Audi wygrało w TSUE z polską firmą spór o swój emblemat

Producent samochodów może zakazać sprzedawcom części zamiennych do swoich aut używania oznaczenia identycznego ze swoim znakiem towarowym lub podobnego do tego znaku - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Publikacja: 25.01.2024 10:10

Audi wygrało w TSUE z polską firmą spór o swój emblemat

Foto: mat. prasowe

Chodzi o części zamienne zawierające element przeznaczony do zamocowania emblematu tego producenta, którego kształt jest podobny do tego znaku towarowego lub jest z nim identyczny.

Kółka Audi zastrzeżone

Producent samochodów Audi jest właścicielem graficznego unijnego znaku towarowego przedstawiającego 4 zachodzące na siebie kółka i zarejestrowanego, między innymi, dla pojazdów, części zamiennych i akcesoriów samochodowych. Znak ten jest odtwarzany i używany jako emblemat Audi.

Polski przedsiębiorca -  osoba fizyczna zajmująca się sprzedażą samochodowych części zamiennych - sprzedaje innym dystrybutorom części zamiennych nieoryginalne osłony chłodnicy, tzw. grille, przystosowane do modeli samochodów Audi z z lat 80. i 90. XX wieku. Reklamuje je na swojej stronie internetowej. Osłony te, podobnie jak oryginalne grille, mają wyżłobione miejsce przeznaczone do umieszczenia i zamocowania emblematu w postaci czterech kółek Audi.

Czytaj więcej

Spór o logo Audi rozstrzygnie polski Sąd Najwyższy

Audi wystąpiło z powództwem przeciwko temu przedsiębiorcy. Zażądało zakazania mu sprzedaży nieoryginalnych osłon chłodnicy opatrzonych oznaczeniem identycznym ze znakiem towarowym AUDI lub do niego podobnym.

Sąd polski, przed którym toczy się to postępowanie, ma określić zakres ochrony tego znaku towarowego. Zwrócił się on do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym, czy sprzedaż części zamiennych takich jak osłony chłodnicy stanowi, zgodnie z prawem Unii, „używanie oznaczenia w obrocie handlowym” mogące naruszyć funkcje znaku towarowego AUDI. Zastanawia się również nad kwestią, czy właściciel tego znaku towarowego może zakazać osobie trzeciej takiego używania.

Trybunał:  sąd musi sprawdzić osłonę chłodnicy 

W swoim wyroku Trybunał udzielił odpowiedzi twierdzącej. Zauważył przede wszystkim, że przewidziana w odniesieniu do wzorów klauzula naprawy nie ma zastosowania. Następnie zaznaczył, że w niniejszej sprawie osłony chłodnicy nie pochodzą od właściciela znaku towarowego AUDI i są wprowadzane do obrotu bez jego zgody.

Element przeznaczony zaś do zamocowania emblematu Audi jest z nim zespolony do celów sprzedaży osłon chłodnicy przez osobę trzecią. Element ten jest widoczny dla kręgu odbiorców pragnącego nabyć taką część zamienną. Mogłoby to ustanowić materialny związek między przedmiotową częścią zamienną a właścicielem znaku towarowego AUDI. Takie używanie może zatem naruszyć funkcje znaku towarowego polegające w szczególności na zagwarantowaniu pochodzenia lub jakości towaru.

Trybunał pozostawił sądowi krajowemu zadanie sprawdzenia, po pierwsze, czy element przedmiotowej osłony chłodnicy jest identyczny ze znakiem towarowym AUDI lub do niego podobny, a po drugie, czy osłona chłodnicy jest identyczna z towarem lub towarami, dla których znak ten został zarejestrowany, lub do nich podobna. Jeżeli jednak sąd krajowy uzna, że znak towarowy AUDI cieszy się renomą w Unii, jego właściciel powinien korzystać, pod pewnymi warunkami, ze zwiększonej ochrony. W takim przypadku nie ma znaczenia, czy rozpatrywane osłony chłodnicy i towary, dla których znak ten został zarejestrowany, są identyczne, podobne lub odmienne.

Trybunał potwierdził również, że w sytuacji, gdy wybór kształtu elementu przeznaczonego do zamontowania emblematu producenta samochodów jest podyktowany chęcią sprzedaży osłony chłodnicy, która przypomina w możliwie najbardziej dokładny sposób oryginalną osłonę chłodnicy, prawo Unii nie ogranicza wyłącznego prawa tego producenta do zakazania używania oznaczenia identycznego lub podobnego.

sygn. akt C-334/22

Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Sądy i trybunały
Wierzyciel powinien sprawdzić, czy dłużnik jeszcze żyje
Za granicą
Polacy niewpuszczeni na obchody wyzwolenia obozu w Ravensbrück
Sfera Budżetowa
Setki milionów dla TVP po cichu. Posłowie w Komisji Finansów Publicznych zdecydowali
Zawody prawnicze
Prokuratura Krajowa podjęła kolejne działania ws. Ewy Wrzosek