W ustawie z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (DzU z 2021 r., poz. 1043 t.j. ze zm.; dalej: upsd) ustawodawca w art. 4 wprowadził instytucję zwolnienia przedmiotowego od podatku od spadków i darowizn.

Należy pamiętać, że zwolnienia i ulgi w systemie podatkowym stanowią wyjątek od zasady powszechności opodatkowania, a milczenie ustawodawcy co do objęcia zwolnieniem od podatku określonego stanu faktycznego powoduje konieczność uznania, że takiego zwolnienia nie ma (wyrok NSA z 5 marca 1999 r., sygn. III SA 5009/98).