnięcia co do wniosków dowodowych stron, zastępując w tym zakresie postanowienie dowodowe – art. 2059 § 1 KPC ;

- plan rozprawy stanowi dokument sui generis, nie będący orzeczeniem sądu – art. 20510 § 4 KPC, choć w pewnym zakresie je zastępującym – art. 2059 § 1 KPC (uzasadnienie do projektu ustawy nowelizacyjnej z 4.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - druk nr 3137, s. 17); mając na względzie powyższe plan rozprawy stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia przygotowawczego.

POUCZENIE*

W niniejszym postępowaniu:

1) strony mają możliwość rozwiązania sporu w drodze ugody zawartej przed sądem lub mediatorem

2) strony mają obowiązek udziału w posiedzeniu przygotowawczym i przedstawienia wszystkich twierdzeń i dowodów na tym posiedzeniu;

3) niedopełnienie powyższych obowiązków, o których mowa w pkt 2 wywołuje określone skutki, w szczególności:

- obciążenia kosztami postępowania – art. 2055 KPC,

- umorzenia postępowania– art. 2055 KPC,

- pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów;

4) strony mają możliwość ustanowienia pełnomocnika procesowego z tym, że zastępstwo adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego nie jest obowiązkowe;

5) strona jest zobowiązana do złożenia pisma przygotowawczego na zarządzenie przewodniczącego zgodnie z wymogami zawartymi w przepisie art. 127 KPC;

6) jeśli pismo przygotowawcze zostało złożone bez zarządzenia przewodniczącego lub zostało złożone po terminie podlega zwrotowi.

*treść przywoływanych przepisów KPC w obowiązującym brzmieniu powinna zostać w całości przytoczona w treści Pouczenia

Sygn. akt I C 902/19

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PRZYGOTOWAWCZEGO

Dnia, ...........

Przewodnicząca SSO Katarzyna Jakubowska w Sądzie Okręgowym w Warszawie, I Wydział Cywilny,

Protokolant: apl. rad. Bartłomiej Błaszczak

na posiedzeniu przygotowawczym ........... r. w Warszawie

rozpoznał sprawę

z powództwa Józefa Nakoniecznego

przeciwko Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zwrot zadatku w kwocie 100 000 zł.

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 14.10.

Po wywołaniu sprawy stawili się:

Powód osobiście wraz z pełnomocnikiem adwokat Joanną Krzemińską.

Pozwany osobiście wraz z pełnomocnikiem radcą prawnym Antonim Cegielskim.

Przewodniczący przystąpił do ustalenia ze stronami przedmiot sporu i wyjaśnia stanowiska stron, także w zakresie prawnych aspektów sporu. Strona powodowa podtrzymuje żądania zawarte w pozwie oraz w odpowiedzi na zarzuty i popiera przedstawione tam wnioski, twierdzenia oraz zaprezentowaną argumentację, strona pozwana podtrzymuje żądania zawarte w zarzutach i popiera przedstawione tam wnioski, twierdzenia oraz zaprezentowaną argumentację. Przewodniczący uściślił, iż spór dotyczy zwrotu zadatku w podwójnej wysokości, tj. w kwocie 100.000,00 zł. Strona pozwana nie uznała żadnego ze zgłaszanych przez pozwaną żądań wnosząc o ich oddalenie w całości, zatem spór dotyczy całego zakresu przedmiotowego, wyznaczonego przez wytoczone powództwo.

Przewodniczący w ramach skłaniania stron do pojednania oraz dążenia do ugodowego rozwiązania sporu, zapytał wszystkie podmioty, biorące udział w posiedzeniu przygotowawczym czy jest wola z ich strony na zawarcie ugody i wypracowanie jej warunków. Każda ze stron potwierdziła, że widzi możliwość zawarcia ugody. Strony rozpoczęły negocjacje warunków ugodowych przy czynnym udziale przewodniczącego, który poszukiwał ze stronami ugodowych sposobów rozwiązania sporu, wspierał je w formułowaniu propozycji ugodowych oraz wskazywał sposoby i skutki rozwiązania sporu, w tym skutki finansowe. Z uwagi jednak na nieosiągnięcie konsensusu i brak widoków ugodowego rozwiązania przedmiotowego sporu, przewodniczący przystąpił do sporządzenia planu rozprawy.

Załącznik do protokołu z posiedzenia przygotowawczego

- PLAN ROZPRAWY

1. Rozstrzygnięcia co do wniosków dowodowych stron:

1) Dopuszcza się środek dowodowy w postaci:

a) Dowodu z przesłuchania świadka Julita Jaczewska, adres:....w celu wykazania następujących faktów: - uczestnictwa w spotkaniu z Burmistrzem Dzielnicy Warszawa-Wilanów 10.7.2018 r. - treści rozmów prowadzonych z powodem,

b) Dowodu z przesłuchania świadka Artur Jankowski, adres: ... w celu wykazania następujących faktów: - ustaleń zapadłych na spotkaniu 10.7.2018 r. w przedmiocie uzyskania warunków zabudowy działki,

c) Dowodu z przesłuchania stron w celu wykazania następujących faktów: - zakresu zastosowania postanowień zawartych w umowie, w tym celu ich zapisania, - ustaleń zapadłych na spotkaniu 10.7.2018 r. w przedmiocie uzyskania warunków zabudowy działki.

2) Pomija się środek dowody w postaci : (...)

2. Ustala się następujące terminy posiedzeń i ogłoszenia wyroku w sprawie:

1) (.....)

2) (.....)

Podpisy stron:

............................ ................................ .....................

Czytelne podpisy z imienia i nazwiska

Podpis Przewodniczącego, zatwierdzający Plan rozprawy

......................................

Sygn. akt I C 902/19

PROTOKÓŁ ROZPRAWY

Dnia 1.4.2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny,

w składzie:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Jakubowska

Protokolant: aplikant radcowski Bartłomiej Błaszczak

na rozprawie 1.4.2019 r. w Warszawie

rozpoznał sprawę

z powództwa Józefa Nakoniecznego

przeciwko Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zwrot zadatku w kwocie 100 000 zł.

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 9.05.

Po wywołaniu sprawy stawili się:

Powód osobiście wraz z pełnomocnikiem adwokat Joanną Krzemińską, ustanowioną w sprawie. Nie stawił się pozwany, wezwany prawidłowo, ani także jego pełnomocnik zawiadomiony prawidłowo.

Stawili się wezwani świadkowie: Julita Jaczewska i Artur Jankowski. Artur Jankowski oświadcza, że pozwany przebywa w szpitalu od początku marca bieżącego roku.

Przewodnicząca stwierdza, że do akt sprawy dołączono wniosek pozwanego o odroczenie sprawy wraz z załączonym zaświadczeniem z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medox, z którego wynika, że planowany termin wypisu to 5.6.2019 r.

Pełnomocnik powoda składa kopię postanowienia Komornika Sądowego z 10.2.2019 r. o zakończeniu postępowania na okoliczność złej woli pozwanego i niewykonania umowy.

Pełnomocnik powoda oponuje przeciwko wnioskowi o odroczenie rozprawy.

Sąd postanowił:

1. sprawę odroczyć do 7.6.2016 r., godz. 14.00, sala 101;

2. obecni o terminie powiadomieni, świadkowie zobowiązani do stawiennictwa;

3. zawiadomić o terminie pełnomocnika pozwanego,

4. na termin wezwać pozwanego zobowiązując go do potwierdzenia zaświadczenia wydanego przez NZOZ Medox przez lekarza sądowego w terminie 7 dni, pouczając o treści art. 214 § 2 KPC.

Posiedzenie zakończono o godz. 9.15.

(podpisy protokolanta i sędziego)

Sygn. akt I C 902/19

PROTOKÓŁ ROZPRAWY

Warszawa, 7.6.2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny,

w składzie:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Jakubowska

Protokolant: apl. rad. Bartłomiej Błaszczak

na rozprawie 7.6.2019 r. w Warszawie

rozpoznał sprawę

z powództwa Józefa Nakoniecznego

przeciwko Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zwrot zadatku w kwocie 100 000 zł.

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 14.10.

Po wywołaniu sprawy stawili się:

Powód osobiście wraz z pełnomocnikiem adwokat Joanną Krzemińską.

Pozwany osobiście wraz z pełnomocnikiem radcą prawnym Antonim Cegielskim.

Stawili się wezwani świadkowie:

Julita Jaczewska, lat 35, niekarana, obca, pracownik Urzędu Miasta Dzielnicy Wilanów;

Artur Jankowski, lat 68, niekarany, obcy, były Burmistrz Dzielnicy Wilanów.

Pełnomocnik powoda popiera powództwo.

Pełnomocnik pozwanego nie uznaje powództwa i wnosi o jego oddalenie.

Świadek Julita Jaczewska na pytania Sądu: (...) Byłam uczestnikiem postępowania w sprawie warunków zabudowy i uczestnikiem spotkania 10.7.2018 r. Spotkanie dotyczyło uzyskania decyzji w sprawie warunków zabudowy (...). Obie strony wiedziały, że nie można uzyskać zgody w krótkim czasie, dlatego ustalono w umowie termin półroczny (...). Wobec zbliżającego się terminu umowy ustaliłam termin spotkania w urzędzie w celu ustalenia, kiedy decyzja zostanie wydana. Podczas spotkania ustalono, że przed wydaniem decyzji będzie sporządzane studium i plan miejscowy i na tę chwilę nie ma żadnych szans na ustalenie warunków zabudowy (wydanie decyzji). Urząd nie był w stanie określić, kiedy zostanie wydana decyzja. Nie było decyzji w sprawie odlesienia. Do dnia dzisiejszego nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

Na pytania pozwanego: Akt notarialny był konsultowany ze stronami. „Uzyskanie" zostało wprowadzone do umowy celowo, po sugestiach notariusza i akceptacji obu stron, aby zabezpieczyć interesy. Obie strony wiedziały o możliwych trudnościach w uzyskaniu decyzji i dlatego użyto takiego sformułowania.

Na pytania powoda: O tym, że może zostać wydana decyzja o warunkach zabudowy dowiedziałam się chyba na przełomie 2007/2008 r. Przystępując do negocjacji posiadałam wiedzę, że nie ma warunków zabudowy i zostało to przedstawione Józefowi Nakoniecznemu.

W tym miejscu powód sugeruje, że cena za działkę to cena za działkę + koszty uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Powód oświadcza: Podjąłem negocjacje w sprawie umowy z przekonaniem, że działka, którą chcę zakupić, to działka z warunkami zabudowy.

Dalej zeznaje świadek: Pan Nakonieczny dowiedział się o braku warunków zabudowy podczas pierwszej rozmowy telefonicznej. Starałam się i nadal staram o uzyskanie warunków zabudowy. Nie było rozmowy o zgodzie powoda na odstąpienie od żądania podwójnego zadatku w przypadku natychmiastowego i dobrowolnego zwrotu zaliczki i jednokrotnego zadatku.

Staje Artur Jankowski:

Na pytania Sądu: Nie pamiętam sprawy ani stron, z rozmowy przed salą sądową kojarzę strony, ale nie pamiętam czego dotyczyła ich sprawa i w jakiej sprawie zostałem wezwany. Spraw, którymi się zajmowałem było bardzo dużo.

Na pytania pozwanego: Plan miejscowy pokrywa około 3% obszaru dzielnicy. (...) Po 2 latach udało się namówić radę na rozpoczęcie aktualizacji studium i rozpoczęcia sporządzania planów (ok. 15). W tym dla Wilanowa. (...) Procedury trwają ok. 3 lat z uwagi na konieczność dokonania uzgodnień i uzyskania opinii od wielu organów. Z tego co wiem, obecnie jest projekt studium, a następnie uchwalony ma być plan miejscowy.

Nie pamiętam nic z tego, czego dotyczy sprawa między stronami.

Ponownie Artur Jankowski:

Na pytania powoda: (...) Urzędnicy oświadczyli, że nie wydadzą decyzji odmownej, bo sprawa jest w toku. (...) Nie pamiętam, czy odpowiadałem na odstąpienie od umowy i wezwanie do zapłaty. Nie prowadziliśmy korespondencji z powodami.

Na pytania pozwanego: Kolejne planowane spotkanie nie wyszło, bo Pan Kleniewski chciał uzyskać decyzję o warunkach zabudowy na swoją działkę, a nie było takiej możliwości.

Sąd postanowił:

1. sprawę odroczyć do 31.8.2019 r., godz. 14.00, sala 101, celem przesłuchania powoda i pozwanego w charakterze strony;

2. obecni o terminie powiadomieni i zobowiązani do stawiennictwa bez odrębnych wezwań.

Posiedzenie zakończono o godz. 15.02.

(podpisy protokolanta i sędziego)

Sygn. akt I C 902/19

PROTOKÓŁ ROZPRAWY

Warszawa, 31.8.2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny,

w składzie:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Jakubowska

Protokolant: apl. rad. Bartłomiej Błaszczak

na rozprawie 31.8.2019 r. w Warszawie

rozpoznał sprawę

z powództwa Józefa Nakoniecznego

przeciwko Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zwrot zadatku w kwocie 100 000 zł.

Po wywołaniu sprawy stawili się:

Powód osobiście wraz z pełnomocnikiem adwokat Joanną Krzemińską.

Pozwany osobiście wraz z pełnomocnikiem radcą prawnym Antonim Cegielskim.

Sąd postanowił:

1. dopuścić dowód z: umowy przedwstępnej, zaświadczeń z Urzędu Dzielnicy Wilanów oraz oświadczenia powoda o odstąpieniu od umowy;

2. dopuścić dowód z przesłuchania stron: powoda Józefa Nakoniecznego oraz pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego na okoliczność zawartej przez nich umowy, spotkań w urzędach oraz braku zawarcia umowy przyrzeczonej.

Przewodniczący pouczył strony o treści art. 304 KPC.

Staje powód Józef Nakonieczny, lat 50, zam. Warszawa, wykształcenie wyższe, niekarany za składanie fałszywych zeznań i zeznaje: W całości popieram powództwo. To z winy pozwanego nie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej, gdyż nie otrzymałem decyzji o warunkach zabudowy, a co ważniejsze nawet decyzji o odmowie wydania takich warunków. Tym samym uznaję winę pozwanego. Pozwany w zarzutach podnosi, że postanowienie § 6 umowy przedwstępnej jest nieważne, ponieważ nie został określony termin, w czasie którego możliwe jest korzystanie z możliwości odstąpienia od umowy, co jest – zdaniem pozwanego – wymagane w opisie art. 395 KC. Powyższy zarzut pozwanego jest całkowicie bezzasadny. Pozwany całkowicie pomija fakt, że treść § 6 umowy przedwstępnej traktuje nie o umownym prawie odstąpienia jako takim (art. 395 KC), ale o zasadach zwrotu zadatku, który pozwany otrzymał od powoda (art. 394 KC). Zgodnie zaś z art. 394 § 1 KC, który w § 6 umowy przedwstępnej został wprost zastosowany, a w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju, zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a ta która go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Natomiast przepis art. 395 KC, na który powołuje się pozwany, dotyczy sytuacji zwykłego umownego prawa odstąpienia, niepowiązanego w żadnej mierze z zadatkiem. W dzisiejszej sprawie okolicznością bezsporną jest to, że pozwany do 31.8.2018 r. nie przedstawił mi ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości, a nieprzedstawienie tego dokumentu w tym terminie uprawniało mnie do odstąpienia od umowy i żądania wypłacenia mi podwójnego zadatku. Jeszcze dodam, że zapis § 6 umowy przedwstępnej jest standardowo wprowadzany.

Staje pozwany Zbigniew Kleniewski, lat 50, zam. Warszawa, wykształcenie średnie, niekarany za składanie fałszywych zeznań i zeznaje: W mojej ocenie kwestia braku możliwości wydania pozytywnej decyzji w sprawie warunków zabudowy lub oficjalnego dokumentu potwierdzającego odmowę jej wydania była ode mnie niezależna. Podjąłem szereg działań w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, a z przyczyn ode mnie niezależnych nie otrzymałem w terminie oznaczonym w umowie przedwstępnej ani decyzji, ani też dokumentu odmawiającego jej wydania. Nie może przy tym budzić wątpliwości, że z § 7 umowy nie wynika w żaden sposób, aby pozwany był zwolniony z odpowiedzialności za niewykonanie umowy jedynie w przypadku przedstawienia powodowi decyzji lub urzędowego dokumentu potwierdzającego odmowę jej wydania. Taka interpretacja § 7 umowy byłaby zupełnie nielogiczna. Jak pamiętam § 7 umowy stanowi, że „w przypadku niewykonania umowy wskutek okoliczności za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony, w tym w przypadku przedstawienia przeze mnie powodowi (...)". Przyjmując nawet błędne założenie, że strony w ten właśnie sposób chciały ukształtować odpowiedzialność pozwanego za niewykonanie umowy, powstaje pytanie, do jakich sytuacji odnosi się ten punkt umowy w pozostałym zakresie. Jakie inne przypadki niewykonania umowy przez pozwanego strony mogły mieć na myśli, skoro pozwany zwolniony byłby z odpowiedzialności tylko w przypadku przedstawienia decyzji o warunkach zabudowy lub urzędowego dokumentu potwierdzającego odmowę jej wydania? Zauważam przy tym, że umowa przedwstępna była konsultowana z notariuszem, wobec czego twierdzenie powoda, iż jest to zapis standardowo wprowadzany do umów, nie może być uznane za prawidłowe. Zaprzeczam przy tym, abym uchylał się od zawarcia umowy przyrzeczonej. W świetle udokumentowanych działań podjętych przeze mnie w celu doprowadzenia do zawarcia umowy przyrzeczonej twierdzenie, że uchylałem się od jej zawarcia jest bezpodstawne. Co więcej, nie byłem w stanie uzyskać przedmiotowej decyzji z uwagi na fakt, że burmistrz gminy nie może wydać zgody ani niezgody na warunki zabudowy. To wszystko co mam do powiedzenia.

Pełnomocnik powoda i pozwanego nie składają żadnych dodatkowych wniosków dowodowych.

Pełnomocnik powoda podtrzymuje żądanie pozwu i wnosi o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Pełnomocnik pozwanego wnosi o uchylenie nakazu zapłaty i oddalenie powództwa oraz wnosi o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Przewodnicząca zamknęła rozprawę i ogłosiła wyrok.

Posiedzenie zakończono o godz. 14.50.

Sędzia Protokolant

(podpis) (podpis)

Sygn. akt I C 902/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31.8.2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny,

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Jakubowska

Protokolant: aplikant radcowski Bartłomiej Błaszczak

po rozpoznaniu 31.8.2019 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa: Józefa Nakoniecznego

przeciwko: Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zapłatę

na skutek zarzutów pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego od nakazu zapłaty

I. nakaz zapłaty z 1.2.2019 r. wydany w sprawie I Nc 5302/19 utrzymuje w mocy,

II. zasądza od pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego na rzecz powoda Józefa Nakoniecznego kwotę 1800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu dalszych kosztów zastępstwa procesowego.

(podpis sędziego)

Warszawa, 1.9.2019 r.

Pieczęć Biura Podawczego

Sądu Okręgowego w Warszawie

I Wydział Cywilny

Wpłynęło 1.9.2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie

I Wydział Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

reprezentowany przez:

adw. Joannę Krzemińską

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

reprezentowany przez:

r.pr. Antoniego Cegielskiego

Sygn. akt I C 902/19

WNIOSEK

W imieniu pozwanego wnoszę o sporządzenie uzasadnienia wyroku z 31.8.2019 r. i doręczenie odpisu tego wyroku wraz z uzasadnieniem na adres mojej kancelarii.

r.pr. Antoni Cegielski

(podpis)

Sygn. akt I C 902/19

UZASADNIENIE

Pozwem z 22.1.2019 r. powód Józef Nakonieczny wniósł o zasądzenie w postępowaniu nakazowym od pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego kwoty 100 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami płatnymi od 1.9.2018 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu powód wskazał, że 8.1.2018 r. zawarł z pozwanym w formie aktu notarialnego przed-wstępną umowę sprzedaży, na mocy której sprzedający sprzeda kupującemu wolną od obciążeń niezabudowaną działkę gruntu, położoną w miejscowości Warszawa, Gmina Wilanów, oznaczoną Nr ewid. 4567 za cenę 500 000 zł, kupujący zaś kupi przedmiotową nieruchomość za powyższą cenę. Przyrzeczoną umowę sprzedaży strony zobowiązały się zawrzeć w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o warunkach zabudowy dla działki gruntu 4567 stanie się ostateczna, nie później jednak niż do 31.8.2018 r. Tego samego dnia powód przekazał pozwanemu kwotę 50 000 zł tytułem zadatku. Powód wskazał, że pomimo iż pozwany zobowiązał się do uzyskania oraz okazania kupującemu ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, nie zadośćuczynił swojemu obowiązkowi, co skutkowało niezawarciem umowy przyrzeczonej w umówionym terminie, którą, zdaniem strony powodowej, należy poczytywać za niezawartą z winy pozwanego.

Powód wskazał, że pozwany nie podjął koniecznych działań mających na celu zgromadzenie dokumentacji warunkującej zawarcie przyrzeczonej umowy. Wobec powyższego pismem z 13.11.2018 r. złożył sprzedającemu oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy przedwstępnej z jednoczesnym wezwaniem pozwanego do zwrotu kwoty stanowiącej dwukrotność zadatku wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od 1.9.2015 r. do dnia zapłaty.

W dniu 1.2.2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny, wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym orzekając zgodnie z żądaniem pozwu.

W dniu 2.3.2018 r. (data prezentaty) pozwany wniósł zarzuty od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, wnosząc o uchylenie nakazu zapłaty w całości oraz oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania.

W uzasadnieniu pozwany podniósł, że nie kwestionuje przekazania przez powoda zadatku w kwocie 50 000 zł, jak i nie zaprzecza, iż przyrzeczona umowa sprzedaży nie została zawarta do dnia umówionego, tj. do 31.8.2018 r. Jednakże pozwany zanegował jakoby niezawarcie umowy przyrzeczonej nastąpiło z jego wyłącznej winy, wskazując w uzasadnieniu szereg czynności jakie podjął, celem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości będącej przedmiotem sporu. Ponadto, pozwany zarzucił nieważność postanowienia sformułowanego w § 7 pkt 2 aktu notarialnego, wskazując, że zastrzeżenie umowne w postaci prawa odstąpienia od umowy obwarowane jest sankcją nieważności na wypadek niewyznaczenia terminu, w którym możliwe będzie skorzystanie z prawa odstąpienia. Pozwany podniósł, że w umowie przedwstępnej termin ten nie został oznaczony, a nawet gdyby przyjąć, iż terminem tym była data 1.9.2018 r. jako termin najpóźniejszy na odstąpienie od umowy, to termin ten nie został przez stronę powodową dochowany. Pozwany wskazał, że powództwo jest niezasadne z uwagi na treść zapisu § 7 pkt 4 aktu notarialnego, wobec tego możliwość żądania przez powoda kwoty stanowiącej dwukrotność zadatku odpadła.

Na rozprawach sądowych poprzedzających wydanie wyroku strony podtrzymały swoje stanowiska wyrażone w pismach procesowych.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 8.1.2018 r. w Warszawie pomiędzy Zbigniewem Kleniewskim – jako sprzedającym, a Józefem Nakoniecznym – jako kupującym została zawarta umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 4567 w gminie Wilanów (m.st. Warszawa), o powierzchni gruntu 1200 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi Księgę Wieczystą o Nr KW WA105678.

W § 2 umowy sprzedający zobowiązał się sprzedać, a kupujący zobowiązał się kupić nieruchomość gruntową za cenę 500 000 zł. W § 3 pozwany oświadczył, że zobowiązuje się uzyskać, okazać i wydać Józefowi Nakoniecznemu ostateczną decyzję o warunkach zabudowy dla wyżej opisanej działki gruntu, z której będzie wynikało, iż możliwa jest jej zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. W § 4 umowy, strony zobowiązały się do zawarcia umowy ostatecznej w formie aktu notarialnego, w terminie nieprzekraczalnym do 31.8.2018 r. (w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o warunkach zabudowy stanie się ostateczna). W § 6 umowy, na zabezpieczenie realizacji umowy kupujący przekazał sprzedają-cemu zadatek w kwocie 50 000 zł, który to zadatek sprzedający przyjął i odbiór pokwitował. Przedmiotowy zadatek został poddany skutkom prawnym wynikającym z art. 394 KC. W § 7 aktu notarialnego, strony wspólnie postanowiły, że: 1) w przypadku niewykonania umowy przez powoda, pozwany może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować; 2) w przypadku niewykonania umowy przez pozwanego, powód może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i żądać wypłacenia mu sumy stanowiącej dwukrotność zadatku; 3) w przypadku niewykonania umowy na skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony, w tym w przypadku przedstawienia przez pozwanego powodowi w terminie do 31.8.2018 r. urzędowego dokumentu potwierdzającego odmowę wydania decyzji o warunkach zabudowy, zadatek podlega zwrotowi w kwocie 50 000 zł, a możliwość żądania przez powoda kwoty stanowiącej dwukrotność zadatku odpada.

Dowód:

– okoliczności bezsporne,

– umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Pozwany 28.1.2018 r. wniósł o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Pismami z 10.2.2018 r., 5.5.2018 r. i 28.6.2018 r. został poinformowany, że sprawa nie została załatwiona z uwagi na konieczność uzgodnień międzyresortowych.

Dowód:

- wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z 28.1.2018 r.,

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 10.2.2018 r.,

- zawiadomienie z 5.5.2018 r.,

- zawiadomienie z 28.6.2018 r.,

- zeznania Zbigniewa Kleniewskiego (k. 212–214),

- zeznania Artura Jankowskiego, Julity Jaczewskiej.

Pismem z 13.11.2017 r. powód poinformował pozwanego o odstąpieniu od umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości gruntowej o Nr ewid. 4567 zawartej w formie aktu notarialnego z powodu niewykonania powyższej umowy przez sprzedającego, wzywając jednocześnie do zwrotu podwójnego zadatku wraz z ustawowymi odsetkami od 1.9.2018 r. do dnia zapłaty.

Pozwany nie ustosunkował się do powyższego pisma, pozostawiając je bez żadnej odpowiedzi oraz wyjaśnień.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych wyżej dokumentów oraz zeznań przesłuchanych w charakterze strony powodowej Józefa Nakoniecznego, po części z zeznań przesłuchanego w charakterze strony pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego, z zeznań świadków: Artura Jankowskiego oraz Julity Jaczewskiej.

Dokumenty przedstawione przez strony Sąd uznał za w pełni wiarygodne i niebudzące żadnych wątpliwości co do ich autentyczności i zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy. Wiarygodność tych dokumentów nie była przez żadną ze stron kwestionowana. Sąd również nie znalazł podstaw, aby podważać moc dowodową tychże dokumentów.

Jako wiarygodne Sąd ocenił zeznania powoda przesłuchanego w trybie art. 299 w zw. z art. 302 KPC, który w sposób logiczny, zgodny i jasny wyjaśnił okoliczności przedmiotowej sprawy, a jego zeznania korespondują w całości ze zgromadzonym w toku niniejszego postępowania materiałem dowodowym.

Zdaniem Sądu zeznania Zbigniewa Kleniewskiego przesłuchanego w trybie art. 299 w zw. z art. 302 KPC zasługują na wiarę w części w jakiej odnoszą się do faktu podejmowania określonych czynności celem wyjednania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla działki gruntu o Nr ewid. 4567, bowiem w tym zakresie jego zeznania są spójne z zebranymi w sprawie dokumentami. Natomiast jako niewiarygodne Sąd uznał zeznania pozwanego w zakresie w jakim wskazał, że nie był w stanie uzyskać ani decyzji o warunkach zabudowy, ani decyzji odmawiającej warunków zabudowy z uwagi na fakt, iż „burmistrz gminy nie może wydać zgody ani niezgody na warunki zabudowy".

Jako wiarygodne ocenione zostały również zeznania świadka Artura Jankowskiego ówczesnego burmistrza Gminy Wilanów, jednakże należy wskazać, że zeznania tego świadka nie przyczyniły się do wyjaśnienia spornych okoliczności, bowiem w dniu przesłuchania świadek oświadczył, iż nie pełni już funkcji burmistrza i nie pamięta okoliczności przedmiotowej sprawy ani jej uczestników.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powództwo jest zasadne i zasługuje w całości na uwzględnienie.

W niniejszej sprawie powód domagał się zasądzenia na swoją rzecz kwoty 100 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 1.9.2018 r. do dnia zapłaty z tytułu niewykonania przez pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego zobowiązania wynikającego z przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej, w postaci nieuzyskania i nieokazania powodowi ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy do 31.8.2018 r. Pozwany natomiast wnosił o uchylenie w całości nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym i oddalenie powództwa, podnosząc że niezawarcie umowy przyrzeczonej w umówionym terminie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych, wskazując iż dochował wszelkiej staranności, aby takową decyzję wyjednać.

Poza sporem pozostawały okoliczności związane z przekazaniem przez powoda na rzecz pozwanego zadatku opiewającego na kwotę 50 000 zł, a także fakt, że nie doszło do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży w terminie ściśle określonym w umowie.

Przedmiotem kognicji Sądu było ustalenie, czy w niniejszej sprawie zaistniały przesłanki z § 7 pkt 4 aktu notarialnego, prowadzące do uchylenia się przez pozwanego od odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy, co skutkowałoby odpadnięciem podstawy do żądania przez powoda kwoty 100 000 zł stanowiącej dwukrotność zadatku.

Zgodnie z treścią art. 3531 KC, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Z tej zasady można wysnuć wniosek, że treść umowy może być kształtowana przez strony w zasadzie w sposób dowolny.

Strony, zawierając w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna o Nr 4567 ustaliły sztywny termin zawarcia umowy definitywnej, który przewidziały na 14 dni, licząc od dnia wyjednania i okazania przez pozwanego powodowi ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy działki gruntowej, wskazując jednocześnie, że nie może to nastąpić później niż do 31.8.2018 r.

Jednocześnie w § 7 aktu notarialnego strony wspólnie postanowiły, że: 1) w przypadku niewykonania umowy przez powoda, pozwany może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować; 2) w przypadku niewykonania umowy przez pozwanego, powód może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i żądać wypłacenia sumy stanowiącej dwukrotność zadatku; 3) w przypadku niewykonania umowy w skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony, w tym w przypadku przedstawienia przez pozwanego powodowi w terminie do 31.8.2018 r. urzędowego dokumentu potwierdzającego odmowę wydania decyzji o warunkach zabudowy, zadatek podlega zwrotowi w kwocie 50 000 zł, a możliwość żądania przez powoda kwoty stanowiącej dwukrotność zadatku odpada.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 394 KC regulującym kwestię zadatku, który został przez strony bezpośrednio zastosowany w § 7 aktu notarialnego, zatrzymać zadatek lub żądać sumy dwukrotnie wyższej można wyłącznie wtedy, gdy wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania ponosi druga strona. Sąd Najwyższy w wyroku z 20.12.2006 r. (IV CSK 296/06, Legalis 161054) wskazał, „że jeżeli zawarcie umowy przyrzeczonej uzależnione zostało od spełnienia przez stronę zobowiązań określonych w umowie przedwstępnej, to skoro strona nie wykonała tych zobowiązań, przyjąć należało, że z jej winy umowa nie została zawarta". Należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie strony w sposób przejrzysty określiły sytuacje, w których możliwość żądania przez powodów kwoty stanowiącej dwukrotną wartość zadatku odpada, co zostało uregulowane w § 7 pkt 4 aktu notarialnego. Na szczególną uwagę zasługuje sformułowanie „w tym przypadku przedstawienia przez Zbigniewa Kleniewskiego Józefowi Nakoniecznemu w terminie do 31.8.2018 r. urzędowego dokumentu potwierdzającego odmowę wydania decyzji o warunkach zabudowy". W ocenie Sądu nie można kwestionować starań leżących po stronie pozwanego, który podjął szereg czynności zmierzających do uzyskania warunków zabudowy dla wskazanej wyżej nieruchomości. Jednakże należy zaznaczyć, że właściwe brzmienie § 7 pkt 4 aktu notarialnego, narzuca pozwanemu ściśle określony sposób działania w postaci „przedstawienia (co jest równoznaczne z okazaniem) urzędowego dokumentu potwierdzającego odmowę wydania decyzji o warunkach zabudowy", nie można uznać, iż wyłączne poprzestanie na ustnym poinformowaniu powoda o niemożliwości uzyskania pozytywnej decyzji może być uznane za surogat „czynności w postaci przedstawienia". Należy wyraźnie podkreślić, że strony wspólnie, w sposób precyzyjny określiły przesłanki prowadzące do odpadnięcia podstawy do zachowania zadatku przez jedną ze stron, jak i odpadnięcia podstawy do żądania zapłaty dwukrotnej wartości zadatku przez drugą stronę. Nie ulega wątpliwości, że pozwany uchybił swojemu obowiązkowi poprzez nieokazanie powodowi urzędowego dokumentu potwierdzającego odmowę wydania decyzji o warunkach zabudowy, a tylko w taki sposób mógł zwolnić się z obowiązku zapłaty podwójnego zadatku. Pozwany przyjął na siebie powyższy obowiązek w akcie notarialnym, tak więc musiał być w pełni świadomy, że w sytuacji gdy nie uzyska warunków zabudowy chcąc zwolnić się od obowiązku zapłaty podwójnego zadatku będzie zobowiązany przedstawić dokument urzędowy w przedmiocie odmowy wydania warunków zabudowy do 31.8.2018 r. Sąd nie miał wątpliwości co do tego, że pozwany nie przedstawił powodowi takowego dokumentu, bowiem nim nie dysponował. Przesłuchany w charakterze strony, na rozprawie 31.8.2019 r. zeznał, że nie był w stanie uzyskać przedmiotowej decyzji z uwagi na fakt, iż „burmistrz gminy nie może wydać zgody ani niezgody na warunki zabudowy". Przyjęta przez pozwanego linia obrony jest nieskuteczna, bowiem jak zostało już wyżej wyjaśnione na etapie oceny dowodów, strona powodowa wykazała, że wszelkie merytoryczne decyzje odnoszące się do uzyskania warunków zabudowy czy też jej odmowy, wydawane są przez burmistrza Gminy Wilanów w formie decyzji, doręczanej osobie zainteresowanej. Dlatego też należy przyjąć, że pozwany nie dołożył należytej staranności celem uzyskania takiego dokumentu, do czego był zobowiązany na mocy aktu notarialnego. Tym samym należy uznać, że wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania ponosi pozwany.

Odnosząc się do zarzutu pozwanego przedstawionego w zarzutach od nakazu zapłaty, jakoby postanowienie zawarte w § 7 pkt 2 było nieważne, z uwagi na niewyznaczenie określonego terminu uprawniającego stronę do odstąpienia od umowy, należy wskazać, że zarzut ten jest całkowicie bezzasadny. Należy przyznać rację stronie powodowej, że § 7 aktu notarialnego traktuje nie o umownym prawie odstąpienia regulowanym w art. 395 KC, lecz odnosi się do zwrotu zadatku uregulowanego w art. 394 KC. Norma określona w art. 395 KC nie jest w żaden sposób związana z zadatkiem, a skutki prawne zadatku określone w art. 394 KC powstają w przypadku, gdy dłużnik nie wykona zobowiązania. W momencie bezskutecznego upływu terminu wymagalności po stronie wierzyciela powstaje uprawnienie do odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczenia dłużnikowi dodatkowego terminu.

Reasumując, w niniejszej sprawie strony wspólnie ustaliły w umowie przedwstępnej (§ 7 pkt 2), o tym że w wypadku niewykonania umowy przez pozwanego, powód może od umowy odstąpić i żądać wypłacenia mu sumy stanowiącej dwukrotność zadatku. Fakt skutecznego odstąpienia od umowy przez powoda w ocenie Sądu nie budzi wątpliwości. W umowie, a dokładnie w § 3 pozwany zobowiązał się do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej działki i przedstawienia jej powodowi. Słowo „uzyskać", zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Współczesnego Języka Polskiego, Przegląd Readers Digest, Warszawa 2001, znaczy „dostawać coś, o co się starało". Tak więc z wykładni językowej umowy zawartej pomiędzy stronami wynika, że pozwany zobowiązał się nie do tego, aby podjąć starania i próby uzyskania tejże decyzji, ale do tego, by taką decyzję uzyskać i następnie przedstawić ją powodowi. Tak więc nie zwalnia pozwanego z odpowiedzialności sam fakt starania się o wyjednanie umowy i podjęcie działań w tym kierunku. Analizując postępowanie dowodowe przeprowadzone w sprawie, a w szczególności zeznania stron, stwierdzić także należy, że strony umowy zgodnie ustaliły, iż termin 8-miesięczny będzie terminem, w którym pozwany zdoła uzyskać warunki zabudowy i pozwany wyraźnie zgodził się na wyznaczenie takiego terminu, umowa w tym zakresie nie była aneksowana. W tymże okresie jednak pozwany nie przedstawiał powodowi ani decyzji pozytywnej, ani negatywnej w zakresie ustalenia warunków zabudowy, co zgodnie z § 7 pkt 4 byłoby poczytane za niewykonanie umowy z powodu okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. W przedmiotowej sprawie z uwagi na niewykonanie umowy przez pozwanego, zastosowanie znajdzie § 7 pkt 4 rzeczonej umowy, który nakłada na pozwanego obowiązek zapłacenia kwoty stanowiącej dwukrotność zadatku.

Zgodnie z art. 496 KPC na skutek rozpoznania zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowy, Sąd „po przeprowadzeniu rozprawy wydaje wyrok, w którym nakaz zapłaty w całości lub w części utrzymuje w mocy albo go uchyla i orzeka o żądaniu pozwu, bądź też postanowieniem uchyla nakaz zapłaty i pozew odrzuca lub postępowanie umarza". Mając powyższe na uwadze, uznając że roszczenie powoda o zasądzenie należności z tytułu niewykonania zobowiązania wynikającego z umowy przedwstępnej jest zasadne, Sąd utrzymał w mocy nakaz zapłaty z 1.2.2019 r. wydany w sprawie o sygn. akt I Nc 5302/19.

W zakresie odsetek, Sąd orzekł zgodnie z żądaniem na mocy art. 359 § 1 KC ustalając ich termin początkowy na 1.9.2018 r. W tym względzie należało mieć na uwadze fakt, że niezawarcie umowy przyrzeczonej w oznaczonym terminie, tj. do 31.8.2018 r. nastąpiło z wyłącznej winy pozwanego. Tym samym należy przyjąć, że 1.9.2018 r. pozwany był zobowiązany do wypłacenia zadatku, tak więc roszczenie z tym dniem stało się wymagalne.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 KPC w zw. z § 2 pkt 6 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2018 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. W nakazie zapłaty który został utrzymany w mocy, Sąd zasądził już kwotę 5400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, dlatego też w wyroku należało zasądzić jedynie dalszą kwotę 1800 zł.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

(podpis sędziego nieczytelny)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Informacja dla zdającego:

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczono pełnomocnikowi pozwanego 20.9.2016 r.

WZÓR PISMA

Warszawa, 25.9.2019 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie

I Wydział Cywilny

Pl. Krasińskich 2/4/6

00–207 Warszawa

za pośrednictwem:

Sądu Okręgowego w Warszawie

I Wydział Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

reprezentowany przez:

adw. Joannę Krzemińską

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

reprezentowany przez:

r.pr. Antoniego Cegielskiego

Sygn. akt I C 902/19

Wartość przedmiotu zaskarżania: 100 000 zł

APELACJA

pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, I Wydział Cywilny, z 31.8.2019 r., sygn. akt I C 902/19, którego odpis wraz z uzasadnieniem doręczono pełnomocnikowi pozwanego 20.9.2019 r.

Na podstawie art. 367 § 1 w zw. z art. 368 § 1 pkt 1 KPC w imieniu mojego Mocodawcy zaskarżam wyżej opisany wyrok w całości.

Na podstawie art. 368 § 1 pkt 2 KPC zaskarżonemu wyrokowi zarzucam:

1. Naruszenie prawa materialnego, mianowicie art. 394 i 395 KC poprzez błędną wykładnię tych przepisów i niezastosowanie art. 395 KC, tj. poprzez bezpodstawne przyjęcie, że postanowienie zawarte w § 7 pkt 2 umowy przedwstępnej było ważne, podczas gdy norma określona w art. 395 KC wyraźnie wskazuje na nieważność prawa odstąpienia zastrzeżonego w umowie bez terminu, w jakim prawo odstąpienia może być wykonanie.

2. Naruszenie prawa materialnego, tj. art. 394 § 3 KC, poprzez przyjęcie, że powód uprawniony jest do żądania zapłaty kwoty dwukrotnie wyższej niż zadatek, w sytuacji gdy pozwany nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania umownego.

3. Błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia poprzez uznanie, że w przedmiotowej sprawie nie miało miejsca niewykonanie umowy wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a zatem należało przyjąć, iż zaszła okoliczność przewidziana w § 7 pkt 4 umowy sprzedaży co oznacza, że przyczyna niewydania przedmiotowej decyzji jest skutkiem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi pozwany.

4. Naruszenie prawa procesowego, mianowicie art. 233 § 1 KPC, poprzez zaniechanie wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego, a mianowicie całkowite pominięcie zeznań świadka Julity Jaczewskiej, z których wynika, że powód wiedział, iż niemożliwe jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Na podstawie art. 368 § 1 pkt 5 KPC wnoszę o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uchylenie nakazu zapłaty z 1.2.2019 r. i oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

UZASADNIENIE

Ad zarzutu Nr 1

Sąd Okręgowy błędnie przyjął, że do odstąpienia od umowy w trybie art. 394 KC nie ma zastosowania art. 395 KC. Należy zauważyć, że w Kodeksie cywilnym przyjęte zostały dwa rozwiązania odnoszące się do odstąpienia od umowy. Istnieje ono bowiem jako prawo ustawowe np. art. 491 KC i umowne art. 395 KC. Natomiast art. 394 KC zawiera jedynie reguły interpretacyjne dotyczące rozliczenia wpłaconego zadatku w razie odstąpienia od umowy przy jej niewykonaniu.

Aby można było zrealizować odstąpienie od umowy – zgodnie z art. 395 KC – muszą być spełnione dwa wymogi ustawowe: (i) określenie terminu, w czasie biegu którego będzie możliwe skorzystanie z prawa odstąpienia i (ii) wskazanie, czy prawo odstąpienia będzie przysługiwało tylko jednej (oraz której) czy obu stronom umowy. Nie ulega żadnej wątpliwości, że niespełnienie wymogu podania terminu odstąpienia powoduje nieważność tego zastrzeżenia umownego. W tej sytuacji należy przyjąć, że § 7 pkt 2 umowy jest nieważny.

Ad zarzutu Nr 2

Sąd bezzasadnie przyjął, że niewydanie stosownej decyzji administracyjnej (pozwolenie na użytkowanie) przez odpowiedni organ administracji publicznej może być uznany za formę niewykonania zobowiązania umownego przez pozwanego. Tymczasem w przedmiotowej sytuacji zastosowanie znajdzie norma art. 394 § 3 KC, którego strony w umowie przedwstępnej nie wyłączyły, ani nie ograniczyły. Materiał dowodowy zebrany w sprawie bez trudu pozwala przyjąć, że pozwany w terminie złożył prawidłowy wniosek w sprawie pozwolenia na użytkowanie, a za przedłużające się postępowanie odpowiada Dzielnica Wilanów.

Ad zarzutu Nr 3

Sąd w swoich rozważaniach błędnie ustalił, że pozwany nie przedstawił powodowi ani decyzji pozytywnej, ani negatywnej o warunkach zabudowy, a zatem nie zaszła okoliczność wyłączająca jego odpowiedzialność określoną w § 7 pkt 4 umowy. Rozumowanie to jest błędne ponieważ z pisma z 30.10.2018 r. wynika, że dla przedmiotowej działki objętej umową przedwstępną nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Paragraf 7 pkt 4 umowy wyraźnie stanowi o urzędowym dokumencie, a nie decyzji. Bezsprzecznie należy uznać, że pojęcie dokument urzędowego swym zakresem obejmuje decyzje, ale też i inne pisma wydawane przez właściwy urząd. W tej sytuacji w powiązaniu z zeznaniami świadka Julity Jaczewskiej (o czym niżej) należało przyjąć, że dokument ten jest w istocie informacją o niewydaniu decyzji o warunkach zabudowy. W tej sytuacji należało uznać, że umowa ostateczna nie została zawarta bez winy żadnej ze stron.

Ad zarzutu Nr 4

Zgodnie z treścią art. 233 § 1 KPC, sąd powinien oprzeć swe rozstrzygnięcie po wszechstronnym rozważeniu materiału dowodowego. Nakaz ten oznacza, że sąd wydając orzeczenie w danej sprawie powinien rozważyć wszystkie dowody, jakie zostały zebrane w danej sprawie. Sąd Okręgowy wydając zaskarżony wyrok całkowicie pominął zeznania świadka Julity Jaczewskiej. Mając jednak na uwadze zeznania tego świadka, wynika z nich, że 10.7.2018 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy, w którym uczestniczył również powód i w trakcie, którego został on poinformowany, iż na chwilę obecną decyzja o warunkach zabudowy nie zostanie wydana. W tej sytuacji, mając na uwadze treść pisma z 30.10.2018 r. (o czym wyżej), należało uznać, że powód miał wiedzę, iż warunków zabudowy nie będzie. Paragraf 7 pkt 4 umowy wprawdzie stanowi o urzędowym dokumencie, ale w istocie chodzi o to, aby strony miały stosowną informację. Uznać należy, że powód wiedział, iż decyzja nie będzie wydana z przyczyn nieleżących po żadnej ze stron, a zatem nie może być mowy o odpowiedzialności finansowej pozwanego.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.

Antoni Cegielski

radca prawny

(podpis własnoręczny)

Załączniki:

– dowód wniesienia opłaty sądowej od apelacji ,

– odpis apelacji.

CKN 1083/00, Legalis). W myśl art. 187 § 1 pkt 3 KPC oświadczam, że powód wzywał pozwanego do zapłaty, jednakże okazało się to bezskuteczne. Z tych też względów, wnoszę jak w petitum. adw. Joanna Krzemińska (podpis)

Załączniki:

- odpis pozwu,

- pełnomocnictwo, 

- dowód wniesienia opłaty skarbowej i sądowej,

- akt notarialny Rep. A Nr 7890/2018,

- zaświadczenie Urzędu Gminy Wilanów z 30.10.2018 r.,

- odstąpienie od umowy.

WSPIOŚ-12345/18 Warszawa, 30.10.2018 r.

ZAŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 217 § 2 Kodeku postępowania administracyjnego, działając z upoważnienia Burmistrza Dzielnicy Wilanów na podstawie upoważnienia Nr 2/2016 z 6.11.2016 r. zaświadcza się: że dla działki Nr 4567 w obrębie Zawady Dzielnica Wilanów do dnia dzisiejszego nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla Pana Zbigniewa Kleniewskiego.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 17 zł, zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z 6.11.2006 r.

Otrzymują:

Józef Nakonieczny

ul. Husarii 12

02–915 Warszawa

Julita Janczewska

(podpis)

Repertorium A Nr 7890/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia ósmego stycznia dwa tysiące piętnastego roku (8.1.2018 r.) przed Agnieszką Szanciło – notariuszem w Warszawie, w prowadzonej przez siebie Kancelarii Notarialnej przy ul. Puławskiej 122 m. 6 w Warszawie stawili się:

1. Zbigniew Kleniewski, używający imienia Zbigniew, syn Feliksa i Adrianny, według oświadczenia rozwiedziony, według oświadczenia zamieszkały 05–123 Warszawa, ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42, legitymujący się dowodem osobistym AJJ 5678 ważnym do 2.10.2021 r., PESEL 65120114365, według oświadczenia NIP 9876972564;

2. Józef Nakonieczny, używający imienia Józef, syn Mariana i Jadwigi, według oświadczenia kawaler, według oświadczenia zamieszkały 02–915 Warszawa, ul. Husarii 12, legitymujący się dowodem osobistym ACD 4321 ważnym do 27.2.2020 r.,

PESEL 64111314366, według oświadczenia NIP 8765556633.

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie dowodów osobistych powołanych przy ich nazwiskach.

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY

§ 1. Zbigniew Kleniewski oświadcza, że:

– jest właścicielem niezabudowanej nieruchomości położonej w m.st. Warszawie, gminie Wilanów, województwie mazowieckim, obrębie Zawady, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną Nr ewid. 4567 o łącznym obszarze 1200 m2 (tysiąc dwieście metrów kwadratowych), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie I Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA105678,

– opisaną wyżej nieruchomość nabył od osoby fizycznej umową sprzedaży sporządzoną w formie aktu notarialnego 5.4.2007 r. przez Aleksandra Gulewicza – notariusza w Warszawie, Rep. A Nr 7654/04, którego wypis przy akcie niniejszym okazuje,

– dział III powołanej wyżej księgi wieczystej wpisów ani wzmianek o wnioskach nie zawiera,

– dział IV powołanej wyżej księgi wieczystej wpisów ani wzmianek o wnioskach nie zawiera.

Zbigniew Kleniewski załączył do aktu mniejszego:

– odpis zwykły księgi wieczystej KW Nr WA105678 wydany przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych Ekspozytura w Warszawie 5.1.2018 r., o godz. 14.22, Sygnatura wniosku WA3M9876/2018, oświadczając jednocześnie, że wpisy w tej księdze wieczystej od chwili wydania Odpisu nie uległy zmianie,

– sporządzony 8.1.2018 r. przez czyniącego notariusza odpis skróconego aktu małżeństwa, Nr 178/1989, wydanego 22.12.2017 r. przez Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.

Zbigniew Kleniewski oświadcza ponadto, że:

– opisaną wyżej nieruchomość nabył będąc rozwiedziony, a ponownych związków małżeńskich nie zawierał,

– opisana wyżej nieruchomość wolna jest od ograniczeń w rozporządzaniu, a także od obciążeń i długów na rzecz osób trzecich, w tym od obciążeń, o których mowa w art. 7 ustawy z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,

– nieruchomość ta nie jest przedmiotem dzierżawy,

– nieruchomość ta ma zapewniony dostęp do drogi,

– nieruchomość ta nie jest przedmiotem postępowania egzekucyjnego.

Zbigniew Kleniewski oświadcza ponadto, że opisana powyżej działka gruntu znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na potwierdzenie czego załącza do aktu niniejszego sporządzony w dniu dzisiejszym przez czyniącego notariusza odpis zaświadczenia wydanego 30.10.2018 r. przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Spraw Przestrzennych i Ochrony Środowiska, WSPiOS-12345/15.

Zbigniew Kleniewski oświadcza, że opisana wyżej nieruchomość nie stanowi nieruchomości rolnej w rozumieniu ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, na potwierdzenie czego do aktu niniejszego załącza sporządzony w dniu dzisiejszym przez czyniącego notariusza odpis wypisu z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej.

§ 2. Zbigniew Kleniewski i Józef Nakonieczny oświadczają, że zobowiązują się zawrzeć umowę sprzedaży do 31.8.2018 r., na mocy której Zbigniew Kleniewski sprzeda Józefowi Nakoniecznemu wolną od obciążeń niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną Nr ewid. 4567, za cenę 500 000 zł (pięciuset tysięcy złotych). Józef Nakonieczny wyżej opisaną działkę gruntu za wskazaną wyżej cenę w powyższym terminie od Zbigniewa Kleniewskiego kupi.

§ 3. Zbigniew Kleniewski oświadcza, że zobowiązuje się uzyskać i okazać i wydać Józefowi Nakoniecznemu ostateczną decyzję o warunkach zabudowy dla wyżej opisanej działki gruntu, z której będzie wynikało, że możliwa jest jej zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

§ 4. Zbigniew Kleniewski i Józef Nakonieczny oświadczają, że umowę przyrzeczoną zobowiązują się zawrzeć w terminie 14 dni od dnia, w którym powołana wyżej decyzja o warunkach zabudowy stanie się ostateczna, nie później jednak niż do dnia trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące piętnastego roku (31.8.2018 r.).

§ 5. Zbigniew Kleniewski oświadcza, że zobowiązuje się w umowie przyrzeczonej wyrazić zgodę na przeniesienie na Józefa Nakoniecznego decyzji o warunkach zabudowy dla wyżej opisanej działki.

§ 6. Józef Nakonieczny oświadcza, że przekazał Zdzisławowi Kleniewskiemu zadatek w kwocie 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), co Zdzisław Kleniewski niniejszym potwierdza i odbiór zadatku kwituje.

§ 7. Zbigniew Kleniewski oraz Józef Nakonieczny postanawiają, że w przypadku:

1) niewykonania umowy przez Józefa Nakoniecznego, Zbigniew Kleniewski może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować;

2) niewykonania umowy przez Zbigniewa Kleniewskiego, Józef Nakonieczny może bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstąpić i żądać wypłacenia mu sumy stanowiącej dwukrotność zadatku;

3) zawarcia umowy przyrzeczonej, zadatek podlega zaliczeniu na poczet ceny;

4) niewykonania umowy wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony, w tym w przypadku przedstawienia przez Zbigniewa Kleniewskiego, Józefowi Nakoniecznemu w terminie do 31.8.2018 r. urzędowego dokumentu potwierdzającego odmowę wydania decyzji o warunkach zabudowy, zadatek podlega zwrotowi w kwocie 50 000 zł, a możliwość żądania przez Józefa Nakoniecznego kwoty stanowiącej dwukrotność zadatku odpada.

§ 8. Józef Nakonieczny oświadcza, że pozostałą część ceny w kwocie 450 000 zł zobowiązuje się zapłacić Zbigniewowi Kleniewskiemu gotówką przy zawieraniu umowy przyrzeczonej, zaś w przypadku, gdyby nabycie wyżej opisanej działki gruntu finansowane było z kredytu, w terminie wskazanym w umowie kredytowej, którą Józef Nakonieczny zobowiązuje się okazać Zbigniewowi Kleniewskiemu najpóźniej przy zawieraniu umowy przyrzeczonej.

§ 9. Zbigniew Kleniewski oświadcza, że zobowiązuje się wydać Józefowi Nakoniecznemu opisaną wyżej działkę gruntu w dniu zawarcia umowy przyrzeczonej, na co Józef Nakonieczny wyraża zgodę.

§ 10. Zdzisław Kleniewski oświadcza, że zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty związane z wyżej opisaną działką gruntu powstałe do jej wydania Józefowi Nakoniecznemu.

§ 11. Józef Nakonieczny oświadcza, że wyżej opisaną działkę gruntu obejrzał osobiście i znany jest jemu jej stan i nie zgłasza w związku z tym żadnych uwag.

§ 12. Zbigniew Kleniewski oświadcza, że w zakresie sprzedaży opisanej wyżej działki gruntu nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) w rozumieniu przepisów ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 13. Na podstawie umowy i oświadczeń objętych niniejszym aktem oraz dołączonych dokumentów Zbigniew Kleniewski oraz Józef Nakonieczny wnoszą, aby Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, III Wydział Ksiąg Wieczystych: w dziale III księgi wieczystej wpisał roszczenie wynikające z niniejszej umowy na rzecz Józefa Nakoniecznego, syna Mariana i Jadwigi, PESEL 64111314366.

(pieczęć notariusza i podpis)

Warszawa, 13.11.2018 r.

Józef Nakonieczny

ul. Husarii 12

02–915 Warszawa

Pan Zbigniew Kleniewski

ul. Adam Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

OŚWIADCZENIE

o odstąpieniu od umowy przedwstępnej

W imieniu własnym oświadczam, że odstępuję od przedwstępnej umowy sprzedaży z 8.1.2018 r. zawartej w formie aktu notarialnego Rep. A Nr 7890/2018 nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Warszawa, dzielnica Wilanów, obręb Zawady, będącej działką gruntową, oznaczoną Nr ewid. 4567, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa III Wydział Ksiąg Wieczystych z powodu nieuzyskania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy tej działki. W związku z tym wzywam Pana do zwrotu podwójnego zadatku w kwocie 100 000 zł wraz z odsetkami od 1.9.2018 r. Wpłaty proszę dokonać na rachunek Nr 98 7564 0000 0003 2345 6543 5432 prowadzony przez Bank Zbożowy S.A. w Warszawie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego oświadczenia. Brak zwrotu zadatku spowoduje konieczność wystąpienia na drogę sądową, co narazi Pana na dodatkowe koszty.

Józef Nakonieczny

(podpis)

ODPIS Dnia 1.2.2019 r.

Sygn. akt I Nc 5302/19

NAKAZ ZAPŁATY

W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM

Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny,

w następującym składzie: SSO Grzegorz Jabłoński

Na skutek pozwu, który wniósł powód: Józef Nakonieczny

Nakazuje, aby pozwany: Zbigniew Kleniewski

Zapłacił na rzecz powoda kwotę 100 000 zł (sto tysięcy złotych) wraz z odsetkami w wysokości ustawowej liczonymi od 1.9.2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 6667 zł (sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sie-dem złotych) tytułem kosztów procesu, w tym kwotę 5417 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego, w terminie 2 tygodni od otrzymania nakazu zapłaty albo wniósł w tym terminie zarzuty.

(za zgodność) (na oryginale właściwy podpis)

Sygn. akt I Nc 5302/19 Warszawa, 3.2.2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie

I Wydział Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

ul. Husarii 12

02–915 Warszawa

reprezentowany przez:

adw. Joannę Krzemińską

ul. Kredytowa 8 m. 12

01–555 Warszawa

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

reprezentowany przez:

r.pr. Antoniego Cegielskiego z Kancelarii Radcy Prawnego Antoniego Cegielskiego

ul. Złota 15 m. 3

02–560 Warszawa

Wartość przedmiotu zaskarżenia: 100 000 zł

Opłata od zarzutów uiszczona w kasie Sądu.

ZARZUTY

Od nakazu zapłaty wydanego 1.2.2019 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny, w postępowaniu nakazowym, sygn. akt I Nc 5302/19, w imieniu mojego Mocodawcy Zbigniewa Kleniewskiego wyżej wskazany nakaz zapłaty zaskarżam w całości i wnoszę o:

1. Uchylenie nakazu zapłaty w całości i oddalenie w całości powództwa wraz z zasądzeniem kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

2. O przesłuchanie w charakterze świadków:

a) Julity Jaczewskiej, 03–348 Warszawa, ul. Zamieniecka 21 m. 14, na okoliczność uczestnictwa w spotkaniu z Burmistrzem Dzielnicy Warszawa-Wilanów 10.7.2018 r. oraz treści rozmów prowadzonych z powodem,

b) Artura Jankowskiego, Burmistrza Dzielnicy Wilanów, 02–915 Wilanów, ul. Łowcza 59, na okoliczność ustaleń zapadłych na spotkaniu 10.7.2018 r. w przedmiocie uzyskania warunków zabudowy działki.

3. Przeprowadzenie dowodów z dokumentów załączonych do niniejszego sprzeciwu .

UZASADNIENIE

Twierdzenie powoda, że nie doszło do zawarcia umowy ostatecznej w umówionym terminie z winy pozwanego, jest pozbawione jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych.

Po zawarciu umowy przedwstępnej sprzedaży pozwany 28.1.2018 r. wystąpił do Urzędu Dzielnicy Warszawa-Wilanów o wydanie decyzji o warunkach zabudowy działki Nr ewid. 4567. W dniu 14.2.2018 r. pozwany otrzymał zaświadczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy przedmiotowej działki. Pozwany 5.5.2018 r. otrzymał zawiadomienie o przedłużeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

Dowód:

- wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy działki Nr ewid. 4567,

- zaświadczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Wobec przedłużającego się postępowania administracyjnego pozwany poinformował o tym powoda i udał się do Urzędu Dzielnicy Warszawa-Wilanów celem ustalenia, co jest przyczyną niewydania decyzji. W Urzędzie pozwany został poinformowany, że przyczyną przedłużającego się postępowania jest długotrwały proces uzgodnień z Wydziałem Ochrony Środowiska i Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Warszawie, a bez tych uzgodnień nie było możliwe wydanie pozytywnej decyzji o warunkach zabudowy. Pozwany przekazał powodowi uzyskane informacje. W dniu 28.6.2018 r. pozwany otrzymał informację z Urzędu Dzielnicy, że ponieważ teren inwestycji jest położony w Obszarze Chronionego Krajobrazu (rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z 3.7.2002 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu, Dz.Urz. Wojewody Mazowieckiego Nr 188, poz. 4306), to konieczne jest ustalenie oddziaływania inwestycji na środowisko (rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z 3.8.2000 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z 29.8.1997 r. w sprawie działania obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego, Dz.Urz. Woj. Warsz. Nr 43, poz. 149). W dniu 10.7.2018 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Dzielnicy Warszawa-Wilanów, w którym brali udział Burmistrz, pani Julita Jaczewska, powód i pozwany. Na spotkaniu Burmistrz poinformował, że proces uzgodnień trwa, a bez tych uzgodnień niemożliwe jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Po spotkaniu powód poinformował pozwanego, że jego sytuacja finansowa uległa zmianie i nie będzie mógł zrealizować umowy ostatecznej. W tej sytuacji powód zaproponował, aby pozwany zachował zadatek i od umowy odstąpił bez żadnych dodatkowych zobowiązań. Pozwany zaproponował powodowi uzgodnienie terminu spotkania u notariusza, jednakże do spotkania nie doszło, ponieważ powód nie zareagował. W zaistniałej sytuacji twierdzenie, że pozwany nie dochował wszelkiej staranności, aby takową decyzję wyjednać, jest co najmniej nie na miejscu, o czym świadczy ilość zgromadzonego materiału dowodowego obrazującego cały przebieg postępowania.

Strona pozwana kategorycznie zaprzecza twierdzeniom powoda, że nie doszło do umowy przyrzeczonej w umówionym terminie z winy sprzedającego. Przedstawione przez powoda pismo z 30.10.2018 r. informuje jedynie, że dla przedmiotowej działki objętej umową przedwstępną nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. W żadnym razie pismo to nie stanowi dowodu, że przyczyna niewydania przedmiotowej decyzji jest skutkiem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi pozwany.

W zaistniałej sytuacji należy zauważyć, że twierdzenie powoda, iż do zawarcia umowy ostatecznej nie doszło z winy pozwanego jest pozbawione jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych. Pozwany dochował wszelkiej staranności, aby decyzję o warunkach zabudowy uzyskać i o całym przebiegu postępowania administracyjnego powód był informowany.

Wskazana przez powoda podstawa – § 3 i 4b umowy przedwstępnej – żądania zapłaty zadatku w podwójnej wysokości jest błędna. Do zawarcia umowy nie doszło, ponieważ niewydana została decyzja o warunkach zabudowy, a powód nie miał środków finansowych na zawarcie umowy ostatecznej. Reasumując, przedstawione powyżej okoliczności znajdują uzasadnienie w treści § 7 pkt 4 umowy przedwstępnej stanowiącego, że zadatek podlega zwrotowi w 50 000 zł, a żądanie przez powodów kwoty stanowiącej dwukrotność zadatku odpada.

Pozwany zwraca także uwagę i wskazuje, jako zarzut pierwszoplanowy przeciwko żądaniom pozwu, na nieważność postanowienia umownego o odstąpieniu od umowy, ponieważ zgodnie z art. 395 KC, prawo odstąpienia obwarowane jest sankcją nieważności umowy, a mianowicie wymogiem oznaczenia terminu, w czasie którego możliwe będzie skorzystanie z tego prawa. W umowie przedwstępnej termin ten nie został oznaczony.

W tym stanie, wnoszę jak na wstępie.

r.pr. Antoni Cegielski

(podpis)

Załączniki:

- odpis zarzutów wraz z wymienionymi powyżej załącznikami i pełnomocnictwo,

- dowód opłaty od zarzutów i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Warszawa, 28.1.2018 r.

Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

Urząd Dzielnicy

Warszawa Wilanów

Referat Planowania Przestrzennego

ul. Kostki Potockiego 32

02–915 Warszawa

WNIOSEK

o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 59 i 86 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

zgłaszam wniosek

o ustalenie warunków zabudowy terenu dla inwestycji:

budynek mieszkaniowy jednorodzinny w miejscowości Warszawa, Dzielnica Wilanów, na nieruchomości – działce Nr ewid. 4567, o powierzchni 1200 m2, której właścicielem jest Zbigniew Kleniewski.

Rodzaj planowanego obiektu: budynek mieszkaniowy jednorodzinny.

Sposób zapewnienia dojścia i dojazdu od terenu planowanej inwestycji do drogi publicznej: działka posiada dostęp do drogi publicznej/ul. Augustówka.

Należy w zakresie infrastruktury technicznej:

– zapewnić zaopatrzenie w wodę: z ujęcia własnego,

– zapewnić odprowadzenie ścieków: sieć kanalizacyjna,

– zapewnić odprowadzenie odpadków: we własnym zakresie.

Zbigniew Kleniewski

(podpis)

Urząd Dzielnicy

Warszawa Wilanów

Referat Planowania Przestrzennego

ul. Kostki Potockiego 32

02–915 Warszawa

Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam,

że 10.2.2018 r. na wniosek pana Zbigniewa Kleniewskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku jednorodzinnego wolno stojącego na terenie działki Nr ewid. 4567 w m.st. Warszawie, dzielnica Wilanów.

Z uwagi na powyższe, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, ustosunkować się do zebranych materiałów oraz zgłosić uwagi i wnioski w ww. sprawie w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Akta sprawy są do wglądu w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wilanów, ul. Kostki Potockiego 32.

z up. Burmistrza

mgr inż. Julita Jaczewska

(podpis)

Warszawa, 5.5.2018 r.

Urząd Dzielnicy

Warszawa Wilanów

Referat Planowania Przestrzennego

ul. Kostki Potockiego 32

02–915 Warszawa

Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam,

że w związku z wystąpieniem Urzędu Dzielnicy Warszawa-Wilanów z 20.3.2018 r. do Wydziału Ochrony Środowiska i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego

zawiadamiam,

że przedmiotowa sprawa nie zostanie załatwiona w terminie wymaganym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. Przekroczenie terminu wynika z konieczności uzyskania uzgodnień uzupełniających. Sprawa zostanie niezwłocznie załatwiona po uzyskaniu odpowiedzi z urzędów.

Akta sprawy są do wglądu w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wilanów, ul. Kostki Potockiego 32.

z up. Burmistrza

mgr inż. Julita Jaczewska

(podpis)

Warszawa, 28.6.2018 r.

Urząd Dzielnicy

Warszawa Wilanów

Referat Planowania Przestrzennego

ul. Kostki Potockiego 32

02–915 Warszawa

Zbigniew Kleniewski

ul. Adama Mickiewicza 15 m. 42

05–123 Warszawa

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

zawiadamiam,

że w związku z wystąpieniem Urzędu Dzielnicy Warszawa-Wilanów z 20.3.2018 r. do Wydziału Ochrony Środowiska i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wystąpienia były konieczne, ponieważ teren inwestycji jest położony w Obszarze Chronionego Krajobrazu (rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z 3.7.2002 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu, Dz.Urz. Wojewody Mazowieckiego Nr 188, poz. 4306) i wobec tego konieczne jest ustalenie oddziaływania inwestycji na środowisko (rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z 3.8.2000 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z 29.8.1997 r. w sprawie działania obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego, Dz.Urz. Woj. Warsz. Nr 43, poz. 149).

Zawiadamiam, że przedmiotowa sprawa nie zostanie załatwiona w terminie wymaganym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. Przekroczenie terminu wynika z konieczności uzyskania uzgodnień uzupełniających. Sprawa zostanie niezwłocznie załatwiona po uzyskaniu odpowiedzi z urzędów.

Akta sprawy są do wglądu w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Wilanów, ul. Kostki Potockiego 32.

z up. Burmistrza

mgr inż. Julita Jaczewska

(podpis)

Warszawa, 6.3.2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie

I Wydział Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

reprezentowany przez:

adw. Joannę Krzemińską

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

reprezentowany przez:

r.pr. Antoniego Cegielskiego

Sygn. akt I C 902/19

ODPOWIEDŹ NA ZARZUTY

Działając w imieniu powoda Józefa Nakoniecznego – mocą udzielonego pełnomocnictwa, które znajduje się w aktach sprawy, wnoszę niniejszym o:

1. Utrzymanie nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym 1.2.2019 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ne 5302/19, w mocy w całości.

2. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

3. Uznanie zarzutów pozwanego w całości jako oczywiście bezzasadnych i przeprowadzenie dowodu z zeznań Józefa Nakoniecznego (dane adresowe) na okoliczność, jak w treści niniejszego pisma procesowego.

UZASADNIENIE

W dniu 1.2.2019 r. tutejszy Sąd uwzględniając powództwo powoda wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, zgodnie z którym nakazał pozwanemu Zbigniewowi Kleniewskiemu, aby zapłacił powodowi Józefowi Nakoniecznemu w terminie 2 tygodni kwotę 100 000 zł z odsetkami w wysokości ustawowej liczonymi od 1.9.2018 r. oraz kwotę 6667 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 5417 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Pismem opatrzonym datą 3.2.2019 r., pozwany zgłosił zarzuty od ww. nakazu zapłaty i wniósł o jego uchylenie w całości, oddalenie w całości powództwa jako bezzasadnego oraz zasądzenia kosztów procesu.

Argumenty przedstawione przez pozwanego w uzasadnieniu zarzutów są niezasadne i jako takie nie zasługują na uwzględnienie, a to z następujących powodów:

Co do zarzutu, że niezawarcie umowy przyrzeczonej w umówionym terminie nie było zawinione przez sprzedającego: 8.1.2018 r. w Warszawie pozwany, jako sprzedający, zawarł z powodem, jako kupującym, w formie aktu notarialnego, przedwstępną umowę sprzedaży opisanej powyżej nieruchomości.

Dowód:

- akt notarialny sporządzony w Warszawie 8.1.2018 r., Rep. Nr A 7890/2018 – w aktach sprawy.

Według postanowień rzeczonej umowy (§ 2 i 4), strony zobowiązały się zawrzeć umowę sprzedaży w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o warunkach zabudowy dla działki gruntu Nr ewid. 4567 stanie się ostateczna, nie później jednak niż do 31.8.2018 r.

Na mocy § 3 umowy przedwstępnej pozwany zobowiązał się wyjednać i okazać powodowi decyzję o warunkach zabudowy, co zgodnie z § 7 pkt 2 umowy – niezależne od zawinienia pozwanego – stanowiło podstawę do odstąpienia od umowy i domagania się podwójnego zadatku.

Przedstawione przez pozwanego dowody świadczące o jego staraniach w Urzędzie Gminy nie mają żadnej doniosłości prawnej przy ocenie zasadności powództwa. Jedyną przesłanką uprawniającą powoda do odstąpienia od umowy było nieprzedstawienie mu przez pozwanego prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy. To pozwany wziął na siebie obowiązek dostarczenia tego dokumentu najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy definitywnej. Jednocześnie pozwany nie przedstawiał odmownej decyzji o warunkach zabudowy, która skutkowałaby zastosowaniem § 7 pkt 4 umowy. Niewykonanie umowy – czyli nieprzedstawienie powodowi ostatecznej decyzji – stanowi samodzielną przesłankę do odstąpienia od umowy, a wszelkie dywagacje pozwanego i chęć przeprowadzenia przez niego postępowania dowodowego ma na celu nieuprawnioną interpretację umowy. Wszak umowa została zawarta w formie aktu notarialnego, więc pozwany mógł dokładnie zasięgnąć opinii notariusza co do rozumienia poszczególnych punktów umowy przedwstępnej.

Mając powyższe na uwadze, jak również okoliczność, że zgodnie z treścią § 4 umowy, strony zobowiązały się zawrzeć finalną umowę w terminie 14 dni od dnia, kiedy decyzja o warunkach zabudowy dla działki gruntu Nr ewid. 4567 stanie się ostateczna, nie później jednak niż do 31.8.2018 r., dodatkowo wskazuje na to, że niedojście do skutku w umówionym terminie przyrzeczonej umowy poczytywać należy za niewykonanie umowy z winy sprzedającego.

Co do zarzutu, że postanowienie umowy przedwstępnej w zakresie prawa odstąpienia jest nieważne, gdyż art. 395 KC stanowi, iż prawo odstąpienia obwarowane jest wymogiem oznaczenia terminu, w czasie którego możliwe będzie skorzystanie z tego prawa, to należy stwierdzić, że § 7 pkt 2 umowy stanowi, iż „w przypadku niewykonania przez Zbigniewa Kleniewskiego, Józef Nakonieczny może bez wyznaczania dodatkowego terminu od umowy odstąpić i żądać wypłacenia mu sumy stanowiącej dwukrotność zadatku". Zgodnie z treścią art. 492 KC, „jeżeli uprawnienie do odstąpienia od umowy wzajemnej zostało zastrzeżone na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle określonym, strona uprawniona może w razie zwłoki drugiej strony odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonanie zobowiązania przez jedną ze stron po terminie nie miałoby dla drugiej strony znaczenia, ze względu na właściwości zobowiązania albo ze względu na zamierzony przez nią cel umowy, znany stronie będącej w zwłoce".

Jak bowiem przyjmuje się w doktrynie i orzecznictwie „wierzyciel uprawniony jest do odstąpienia od umowy wzajemnej bez wyznaczania dodatkowego terminu dłużnikowi, który popadł w zwłokę (a zatem bez zachowania wymogów określonych w art. 491 KC), (...) gdy prawo odstąpienia od umowy zostało zastrzeżone między stronami na wypadek niewykonania zobowiązania w terminie ściśle oznaczonym (lex commissoria) (...). Uprawnienie wierzyciela do odstąpienia na wypadek niewykonania umowy w terminie musi wyraźnie wynikać z umowy (lub przynajmniej w sposób dorozumiany, tak T. Wiśniewski, [w:] Komentarz 2007, s. 632)" (tak: Kodeks cywilny. Komentarz, K. Pietrzykowski (red.), Warszawa 2009).

Tym samym, wnoszę jak we wstępie.

Odpis niniejszego pisma został nadany do pełnomocnika pozwanego listem poleconym.

adw. Joanna Krzemińska

(podpis)

Załącznik:

– dowód nadania odpisu pisma listem poleconym

Na podstawie ustawy z 4.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie w dniu 7.11.2019 r. w KPC po Rozdziale 2 „Pozew" został dodany Rozdział 2a „Organizacja postępowania", w ramach którego prawodawca wyodrębnił przepisy zawarte w art. 2051- 20512 KPC. W przypadku postępowania nakazowego, jakie toczy się w niniejszym kazusie, zastosowanie znajduje przepis zawarty w art. 4801 § 2 KPC , zgodnie z którym po utracie mocy lub uchyleniu nakazu zapłaty albo w przypadku braku podstaw do jego wydania sąd rozpoznaje sprawę według przepisów ogólnych lub w postępowaniu odrębnym właściwym dla danej sprawy, chyba że przepis szczególny przewiduje inny skutek, w szczególności umorzenie postępowania. W przedmiotowej sprawie skutecznie zostały wniesione zarzuty, co oznacza, iż można zastosować ww. przepisy dotyczące organizacji postępowania, z odpowiednim uwzględnieniem uwarunkowań postępowania nakazowego, które poprzedza rozpoznanie sprawy według przepisów o charakterze ogólnym.

Zgodnie z ich treścią:

- sąd jest zobligowany wysłać pouczenie, którego elementy są określone w przepisie zawartym w art. 2052 KPC, bezpośrednio stronom, nawet gdy są reprezentowane przez pełnomocnika, jak ma to miejsce w przedmiotowym kazusie. Ustawodawca podkreślił w uzasadnieniu do ww. nowelizacji, iż pouczenie na tym etapie postępowania ma kluczowe znaczenie (uzasadnienie do projektu ustawy nowelizacyjnej z 4.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - druk nr 3137, s. 6). Zgodnie z przepisem zawartym w art. 2052 § 3 zdanie drugie KPC rzeczone pouczenie nie jest doręczane Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ani pełnomocnikowi, który jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym. Analizowane pouczenie jest wysyłane wraz z odpisem zarzutów do strony powodowej i wezwaniem do złożenia odpowiedzi na zarzuty; natomiast strona pozwana powinna otrzymać je wraz z wezwaniem do stawiennictwa się na posiedzenie przygotowawcze, chyba że przewodniczący uzna wyznaczenie posiedzenie przygotowawczego za niecelowe i wyznaczy rozprawę, korzystając z przepisu zawartego w art. 2054 §3 KPC.

- po złożeniu odpowiedzi na zarzuty, a także gdy odpowiedź nie została złożona, przewodniczący wyznacza posiedzenie przygotowawcze i wzywa na nie strony – art. 2054 § 1 KPC bądź gdy uzna na podstawie okoliczności sprawy, że przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego nie przyczyni się do sprawniejszego rozpoznania sprawy, może jej nadać inny właściwy bieg, w szczególności przewodniczący może skierować ją do rozpoznania, także na rozprawie - art. 2054 § 3 KPC;

- postępowanie cywilne po wejściu w życie omawianej noweli ma opierać się na realizacji trzech założeń: 1) postępowanie sądowe podlega planowaniu, 2) podstawą planowania jest znajomość stanowisk wszystkich podmiotów, występujących w postępowaniu; 3) rozprawa jest prowadzona tylko w razie rzeczywistej potrzeby (prawa do sądu nie utożsamia się z pojęciem prawa do rozprawy) _(uzasadnienie do projektu ustawy nowelizacyjnej z dnia 4.07.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - druk nr 3137, s. 4);

- posiedzenie przygotowawcze ma mieć charakter odformalizowany, mogą w nim brać udział sami pełnomocnicy stron, służy rozwiązaniu sporu bez potrzeby prowadzenia dalszych posiedzeń, zwłaszcza rozprawy i jest to zasadniczy cel odbycia takiego posiedzenia; jeżeli nie uda się rozwiązać sporu, na posiedzeniu przygotowawczym sporządza się z udziałem stron plan rozprawy; do posiedzenia przygotowawczego mają zastosowanie przepisy dotyczące posiedzeń niejawnych; zasadniczym przedmiotem posiedzenia przygotowawczego jest: 1) ustalenie przedmiotu sporu, 2) wyjaśnienie stanowisk stron, w tym w zakresie prawnych aspektów sporu, 3) przedstawianie i omawianie możliwości ugodowego rozwiązania sporu, 4) wskazywanie sposobu oraz skutków rozwiązania sporu w drodze ugody, w tym skutków finansowych;

- protokół z posiedzenia przygotowawczego jest sporządzany tylko w formie pisemnej;

- w sytuacji nie osiągnięcia ugodowej formuły rozwiązania sporu, na posiedzeniu przygotowawczym sporządzany jest plan rozprawy, którego elementy zostały określone w przepisie art. 2059 KPC; z punktu widzenia wskazanej nowelizacji należy zwrócić uwagę, iż plan rozprawy zawiera rozstrzygnięcia co do wniosków dowodowych stron, zastępując w tym zakresie postanowienie dowodowe – art. 2059 § 1 KPC ;

- plan rozprawy stanowi dokument sui generis, nie będący orzeczeniem sądu – art. 20510 § 4 KPC, choć w pewnym zakresie je zastępującym – art. 2059 § 1 KPC (uzasadnienie do projektu ustawy nowelizacyjnej z 4.7.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469), o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - druk nr 3137, s. 17); mając na względzie powyższe plan rozprawy stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia przygotowawczego.

POUCZENIE*

W niniejszym postępowaniu:

1) strony mają możliwość rozwiązania sporu w drodze ugody zawartej przed sądem lub mediatorem

2) strony mają obowiązek udziału w posiedzeniu przygotowawczym i przedstawienia wszystkich twierdzeń i dowodów na tym posiedzeniu;

3) niedopełnienie powyższych obowiązków, o których mowa w pkt 2 wywołuje określone skutki, w szczególności:

- obciążenia kosztami postępowania – art. 2055 KPC,

- umorzenia postępowania– art. 2055 KPC,

- pominięcia spóźnionych twierdzeń i dowodów;

4) strony mają możliwość ustanowienia pełnomocnika procesowego z tym, że zastępstwo adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego nie jest obowiązkowe;

5) strona jest zobowiązana do złożenia pisma przygotowawczego na zarządzenie przewodniczącego zgodnie z wymogami zawartymi w przepisie art. 127 KPC;

6) jeśli pismo przygotowawcze zostało złożone bez zarządzenia przewodniczącego lub zostało złożone po terminie podlega zwrotowi.

*treść przywoływanych przepisów KPC w obowiązującym brzmieniu powinna zostać w całości przytoczona w treści Pouczenia

Sygn. akt I C 902/19

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA PRZYGOTOWAWCZEGO

Dnia, ...........

Przewodnicząca SSO Katarzyna Jakubowska w Sądzie Okręgowym w Warszawie, I Wydział Cywilny,

Protokolant: apl. rad. Bartłomiej Błaszczak

na posiedzeniu przygotowawczym ........... r. w Warszawie

rozpoznał sprawę

z powództwa Józefa Nakoniecznego

przeciwko Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zwrot zadatku w kwocie 100 000 zł.

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 14.10.

Po wywołaniu sprawy stawili się:

Powód osobiście wraz z pełnomocnikiem adwokat Joanną Krzemińską.

Pozwany osobiście wraz z pełnomocnikiem radcą prawnym Antonim Cegielskim.

Przewodniczący przystąpił do ustalenia ze stronami przedmiot sporu i wyjaśnia stanowiska stron, także w zakresie prawnych aspektów sporu. Strona powodowa podtrzymuje żądania zawarte w pozwie oraz w odpowiedzi na zarzuty i popiera przedstawione tam wnioski, twierdzenia oraz zaprezentowaną argumentację, strona pozwana podtrzymuje żądania zawarte w zarzutach i popiera przedstawione tam wnioski, twierdzenia oraz zaprezentowaną argumentację. Przewodniczący uściślił, iż spór dotyczy zwrotu zadatku w podwójnej wysokości, tj. w kwocie 100.000,00 zł. Strona pozwana nie uznała żadnego ze zgłaszanych przez pozwaną żądań wnosząc o ich oddalenie w całości, zatem spór dotyczy całego zakresu przedmiotowego, wyznaczonego przez wytoczone powództwo.

Przewodniczący w ramach skłaniania stron do pojednania oraz dążenia do ugodowego rozwiązania sporu, zapytał wszystkie podmioty, biorące udział w posiedzeniu przygotowawczym czy jest wola z ich strony na zawarcie ugody i wypracowanie jej warunków. Każda ze stron potwierdziła, że widzi możliwość zawarcia ugody. Strony rozpoczęły negocjacje warunków ugodowych przy czynnym udziale przewodniczącego, który poszukiwał ze stronami ugodowych sposobów rozwiązania sporu, wspierał je w formułowaniu propozycji ugodowych oraz wskazywał sposoby i skutki rozwiązania sporu, w tym skutki finansowe. Z uwagi jednak na nieosiągnięcie konsensusu i brak widoków ugodowego rozwiązania przedmiotowego sporu, przewodniczący przystąpił do sporządzenia planu rozprawy.

Załącznik do protokołu z posiedzenia przygotowawczego

- PLAN ROZPRAWY

1. Rozstrzygnięcia co do wniosków dowodowych stron:

1) Dopuszcza się środek dowodowy w postaci:

a) Dowodu z przesłuchania świadka Julita Jaczewska, adres:....w celu wykazania następujących faktów: - uczestnictwa w spotkaniu z Burmistrzem Dzielnicy Warszawa-Wilanów 10.7.2018 r. - treści rozmów prowadzonych z powodem,

b) Dowodu z przesłuchania świadka Artur Jankowski, adres: ... w celu wykazania następujących faktów: - ustaleń zapadłych na spotkaniu 10.7.2018 r. w przedmiocie uzyskania warunków zabudowy działki,

c) Dowodu z przesłuchania stron w celu wykazania następujących faktów: - zakresu zastosowania postanowień zawartych w umowie, w tym celu ich zapisania, - ustaleń zapadłych na spotkaniu 10.7.2018 r. w przedmiocie uzyskania warunków zabudowy działki.

2) Pomija się środek dowody w postaci : (...)

2. Ustala się następujące terminy posiedzeń i ogłoszenia wyroku w sprawie:

1) (.....)

2) (.....)

Podpisy stron:

............................ ................................ .....................

Czytelne podpisy z imienia i nazwiska

Podpis Przewodniczącego, zatwierdzający Plan rozprawy

......................................

Sygn. akt I C 902/19

PROTOKÓŁ ROZPRAWY

Dnia 1.4.2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny,

w składzie:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Jakubowska

Protokolant: aplikant radcowski Bartłomiej Błaszczak

na rozprawie 1.4.2019 r. w Warszawie

rozpoznał sprawę

z powództwa Józefa Nakoniecznego

przeciwko Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zwrot zadatku w kwocie 100 000 zł.

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 9.05.

Po wywołaniu sprawy stawili się:

Powód osobiście wraz z pełnomocnikiem adwokat Joanną Krzemińską, ustanowioną w sprawie. Nie stawił się pozwany, wezwany prawidłowo, ani także jego pełnomocnik zawiadomiony prawidłowo.

Stawili się wezwani świadkowie: Julita Jaczewska i Artur Jankowski. Artur Jankowski oświadcza, że pozwany przebywa w szpitalu od początku marca bieżącego roku.

Przewodnicząca stwierdza, że do akt sprawy dołączono wniosek pozwanego o odroczenie sprawy wraz z załączonym zaświadczeniem z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Medox, z którego wynika, że planowany termin wypisu to 5.6.2019 r.

Pełnomocnik powoda składa kopię postanowienia Komornika Sądowego z 10.2.2019 r. o zakończeniu postępowania na okoliczność złej woli pozwanego i niewykonania umowy.

Pełnomocnik powoda oponuje przeciwko wnioskowi o odroczenie rozprawy.

Sąd postanowił:

1. sprawę odroczyć do 7.6.2016 r., godz. 14.00, sala 101;

2. obecni o terminie powiadomieni, świadkowie zobowiązani do stawiennictwa;

3. zawiadomić o terminie pełnomocnika pozwanego,

4. na termin wezwać pozwanego zobowiązując go do potwierdzenia zaświadczenia wydanego przez NZOZ Medox przez lekarza sądowego w terminie 7 dni, pouczając o treści art. 214 § 2 KPC.

Posiedzenie zakończono o godz. 9.15.

(podpisy protokolanta i sędziego)

Sygn. akt I C 902/19

PROTOKÓŁ ROZPRAWY

Warszawa, 7.6.2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny,

w składzie:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Jakubowska

Protokolant: apl. rad. Bartłomiej Błaszczak

na rozprawie 7.6.2019 r. w Warszawie

rozpoznał sprawę

z powództwa Józefa Nakoniecznego

przeciwko Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zwrot zadatku w kwocie 100 000 zł.

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 14.10.

Po wywołaniu sprawy stawili się:

Powód osobiście wraz z pełnomocnikiem adwokat Joanną Krzemińską.

Pozwany osobiście wraz z pełnomocnikiem radcą prawnym Antonim Cegielskim.

Stawili się wezwani świadkowie:

Julita Jaczewska, lat 35, niekarana, obca, pracownik Urzędu Miasta Dzielnicy Wilanów;

Artur Jankowski, lat 68, niekarany, obcy, były Burmistrz Dzielnicy Wilanów.

Pełnomocnik powoda popiera powództwo.

Pełnomocnik pozwanego nie uznaje powództwa i wnosi o jego oddalenie.

Świadek Julita Jaczewska na pytania Sądu: (...) Byłam uczestnikiem postępowania w sprawie warunków zabudowy i uczestnikiem spotkania 10.7.2018 r. Spotkanie dotyczyło uzyskania decyzji w sprawie warunków zabudowy (...). Obie strony wiedziały, że nie można uzyskać zgody w krótkim czasie, dlatego ustalono w umowie termin półroczny (...). Wobec zbliżającego się terminu umowy ustaliłam termin spotkania w urzędzie w celu ustalenia, kiedy decyzja zostanie wydana. Podczas spotkania ustalono, że przed wydaniem decyzji będzie sporządzane studium i plan miejscowy i na tę chwilę nie ma żadnych szans na ustalenie warunków zabudowy (wydanie decyzji). Urząd nie był w stanie określić, kiedy zostanie wydana decyzja. Nie było decyzji w sprawie odlesienia. Do dnia dzisiejszego nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

Na pytania pozwanego: Akt notarialny był konsultowany ze stronami. „Uzyskanie" zostało wprowadzone do umowy celowo, po sugestiach notariusza i akceptacji obu stron, aby zabezpieczyć interesy. Obie strony wiedziały o możliwych trudnościach w uzyskaniu decyzji i dlatego użyto takiego sformułowania.

Na pytania powoda: O tym, że może zostać wydana decyzja o warunkach zabudowy dowiedziałam się chyba na przełomie 2007/2008 r. Przystępując do negocjacji posiadałam wiedzę, że nie ma warunków zabudowy i zostało to przedstawione Józefowi Nakoniecznemu.

W tym miejscu powód sugeruje, że cena za działkę to cena za działkę + koszty uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Powód oświadcza: Podjąłem negocjacje w sprawie umowy z przekonaniem, że działka, którą chcę zakupić, to działka z warunkami zabudowy.

Dalej zeznaje świadek: Pan Nakonieczny dowiedział się o braku warunków zabudowy podczas pierwszej rozmowy telefonicznej. Starałam się i nadal staram o uzyskanie warunków zabudowy. Nie było rozmowy o zgodzie powoda na odstąpienie od żądania podwójnego zadatku w przypadku natychmiastowego i dobrowolnego zwrotu zaliczki i jednokrotnego zadatku.

Staje Artur Jankowski:

Na pytania Sądu: Nie pamiętam sprawy ani stron, z rozmowy przed salą sądową kojarzę strony, ale nie pamiętam czego dotyczyła ich sprawa i w jakiej sprawie zostałem wezwany. Spraw, którymi się zajmowałem było bardzo dużo.

Na pytania pozwanego: Plan miejscowy pokrywa około 3% obszaru dzielnicy. (...) Po 2 latach udało się namówić radę na rozpoczęcie aktualizacji studium i rozpoczęcia sporządzania planów (ok. 15). W tym dla Wilanowa. (...) Procedury trwają ok. 3 lat z uwagi na konieczność dokonania uzgodnień i uzyskania opinii od wielu organów. Z tego co wiem, obecnie jest projekt studium, a następnie uchwalony ma być plan miejscowy.

Nie pamiętam nic z tego, czego dotyczy sprawa między stronami.

Ponownie Artur Jankowski:

Na pytania powoda: (...) Urzędnicy oświadczyli, że nie wydadzą decyzji odmownej, bo sprawa jest w toku. (...) Nie pamiętam, czy odpowiadałem na odstąpienie od umowy i wezwanie do zapłaty. Nie prowadziliśmy korespondencji z powodami.

Na pytania pozwanego: Kolejne planowane spotkanie nie wyszło, bo Pan Kleniewski chciał uzyskać decyzję o warunkach zabudowy na swoją działkę, a nie było takiej możliwości.

Sąd postanowił:

1. sprawę odroczyć do 31.8.2019 r., godz. 14.00, sala 101, celem przesłuchania powoda i pozwanego w charakterze strony;

2. obecni o terminie powiadomieni i zobowiązani do stawiennictwa bez odrębnych wezwań.

Posiedzenie zakończono o godz. 15.02.

(podpisy protokolanta i sędziego)

Sygn. akt I C 902/19

PROTOKÓŁ ROZPRAWY

Warszawa, 31.8.2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny,

w składzie:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Jakubowska

Protokolant: apl. rad. Bartłomiej Błaszczak

na rozprawie 31.8.2019 r. w Warszawie

rozpoznał sprawę

z powództwa Józefa Nakoniecznego

przeciwko Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zwrot zadatku w kwocie 100 000 zł.

Po wywołaniu sprawy stawili się:

Powód osobiście wraz z pełnomocnikiem adwokat Joanną Krzemińską.

Pozwany osobiście wraz z pełnomocnikiem radcą prawnym Antonim Cegielskim.

Sąd postanowił:

1. dopuścić dowód z: umowy przedwstępnej, zaświadczeń z Urzędu Dzielnicy Wilanów oraz oświadczenia powoda o odstąpieniu od umowy;

2. dopuścić dowód z przesłuchania stron: powoda Józefa Nakoniecznego oraz pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego na okoliczność zawartej przez nich umowy, spotkań w urzędach oraz braku zawarcia umowy przyrzeczonej.

Przewodniczący pouczył strony o treści art. 304 KPC.

Staje powód Józef Nakonieczny, lat 50, zam. Warszawa, wykształcenie wyższe, niekarany za składanie fałszywych zeznań i zeznaje: W całości popieram powództwo. To z winy pozwanego nie doszło do zawarcia umowy przyrzeczonej, gdyż nie otrzymałem decyzji o warunkach zabudowy, a co ważniejsze nawet decyzji o odmowie wydania takich warunków. Tym samym uznaję winę pozwanego. Pozwany w zarzutach podnosi, że postanowienie § 6 umowy przedwstępnej jest nieważne, ponieważ nie został określony termin, w czasie którego możliwe jest korzystanie z możliwości odstąpienia od umowy, co jest – zdaniem pozwanego – wymagane w opisie art. 395 KC. Powyższy zarzut pozwanego jest całkowicie bezzasadny. Pozwany całkowicie pomija fakt, że treść § 6 umowy przedwstępnej traktuje nie o umownym prawie odstąpienia jako takim (art. 395 KC), ale o zasadach zwrotu zadatku, który pozwany otrzymał od powoda (art. 394 KC). Zgodnie zaś z art. 394 § 1 KC, który w § 6 umowy przedwstępnej został wprost zastosowany, a w braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju, zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a ta która go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej. Natomiast przepis art. 395 KC, na który powołuje się pozwany, dotyczy sytuacji zwykłego umownego prawa odstąpienia, niepowiązanego w żadnej mierze z zadatkiem. W dzisiejszej sprawie okolicznością bezsporną jest to, że pozwany do 31.8.2018 r. nie przedstawił mi ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości, a nieprzedstawienie tego dokumentu w tym terminie uprawniało mnie do odstąpienia od umowy i żądania wypłacenia mi podwójnego zadatku. Jeszcze dodam, że zapis § 6 umowy przedwstępnej jest standardowo wprowadzany.

Staje pozwany Zbigniew Kleniewski, lat 50, zam. Warszawa, wykształcenie średnie, niekarany za składanie fałszywych zeznań i zeznaje: W mojej ocenie kwestia braku możliwości wydania pozytywnej decyzji w sprawie warunków zabudowy lub oficjalnego dokumentu potwierdzającego odmowę jej wydania była ode mnie niezależna. Podjąłem szereg działań w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, a z przyczyn ode mnie niezależnych nie otrzymałem w terminie oznaczonym w umowie przedwstępnej ani decyzji, ani też dokumentu odmawiającego jej wydania. Nie może przy tym budzić wątpliwości, że z § 7 umowy nie wynika w żaden sposób, aby pozwany był zwolniony z odpowiedzialności za niewykonanie umowy jedynie w przypadku przedstawienia powodowi decyzji lub urzędowego dokumentu potwierdzającego odmowę jej wydania. Taka interpretacja § 7 umowy byłaby zupełnie nielogiczna. Jak pamiętam § 7 umowy stanowi, że „w przypadku niewykonania umowy wskutek okoliczności za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony, w tym w przypadku przedstawienia przeze mnie powodowi (...)". Przyjmując nawet błędne założenie, że strony w ten właśnie sposób chciały ukształtować odpowiedzialność pozwanego za niewykonanie umowy, powstaje pytanie, do jakich sytuacji odnosi się ten punkt umowy w pozostałym zakresie. Jakie inne przypadki niewykonania umowy przez pozwanego strony mogły mieć na myśli, skoro pozwany zwolniony byłby z odpowiedzialności tylko w przypadku przedstawienia decyzji o warunkach zabudowy lub urzędowego dokumentu potwierdzającego odmowę jej wydania? Zauważam przy tym, że umowa przedwstępna była konsultowana z notariuszem, wobec czego twierdzenie powoda, iż jest to zapis standardowo wprowadzany do umów, nie może być uznane za prawidłowe. Zaprzeczam przy tym, abym uchylał się od zawarcia umowy przyrzeczonej. W świetle udokumentowanych działań podjętych przeze mnie w celu doprowadzenia do zawarcia umowy przyrzeczonej twierdzenie, że uchylałem się od jej zawarcia jest bezpodstawne. Co więcej, nie byłem w stanie uzyskać przedmiotowej decyzji z uwagi na fakt, że burmistrz gminy nie może wydać zgody ani niezgody na warunki zabudowy. To wszystko co mam do powiedzenia.

Pełnomocnik powoda i pozwanego nie składają żadnych dodatkowych wniosków dowodowych.

Pełnomocnik powoda podtrzymuje żądanie pozwu i wnosi o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Pełnomocnik pozwanego wnosi o uchylenie nakazu zapłaty i oddalenie powództwa oraz wnosi o zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Przewodnicząca zamknęła rozprawę i ogłosiła wyrok.

Posiedzenie zakończono o godz. 14.50.

Sędzia Protokolant

(podpis) (podpis)

Sygn. akt I C 902/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31.8.2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny,

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Katarzyna Jakubowska

Protokolant: aplikant radcowski Bartłomiej Błaszczak

po rozpoznaniu 31.8.2019 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa: Józefa Nakoniecznego

przeciwko: Zbigniewowi Kleniewskiemu

o zapłatę

na skutek zarzutów pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego od nakazu zapłaty

I. nakaz zapłaty z 1.2.2019 r. wydany w sprawie I Nc 5302/19 utrzymuje w mocy,

II. zasądza od pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego na rzecz powoda Józefa Nakoniecznego kwotę 1800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) tytułem zwrotu dalszych kosztów zastępstwa procesowego.

(podpis sędziego)

Warszawa, 1.9.2019 r.

Pieczęć Biura Podawczego

Sądu Okręgowego w Warszawie

I Wydział Cywilny

Wpłynęło 1.9.2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie

I Wydział Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

reprezentowany przez:

adw. Joannę Krzemińską

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

reprezentowany przez:

r.pr. Antoniego Cegielskiego

Sygn. akt I C 902/19

WNIOSEK

W imieniu pozwanego wnoszę o sporządzenie uzasadnienia wyroku z 31.8.2019 r. i doręczenie odpisu tego wyroku wraz z uzasadnieniem na adres mojej kancelarii.

r.pr. Antoni Cegielski

(podpis)

Sygn. akt I C 902/19

UZASADNIENIE

Pozwem z 22.1.2019 r. powód Józef Nakonieczny wniósł o zasądzenie w postępowaniu nakazowym od pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego kwoty 100 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami płatnymi od 1.9.2018 r. do dnia zapłaty oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu powód wskazał, że 8.1.2018 r. zawarł z pozwanym w formie aktu notarialnego przed-wstępną umowę sprzedaży, na mocy której sprzedający sprzeda kupującemu wolną od obciążeń niezabudowaną działkę gruntu, położoną w miejscowości Warszawa, Gmina Wilanów, oznaczoną Nr ewid. 4567 za cenę 500 000 zł, kupujący zaś kupi przedmiotową nieruchomość za powyższą cenę. Przyrzeczoną umowę sprzedaży strony zobowiązały się zawrzeć w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o warunkach zabudowy dla działki gruntu 4567 stanie się ostateczna, nie później jednak niż do 31.8.2018 r. Tego samego dnia powód przekazał pozwanemu kwotę 50 000 zł tytułem zadatku. Powód wskazał, że pomimo iż pozwany zobowiązał się do uzyskania oraz okazania kupującemu ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, nie zadośćuczynił swojemu obowiązkowi, co skutkowało niezawarciem umowy przyrzeczonej w umówionym terminie, którą, zdaniem strony powodowej, należy poczytywać za niezawartą z winy pozwanego.

Powód wskazał, że pozwany nie podjął koniecznych działań mających na celu zgromadzenie dokumentacji warunkującej zawarcie przyrzeczonej umowy. Wobec powyższego pismem z 13.11.2018 r. złożył sprzedającemu oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy przedwstępnej z jednoczesnym wezwaniem pozwanego do zwrotu kwoty stanowiącej dwukrotność zadatku wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od 1.9.2015 r. do dnia zapłaty.

W dniu 1.2.2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, I Wydział Cywilny, wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym orzekając zgodnie z żądaniem pozwu.

W dniu 2.3.2018 r. (data prezentaty) pozwany wniósł zarzuty od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, wnosząc o uchylenie nakazu zapłaty w całości oraz oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania.

W uzasadnieniu pozwany podniósł, że nie kwestionuje przekazania przez powoda zadatku w kwocie 50 000 zł, jak i nie zaprzecza, iż przyrzeczona umowa sprzedaży nie została zawarta do dnia umówionego, tj. do 31.8.2018 r. Jednakże pozwany zanegował jakoby niezawarcie umowy przyrzeczonej nastąpiło z jego wyłącznej winy, wskazując w uzasadnieniu szereg czynności jakie podjął, celem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości będącej przedmiotem sporu. Ponadto, pozwany zarzucił nieważność postanowienia sformułowanego w § 7 pkt 2 aktu notarialnego, wskazując, że zastrzeżenie umowne w postaci prawa odstąpienia od umowy obwarowane jest sankcją nieważności na wypadek niewyznaczenia terminu, w którym możliwe będzie skorzystanie z prawa odstąpienia. Pozwany podniósł, że w umowie przedwstępnej termin ten nie został oznaczony, a nawet gdyby przyjąć, iż terminem tym była data 1.9.2018 r. jako termin najpóźniejszy na odstąpienie od umowy, to termin ten nie został przez stronę powodową dochowany. Pozwany wskazał, że powództwo jest niezasadne z uwagi na treść zapisu § 7 pkt 4 aktu notarialnego, wobec tego możliwość żądania przez powoda kwoty stanowiącej dwukrotność zadatku odpadła.

Na rozprawach sądowych poprzedzających wydanie wyroku strony podtrzymały swoje stanowiska wyrażone w pismach procesowych.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 8.1.2018 r. w Warszawie pomiędzy Zbigniewem Kleniewskim – jako sprzedającym, a Józefem Nakoniecznym – jako kupującym została zawarta umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 4567 w gminie Wilanów (m.st. Warszawa), o powierzchni gruntu 1200 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa prowadzi Księgę Wieczystą o Nr KW WA105678.

W § 2 umowy sprzedający zobowiązał się sprzedać, a kupujący zobowiązał się kupić nieruchomość gruntową za cenę 500 000 zł. W § 3 pozwany oświadczył, że zobowiązuje się uzyskać, okazać i wydać Józefowi Nakoniecznemu ostateczną decyzję o warunkach zabudowy dla wyżej opisanej działki gruntu, z której będzie wynikało, iż możliwa jest jej zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. W § 4 umowy, strony zobowiązały się do zawarcia umowy ostatecznej w formie aktu notarialnego, w terminie nieprzekraczalnym do 31.8.2018 r. (w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o warunkach zabudowy stanie się ostateczna). W § 6 umowy, na zabezpieczenie realizacji umowy kupujący przekazał sprzedają-cemu zadatek w kwocie 50 000 zł, który to zadatek sprzedający przyjął i odbiór pokwitował. Przedmiotowy zadatek został poddany skutkom prawnym wynikającym z art. 394 KC. W § 7 aktu notarialnego, strony wspólnie postanowiły, że: 1) w przypadku niewykonania umowy przez powoda, pozwany może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować; 2) w przypadku niewykonania umowy przez pozwanego, powód może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i żądać wypłacenia mu sumy stanowiącej dwukrotność zadatku; 3) w przypadku niewykonania umowy na skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony, w tym w przypadku przedstawienia przez pozwanego powodowi w terminie do 31.8.2018 r. urzędowego dokumentu potwierdzającego odmowę wydania decyzji o warunkach zabudowy, zadatek podlega zwrotowi w kwocie 50 000 zł, a możliwość żądania przez powoda kwoty stanowiącej dwukrotność zadatku odpada.

Dowód:

– okoliczności bezsporne,

– umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Pozwany 28.1.2018 r. wniósł o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Pismami z 10.2.2018 r., 5.5.2018 r. i 28.6.2018 r. został poinformowany, że sprawa nie została załatwiona z uwagi na konieczność uzgodnień międzyresortowych.

Dowód:

- wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z 28.1.2018 r.,

- zawiadomienie o wszczęciu postępowania z 10.2.2018 r.,

- zawiadomienie z 5.5.2018 r.,

- zawiadomienie z 28.6.2018 r.,

- zeznania Zbigniewa Kleniewskiego (k. 212–214),

- zeznania Artura Jankowskiego, Julity Jaczewskiej.

Pismem z 13.11.2017 r. powód poinformował pozwanego o odstąpieniu od umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości gruntowej o Nr ewid. 4567 zawartej w formie aktu notarialnego z powodu niewykonania powyższej umowy przez sprzedającego, wzywając jednocześnie do zwrotu podwójnego zadatku wraz z ustawowymi odsetkami od 1.9.2018 r. do dnia zapłaty.

Pozwany nie ustosunkował się do powyższego pisma, pozostawiając je bez żadnej odpowiedzi oraz wyjaśnień.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych wyżej dokumentów oraz zeznań przesłuchanych w charakterze strony powodowej Józefa Nakoniecznego, po części z zeznań przesłuchanego w charakterze strony pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego, z zeznań świadków: Artura Jankowskiego oraz Julity Jaczewskiej.

Dokumenty przedstawione przez strony Sąd uznał za w pełni wiarygodne i niebudzące żadnych wątpliwości co do ich autentyczności i zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy. Wiarygodność tych dokumentów nie była przez żadną ze stron kwestionowana. Sąd również nie znalazł podstaw, aby podważać moc dowodową tychże dokumentów.

Jako wiarygodne Sąd ocenił zeznania powoda przesłuchanego w trybie art. 299 w zw. z art. 302 KPC, który w sposób logiczny, zgodny i jasny wyjaśnił okoliczności przedmiotowej sprawy, a jego zeznania korespondują w całości ze zgromadzonym w toku niniejszego postępowania materiałem dowodowym.

Zdaniem Sądu zeznania Zbigniewa Kleniewskiego przesłuchanego w trybie art. 299 w zw. z art. 302 KPC zasługują na wiarę w części w jakiej odnoszą się do faktu podejmowania określonych czynności celem wyjednania ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy dla działki gruntu o Nr ewid. 4567, bowiem w tym zakresie jego zeznania są spójne z zebranymi w sprawie dokumentami. Natomiast jako niewiarygodne Sąd uznał zeznania pozwanego w zakresie w jakim wskazał, że nie był w stanie uzyskać ani decyzji o warunkach zabudowy, ani decyzji odmawiającej warunków zabudowy z uwagi na fakt, iż „burmistrz gminy nie może wydać zgody ani niezgody na warunki zabudowy".

Jako wiarygodne ocenione zostały również zeznania świadka Artura Jankowskiego ówczesnego burmistrza Gminy Wilanów, jednakże należy wskazać, że zeznania tego świadka nie przyczyniły się do wyjaśnienia spornych okoliczności, bowiem w dniu przesłuchania świadek oświadczył, iż nie pełni już funkcji burmistrza i nie pamięta okoliczności przedmiotowej sprawy ani jej uczestników.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powództwo jest zasadne i zasługuje w całości na uwzględnienie.

W niniejszej sprawie powód domagał się zasądzenia na swoją rzecz kwoty 100 000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 1.9.2018 r. do dnia zapłaty z tytułu niewykonania przez pozwanego Zbigniewa Kleniewskiego zobowiązania wynikającego z przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej, w postaci nieuzyskania i nieokazania powodowi ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy do 31.8.2018 r. Pozwany natomiast wnosił o uchylenie w całości nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym i oddalenie powództwa, podnosząc że niezawarcie umowy przyrzeczonej w umówionym terminie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych, wskazując iż dochował wszelkiej staranności, aby takową decyzję wyjednać.

Poza sporem pozostawały okoliczności związane z przekazaniem przez powoda na rzecz pozwanego zadatku opiewającego na kwotę 50 000 zł, a także fakt, że nie doszło do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży w terminie ściśle określonym w umowie.

Przedmiotem kognicji Sądu było ustalenie, czy w niniejszej sprawie zaistniały przesłanki z § 7 pkt 4 aktu notarialnego, prowadzące do uchylenia się przez pozwanego od odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy, co skutkowałoby odpadnięciem podstawy do żądania przez powoda kwoty 100 000 zł stanowiącej dwukrotność zadatku.

Zgodnie z treścią art. 3531 KC, strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Z tej zasady można wysnuć wniosek, że treść umowy może być kształtowana przez strony w zasadzie w sposób dowolny.

Strony, zawierając w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna o Nr 4567 ustaliły sztywny termin zawarcia umowy definitywnej, który przewidziały na 14 dni, licząc od dnia wyjednania i okazania przez pozwanego powodowi ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy działki gruntowej, wskazując jednocześnie, że nie może to nastąpić później niż do 31.8.2018 r.

Jednocześnie w § 7 aktu notarialnego strony wspólnie postanowiły, że: 1) w przypadku niewykonania umowy przez powoda, pozwany może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować; 2) w przypadku niewykonania umowy przez pozwanego, powód może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i żądać wypłacenia sumy stanowiącej dwukrotność zadatku; 3) w przypadku niewykonania umowy w skutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony, w tym w przypadku przedstawienia przez pozwanego powodowi w terminie do 31.8.2018 r. urzędowego dokumentu potwierdzającego odmowę wydania decyzji o warunkach zabudowy, zadatek podlega zwrotowi w kwocie 50 000 zł, a możliwość żądania przez powoda kwoty stanowiącej dwukrotność zadatku odpada.

Należy wskazać, że zgodnie z art. 394 KC regulującym kwestię zadatku, który został przez strony bezpośrednio zastosowany w § 7 aktu notarialnego, zatrzymać zadatek lub żądać sumy dwukrotnie wyższej można wyłącznie wtedy, gdy wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania ponosi druga strona. Sąd Najwyższy w wyroku z 20.12.2006 r. (IV CSK 296/06, Legalis 161054) wskazał, „że jeżeli zawarcie umowy przyrzeczonej uzależnione zostało od spełnienia przez stronę zobowiązań określonych w umowie przedwstępnej, to skoro strona nie wykonała tych zobowiązań, przyjąć należało, że z jej winy umowa nie została zawarta". Należy wskazać, że w przedmiotowej sprawie strony w sposób przejrzysty określiły sytuacje, w których możliwość żądania przez powodów kwoty stanowiącej dwukrotną wartość zadatku odpada, co zostało uregulowane w § 7 pkt 4 aktu notarialnego. Na szczególną uwagę zasługuje sformułowanie „w tym przypadku przedstawienia przez Zbigniewa Kleniewskiego Józefowi Nakoniecznemu w terminie do 31.8.2018 r. urzędowego dokumentu potwierdzającego odmowę wydania decyzji o warunkach zabudowy". W ocenie Sądu nie można kwestionować starań leżących po stronie pozwanego, który podjął szereg czynności zmierzających do uzyskania warunków zabudowy dla wskazanej wyżej nieruchomości. Jednakże należy zaznaczyć, że właściwe brzmienie § 7 pkt 4 aktu notarialnego, narzuca pozwanemu ściśle określony sposób działania w postaci „przedstawienia (co jest równoznaczne z okazaniem) urzędowego dokumentu potwierdzającego odmowę wydania decyzji o warunkach zabudowy", nie można uznać, iż wyłączne poprzestanie na ustnym poinformowaniu powoda o niemożliwości uzyskania pozytywnej decyzji może być uznane za surogat „czynności w postaci przedstawienia". Należy wyraźnie podkreślić, że strony wspólnie, w sposób precyzyjny określiły przesłanki prowadzące do odpadnięcia podstawy do zachowania zadatku przez jedną ze stron, jak i odpadnięcia podstawy do żądania zapłaty dwukrotnej wartości zadatku przez drugą stronę. Nie ulega wątpliwości, że pozwany uchybił swojemu obowiązkowi poprzez nieokazanie powodowi urzędowego dokumentu potwierdzającego odmowę wydania decyzji o warunkach zabudowy, a tylko w taki sposób mógł zwolnić się z obowiązku zapłaty podwójnego zadatku. Pozwany przyjął na siebie powyższy obowiązek w akcie notarialnym, tak więc musiał być w pełni świadomy, że w sytuacji gdy nie uzyska warunków zabudowy chcąc zwolnić się od obowiązku zapłaty podwójnego zadatku będzie zobowiązany przedstawić dokument urzędowy w przedmiocie odmowy wydania warunków zabudowy do 31.8.2018 r. Sąd nie miał wątpliwości co do tego, że pozwany nie przedstawił powodowi takowego dokumentu, bowiem nim nie dysponował. Przesłuchany w charakterze strony, na rozprawie 31.8.2019 r. zeznał, że nie był w stanie uzyskać przedmiotowej decyzji z uwagi na fakt, iż „burmistrz gminy nie może wydać zgody ani niezgody na warunki zabudowy". Przyjęta przez pozwanego linia obrony jest nieskuteczna, bowiem jak zostało już wyżej wyjaśnione na etapie oceny dowodów, strona powodowa wykazała, że wszelkie merytoryczne decyzje odnoszące się do uzyskania warunków zabudowy czy też jej odmowy, wydawane są przez burmistrza Gminy Wilanów w formie decyzji, doręczanej osobie zainteresowanej. Dlatego też należy przyjąć, że pozwany nie dołożył należytej staranności celem uzyskania takiego dokumentu, do czego był zobowiązany na mocy aktu notarialnego. Tym samym należy uznać, że wyłączną odpowiedzialność za niewykonanie zobowiązania ponosi pozwany.

Odnosząc się do zarzutu pozwanego przedstawionego w zarzutach od nakazu zapłaty, jakoby postanowienie zawarte w § 7 pkt 2 było nieważne, z uwagi na niewyznaczenie określonego terminu uprawniającego stronę do odstąpienia od umowy, należy wskazać, że zarzut ten jest całkowicie bezzasadny. Należy przyznać rację stronie powodowej, że § 7 aktu notarialnego traktuje nie o umownym prawie odstąpienia regulowanym w art. 395 KC, lecz odnosi się do zwrotu zadatku uregulowanego w art. 394 KC. Norma określona w art. 395 KC nie jest w żaden sposób związana z zadatkiem, a skutki prawne zadatku określone w art. 394 KC powstają w przypadku, gdy dłużnik nie wykona zobowiązania. W momencie bezskutecznego upływu terminu wymagalności po stronie wierzyciela powstaje uprawnienie do odstąpienia od umowy bez konieczności wyznaczenia dłużnikowi dodatkowego terminu.

Reasumując, w niniejszej sprawie strony wspólnie ustaliły w umowie przedwstępnej (§ 7 pkt 2), o tym że w wypadku niewykonania umowy przez pozwanego, powód może od umowy odstąpić i żądać wypłacenia mu sumy stanowiącej dwukrotność zadatku. Fakt skutecznego odstąpienia od umowy przez powoda w ocenie Sądu nie budzi wątpliwości. W umowie, a dokładnie w § 3 pozwany zobowiązał się do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla przedmiotowej działki i przedstawienia jej powodowi. Słowo „uzyskać", zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Współczesnego Języka Polskiego, Przegląd Readers Digest, Warszawa 2001, znaczy „dostawać coś, o co się starało". Tak więc z wykładni językowej umowy zawartej pomiędzy stronami wynika, że pozwany zobowiązał się nie do tego, aby podjąć starania i próby uzyskania tejże decyzji, ale do tego, by taką decyzję uzyskać i następnie przedstawić ją powodowi. Tak więc nie zwalnia pozwanego z odpowiedzialności sam fakt starania się o wyjednanie umowy i podjęcie działań w tym kierunku. Analizując postępowanie dowodowe przeprowadzone w sprawie, a w szczególności zeznania stron, stwierdzić także należy, że strony umowy zgodnie ustaliły, iż termin 8-miesięczny będzie terminem, w którym pozwany zdoła uzyskać warunki zabudowy i pozwany wyraźnie zgodził się na wyznaczenie takiego terminu, umowa w tym zakresie nie była aneksowana. W tymże okresie jednak pozwany nie przedstawiał powodowi ani decyzji pozytywnej, ani negatywnej w zakresie ustalenia warunków zabudowy, co zgodnie z § 7 pkt 4 byłoby poczytane za niewykonanie umowy z powodu okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. W przedmiotowej sprawie z uwagi na niewykonanie umowy przez pozwanego, zastosowanie znajdzie § 7 pkt 4 rzeczonej umowy, który nakłada na pozwanego obowiązek zapłacenia kwoty stanowiącej dwukrotność zadatku.

Zgodnie z art. 496 KPC na skutek rozpoznania zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowy, Sąd „po przeprowadzeniu rozprawy wydaje wyrok, w którym nakaz zapłaty w całości lub w części utrzymuje w mocy albo go uchyla i orzeka o żądaniu pozwu, bądź też postanowieniem uchyla nakaz zapłaty i pozew odrzuca lub postępowanie umarza". Mając powyższe na uwadze, uznając że roszczenie powoda o zasądzenie należności z tytułu niewykonania zobowiązania wynikającego z umowy przedwstępnej jest zasadne, Sąd utrzymał w mocy nakaz zapłaty z 1.2.2019 r. wydany w sprawie o sygn. akt I Nc 5302/19.

W zakresie odsetek, Sąd orzekł zgodnie z żądaniem na mocy art. 359 § 1 KC ustalając ich termin początkowy na 1.9.2018 r. W tym względzie należało mieć na uwadze fakt, że niezawarcie umowy przyrzeczonej w oznaczonym terminie, tj. do 31.8.2018 r. nastąpiło z wyłącznej winy pozwanego. Tym samym należy przyjąć, że 1.9.2018 r. pozwany był zobowiązany do wypłacenia zadatku, tak więc roszczenie z tym dniem stało się wymagalne.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 98 § 1 i 3 KPC w zw. z § 2 pkt 6 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22.10.2018 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. W nakazie zapłaty który został utrzymany w mocy, Sąd zasądził już kwotę 5400 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, dlatego też w wyroku należało zasądzić jedynie dalszą kwotę 1800 zł.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

(podpis sędziego nieczytelny)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Informacja dla zdającego:

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczono pełnomocnikowi pozwanego 20.9.2016 r.

WZÓR PISMA

Warszawa, 25.9.2019 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie

I Wydział Cywilny

Pl. Krasińskich 2/4/6

00–207 Warszawa

za pośrednictwem:

Sądu Okręgowego w Warszawie

I Wydział Cywilny

Powód: Józef Nakonieczny

reprezentowany przez:

adw. Joannę Krzemińską

Pozwany: Zbigniew Kleniewski

reprezentowany przez:

r.pr. Antoniego Cegielskiego

Sygn. akt I C 902/19

Wartość przedmiotu zaskarżania: 100 000 zł

APELACJA

pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, I Wydział Cywilny, z 31.8.2019 r., sygn. akt I C 902/19, którego odpis wraz z uzasadnieniem doręczono pełnomocnikowi pozwanego 20.9.2019 r.

Na podstawie art. 367 § 1 w zw. z art. 368 § 1 pkt 1 KPC w imieniu mojego Mocodawcy zaskarżam wyżej opisany wyrok w całości.

Na podstawie art. 368 § 1 pkt 2 KPC zaskarżonemu wyrokowi zarzucam:

1. Naruszenie prawa materialnego, mianowicie art. 394 i 395 KC poprzez błędną wykładnię tych przepisów i niezastosowanie art. 395 KC, tj. poprzez bezpodstawne przyjęcie, że postanowienie zawarte w § 7 pkt 2 umowy przedwstępnej było ważne, podczas gdy norma określona w art. 395 KC wyraźnie wskazuje na nieważność prawa odstąpienia zastrzeżonego w umowie bez terminu, w jakim prawo odstąpienia może być wykonanie.

2. Naruszenie prawa materialnego, tj. art. 394 § 3 KC, poprzez przyjęcie, że powód uprawniony jest do żądania zapłaty kwoty dwukrotnie wyższej niż zadatek, w sytuacji gdy pozwany nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania umownego.

3. Błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia poprzez uznanie, że w przedmiotowej sprawie nie miało miejsca niewykonanie umowy wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a zatem należało przyjąć, iż zaszła okoliczność przewidziana w § 7 pkt 4 umowy sprzedaży co oznacza, że przyczyna niewydania przedmiotowej decyzji jest skutkiem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi pozwany.

4. Naruszenie prawa procesowego, mianowicie art. 233 § 1 KPC, poprzez zaniechanie wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego, a mianowicie całkowite pominięcie zeznań świadka Julity Jaczewskiej, z których wynika, że powód wiedział, iż niemożliwe jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

Na podstawie art. 368 § 1 pkt 5 KPC wnoszę o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uchylenie nakazu zapłaty z 1.2.2019 r. i oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

UZASADNIENIE

Ad zarzutu Nr 1

Sąd Okręgowy błędnie przyjął, że do odstąpienia od umowy w trybie art. 394 KC nie ma zastosowania art. 395 KC. Należy zauważyć, że w Kodeksie cywilnym przyjęte zostały dwa rozwiązania odnoszące się do odstąpienia od umowy. Istnieje ono bowiem jako prawo ustawowe np. art. 491 KC i umowne art. 395 KC. Natomiast art. 394 KC zawiera jedynie reguły interpretacyjne dotyczące rozliczenia wpłaconego zadatku w razie odstąpienia od umowy przy jej niewykonaniu.

Aby można było zrealizować odstąpienie od umowy – zgodnie z art. 395 KC – muszą być spełnione dwa wymogi ustawowe: (i) określenie terminu, w czasie biegu którego będzie możliwe skorzystanie z prawa odstąpienia i (ii) wskazanie, czy prawo odstąpienia będzie przysługiwało tylko jednej (oraz której) czy obu stronom umowy. Nie ulega żadnej wątpliwości, że niespełnienie wymogu podania terminu odstąpienia powoduje nieważność tego zastrzeżenia umownego. W tej sytuacji należy przyjąć, że § 7 pkt 2 umowy jest nieważny.

Ad zarzutu Nr 2

Sąd bezzasadnie przyjął, że niewydanie stosownej decyzji administracyjnej (pozwolenie na użytkowanie) przez odpowiedni organ administracji publicznej może być uznany za formę niewykonania zobowiązania umownego przez pozwanego. Tymczasem w przedmiotowej sytuacji zastosowanie znajdzie norma art. 394 § 3 KC, którego strony w umowie przedwstępnej nie wyłączyły, ani nie ograniczyły. Materiał dowodowy zebrany w sprawie bez trudu pozwala przyjąć, że pozwany w terminie złożył prawidłowy wniosek w sprawie pozwolenia na użytkowanie, a za przedłużające się postępowanie odpowiada Dzielnica Wilanów.

Ad zarzutu Nr 3

Sąd w swoich rozważaniach błędnie ustalił, że pozwany nie przedstawił powodowi ani decyzji pozytywnej, ani negatywnej o warunkach zabudowy, a zatem nie zaszła okoliczność wyłączająca jego odpowiedzialność określoną w § 7 pkt 4 umowy. Rozumowanie to jest błędne ponieważ z pisma z 30.10.2018 r. wynika, że dla przedmiotowej działki objętej umową przedwstępną nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy. Paragraf 7 pkt 4 umowy wyraźnie stanowi o urzędowym dokumencie, a nie decyzji. Bezsprzecznie należy uznać, że pojęcie dokument urzędowego swym zakresem obejmuje decyzje, ale też i inne pisma wydawane przez właściwy urząd. W tej sytuacji w powiązaniu z zeznaniami świadka Julity Jaczewskiej (o czym niżej) należało przyjąć, że dokument ten jest w istocie informacją o niewydaniu decyzji o warunkach zabudowy. W tej sytuacji należało uznać, że umowa ostateczna nie została zawarta bez winy żadnej ze stron.

Ad zarzutu Nr 4

Zgodnie z treścią art. 233 § 1 KPC, sąd powinien oprzeć swe rozstrzygnięcie po wszechstronnym rozważeniu materiału dowodowego. Nakaz ten oznacza, że sąd wydając orzeczenie w danej sprawie powinien rozważyć wszystkie dowody, jakie zostały zebrane w danej sprawie. Sąd Okręgowy wydając zaskarżony wyrok całkowicie pominął zeznania świadka Julity Jaczewskiej. Mając jednak na uwadze zeznania tego świadka, wynika z nich, że 10.7.2018 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy, w którym uczestniczył również powód i w trakcie, którego został on poinformowany, iż na chwilę obecną decyzja o warunkach zabudowy nie zostanie wydana. W tej sytuacji, mając na uwadze treść pisma z 30.10.2018 r. (o czym wyżej), należało uznać, że powód miał wiedzę, iż warunków zabudowy nie będzie. Paragraf 7 pkt 4 umowy wprawdzie stanowi o urzędowym dokumencie, ale w istocie chodzi o to, aby strony miały stosowną informację. Uznać należy, że powód wiedział, iż decyzja nie będzie wydana z przyczyn nieleżących po żadnej ze stron, a zatem nie może być mowy o odpowiedzialności finansowej pozwanego.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.

Antoni Cegielski

radca prawny

(podpis własnoręczny)

Załączniki:

– dowód wniesienia opłaty sądowej od apelacji ,

– odpis apelacji.