fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Jak księgować VAT rozliczany proporcjonalnie

123RF
Podatek od towarów i usług, którego przedsiębiorca nie ma prawa odliczyć, powiększy jego koszty uzyskania przychodów. Jeśli dotyczy zakupu środków trwałych, to jest elementem ich wartości początkowej.

Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabyłem kserokopiarkę za cenę 1230 zł, w tym VAT 230 zł. Zakup dokumentuje faktura wystawiona przez dostawcę nr 124/03/2016 z 10 marca 2016 r. Urządzenie wprowadziłem do ewidencji wyposażenia 11 marca 2015 r. Jestem podatnikiem VAT czynnym, jednak wykonuję zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione z VAT, a nabyta kserokopiarka służy obu rodzajom tej działalności. Podatek naliczony od zakupu kserokopiarki rozliczam zatem za pomocą struktury zakupów (proporcja wstępna dla 2016 r. wynosi u mnie 70 proc.). W deklaracji VAT-7 za marzec 2016 r. odliczę więc podatek naliczony w wysokości 161 zł. Czy pozostałą część podatku naliczonego, tj. 69 zł (230 zł – 161 zł), mogę ująć w podatkowej księdze przychodów jako koszt uzyskania przychodów? – pyta czytelnik.

Aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł zostać przez niego ujęty w kosztach uzyskania przychodu, musi spełniać następujące warunki:

- został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika, ale przez osoby inne niż sam podatnik, nie są kosztem uzyskania przychodu podatnika),

- jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

- pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

- został poniesiony w celu uzyskania, zachowania bądź zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

- jest właściwie udokumentowany,

- nie znajduje się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 23 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Co do zasady VAT nie wypływa na koszty (ani przychody) w rozliczeniach podatku dochodowego. Stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług. Jednak w dalszej części przywołanego przepisu czytamy, że podatek naliczony jest kosztem uzyskania przychodów – w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług – jeżeli nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

W działalności mieszanej

Z pytania wynika, że nabyta kserokopiarka ma służyć zarówno działalności opodatkowanej, jak i zwolnionej z VAT, a w związku z tym czytelnikowi przysługuje prawo tylko do proporcjonalnego odliczenia VAT od jej nabycia. Proporcja wstępna na 2016 r. wynosi u podatnika 70 proc., zatem może on odliczyć 161 zł od zakupu urządzenia. Zatem w stosunku do pozostałej części podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu, tj. 69 zł czytelnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia. Oznacza to, że ten niepodlegający odliczeniu podatek naliczony, stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a ustawy o VAT, może stanowić koszt uzyskania przychodów.

W której kolumnie

Sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1037).

Jak wynika z objaśnień, do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów do wpisywania m.in. wartości zakupionego wyposażenia jest przeznaczona kolumna 13 księgi.

Przykład

Przedsiębiorca nabył kserokopiarkę 10 marca 2016 r. Zakup udokumentowany jest fakturą z 10 marca 2016 r. nr 124/03/2016 wystawioną przez spółkę X na kwotę brutto 1230 zł, w tym VAT 230 zł. VAT podlega odliczeniu proporcjonalnemu w kwocie 161 zł. Natomiast pozostała część VAT, tj., 69 zł, stanowi koszt uzyskania przychodów łącznie z kwotą netto w wysokości 2000 zł. Z tytułu zakupu kserokopiarki przedsiębiorca ujmie w księdze koszt podatkowy w kwocie 1069 zł.

Autor jest doradcą podatkowym

Urządzenia droższe niż 1500 zł w odrębnej ewidencji

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą obowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzą ewidencję wyposażenia (§ 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).

Wyposażenie to rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone zgodnie z przepisami ustawy o PIT do środków trwałych (§ 3 pkt 7 rozporządzenia)

Ewidencją wyposażenia obejmuje się wyposażenie, którego wartość początkowa przekracza 1500 zł (§ 4 ust. 2 rozporządzenia).

Ewidencja wyposażenia powinna zawierać co najmniej następujące dane: numer kolejny wpisu, datę nabycia, numer faktury lub rachunku, nazwę wyposażenia, cenę zakupu wyposażenia lub koszt wytworzenia, numer pozycji, pod którą wpisano w księdze koszt związany z nabyciem wyposażenia, datę likwidacji (w tym również datę sprzedaży lub darowizny) oraz przyczynę likwidacji wyposażenia (§ 4 ust. 3 rozporządzenia).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA