fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Kiedy i w jaki sposób można usunąć braki w decyzji administracyjnej

Fotolia
Uzupełnienie decyzji może dotyczyć zawartego w niej rozstrzygnięcia lub pouczenia o środkach prawnych. Opuszczenie wyrazów, które jest błędem pisarskim, można naprawić w drodze sprostowania.

Elementy jakie powinna zawierać decyzja wymieniono w art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.). Należą do nich: oznaczenie organu, data wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie, czy i  w jakim trybie od decyzji służy odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach tego zrzeczenia się.

Czytaj też:

Istotne elementy

Decyzja powinna zawierać podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli wydano ją w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny. W decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego, trzeba zawrzeć pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu lub skargi oraz o wysokości opłaty od powództwa bądź wpisu od skargi lub sprzeciwu, jeżeli mają one stały charakter, albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym.

Taka decyzja powinna zawierać także pouczenie o możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy. W orzecznictwie wskazuje się jaką minimalną treść musi mieć dany akt, aby można było uznać go za decyzję. Decyzja musi zawierać co najmniej: oznaczenie organu, oznaczenie strony lub stron, rozstrzygnięcie i podpis osoby uprawnionej do jej wydania (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 18 października 2018 r., sygn. III SA/Kr 766/18, LEX nr 2584207).

Przykład:

Załóżmy, że stronie przesłano pismo, nazwane decyzją i informujące o niemożności załatwienia sprawy, bez zawartego w nim rozstrzygnięcia. Takie pismo nie jest decyzją. Koniecznymi elementami decyzji są: określenie podmiotu nabycia praw lub ustalenia obowiązku, sformułowanie treści tego prawa lub obowiązku albo ustosunkowanie się do żądania strony, możliwość ustalenia podstawy prawnej działania organu i oznaczenie tego organu (postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 listopada 2018 r., sygn. I GSK 3118/18, LEX nr 2579157). To treść, a nie forma, przesądza o tym, czy dany akt jest decyzją. Decyzja nie może istnieć bez rozstrzygnięcia (por. także np. postanowienie NSA z 19 grudnia 2012 r.. sygn. I OSK 2849/12, LEX nr 1325027).

Żądanie uzupełnienia

Zgodnie z art. 111 k.p.a. strona może - w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji – zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. Również organ, który wydał decyzję, może ją uzupełnić lub sprostować z urzędu we wskazanym wyżej zakresie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji.

Uzupełnienie lub odmowa uzupełnienia decyzji następuje w formie postanowienia. W razie wydania takiego postanowienia termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia jego doręczenia lub ogłoszenia. Podkreśla się, że przepis ten zawęża dopuszczalność uzupełnienia decyzji wyłącznie do jej rozstrzygnięcia lub pouczenia o środkach prawnych.

Poza tymi elementami uzupełnienie decyzji jest wykluczone (por. np. wyrok WSA w Rzeszowie z 9 lipca 2018 r., sygn. II SA/Rz 415/18, LEX nr 2528590). Zgodnie z wyrokiem NSA w Warszawie z 13 lutego 2002 r. (sygn. I SA 1771/00, LEX nr 81742) uzupełnienie rozstrzygnięcia będzie miało miejsce wtedy, gdy z powodu błędu w ocenie stanu faktycznego i prawnego sprawy lub niedbalstwa przy sporządzaniu orzeczenia wydano rozstrzygnięcie częściowe, a niekompletność rozstrzygnięcia powinna być widoczna przy porównaniu go z materiałami zawartymi w aktach sprawy, a więc z żądaniami strony, zakresem postępowania wyjaśniającego, z zebranymi w sprawie materiałami i dowodami. Inna sytuacja ma miejsce, gdy organ chciał wydać decyzję częściową i zaznaczył w niej, że ma taki charakter.

Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w wyroku WSA w Warszawie z 11 grudnia 2007 r. (sygn. VI SA/Wa 1568/07, LEX nr 436299) w takim przypadku strona nie może wystąpić z żądaniem uzupełnienia decyzji, ale powinna złożyć wniosek o wydanie decyzji uzupełniającej, gdyż nadal trwa zawisłość sprawy przed organem.

Przykład:

Załóżmy, że organ wydał decyzję rozstrzygającą tylko o części żądania strony, choć z tej decyzji wynika, że miała ona załatwić sprawę w całości. W takim przypadku istnieje możliwość uzupełnienia zawartego w decyzji rozstrzygnięcia w trybie określonym w art. 111 k.p.a. Dokonując uzupełnienia nie można przy okazji zmieniać treści pierwotnego rozstrzygnięcia (por. wyrok WSA w Lublinie z 31 marca 2009 r., sygn. II SA/Lu 533/08, LEX nr 1050279). Gdyby w wydanej decyzji zaznaczono, że jest to tylko decyzja częściowa oraz że organ wyda odrębną decyzję dotyczącą nierozstrzygniętej części, strona nie mogłaby uzyskać uzupełnienia tej decyzji, ale mogłaby zwrócić się z wnioskiem o wydanie zapowiedzianej decyzji uzupełniającej (por. np. wyrok NSA w Warszawie z 8 grudnia 1981 r., sygn. II SA 782/81, ONSA 1981/2/127). Gdyby natomiast pismo doręczone stronie w ogóle nie zawierało rozstrzygnięcia, to wobec braku decyzji nie byłoby możliwe jej uzupełnienie.

Sprostowanie oczywistych omyłek

W myśl art. 113 § 1 k.p.a. organ może - z urzędu lub na żądanie strony - prostować, w drodze postanowienia, błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w decyzjach wydanych przez ten organ. Na postanowienie w sprawie sprostowania służy zażalenie (art. 113 § 3 k.p.a.). Sprostowaniu nie mogą podlegać błędy i omyłki istotne, których dopuszczono się w stosowaniu prawa, a więc co do ustalenia obowiązującego prawa, stanu faktycznego i jego kwalifikacji prawnej oraz ustalenia konsekwencji prawnych zastosowania określonej normy (por. np. wyrok WSA w Krakowie z 31 stycznia 2019 r., sygn. II SA/Kr 1484/18, LEX nr 2629633). Wyznacznikiem oczywistości błędu pisarskiego lub rachunkowego oraz innej omyłki jest możliwość - natychmiastowego i niepozostawiającego jakichkolwiek wątpliwości – wykrycia uchybienia w drodze prostego zestawienia rozstrzygnięcia z zebranymi w sprawie dokumentami (por. wyrok WSA w Poznaniu z 13 września 2018 r., sygn. II SA/Po 516/18, LEX nr 2554023). Błąd rachunkowy oznacza omyłkę w wykonaniu działania matematycznego. Natomiast błąd pisarski to widoczne, wbrew zamierzeniu organu, niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylna pisownia, widoczne, niezamierzone opuszczenie jednego lub więcej wyrazów. Inne oczywiste omyłki to omyłki stojące na równi z błędami pisarskimi, polegające na tym, że w decyzji wyrażono coś, co jest niezgodne z myślą organu, a zostało wypowiedziane przez przeoczenie, niewłaściwy dobór słowa (por. np. wyrok NSA z 11 kwietnia 2014 r., sygn. II OSK 2759/12, LEX nr 1575578). Możliwość sprostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek nie jest ograniczona terminem.

Przykład:

Strona chce, aby w drodze sprostowania poprawiono merytorycznie rozstrzygnięcie zawarte w doręczonej jej decyzji. Nie jest to dopuszczalne. Tryb sprostowania przewidziany w art. 113 § 1 k.p.a. ma zastosowanie tylko do nieistotnych wadliwości. Nie można skorzystać z niego w celu zmiany takiego elementu decyzji jakim jest rozstrzygnięcie. Zmiana rozstrzygnięcia może nastąpić tylko przy zastosowaniu innych instytucji - środków zaskarżenia, wznowienia postępowania bądź uchylenia, zmiany czy stwierdzenia nieważności decyzji zgodnie z art. 154-163a k.p.a. (por. np. wyrok NSA w Katowicach z 22 stycznia 1997 r., sygn. SA/Ka 2714/95, LEX nr 32482).

Autorka jest radcą prawnym

Podstawa prawna: art. 107, art. 111, art. 113 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA