Pod koniec marca do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on istotne zmiany w decyzjach o warunkach zabudowy, które mają się przyczynić do ograniczenia chaosu urbanistycznego przez przyznanie gminom większego wpływu na to, gdzie może rozwijać się zabudowa.

Nie wszędzie warunki zabudowy