Anna Domagała

Spółka zależna odpowie za działania spółki dominującej

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 6 października 2021 r. w sprawie Sumal rozszerza krąg podmiotów, przeciwko którym może zostać wytoczone powództwo o odszkodowanie za naruszenie reguł konkurencji.

Anna Domagała, Przemysław Wierzbicki: Zieloną energię można kupić przez brokera

Szczegóły każdej konkretnej transakcji nabycia certyfikatów są przedmiotem porozumień transakcyjnych, które wymagają m.in. dokładnego sprawdzenia za każdym razem rodzaju, ilości, ceny, jak również dnia przeniesienia własności certyfikatu. Obrót na TGE odbywa się w sposób zdematerializowany poprzez zapisy na rachunkach posiadaczy.