fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Sprzeczność pomiędzy terścią decyzji a datą jej wydania

123RF
Sprzeczność pomiędzy treścią decyzji a datą jej wydania jest rażącym naruszeniem prawa, będącym podstawą do stwierdzenia nieważności decyzji. Oczywisty błąd pisarski w dacie można usunąć w drodze sprostowania.

- W decyzji omyłkowo podano tylko część daty jej wydania (wpisano dzień i miesiąc, ale bez roku). Czy można usunąć ten błąd w drodze postanowienia?

Tak.

Elementy, jakie powinna zawierać decyzja, zostały wymienione w art. 107 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.). Należy do nich m.in. data wydania decyzji (art. 107 § 1 pkt 2 k.p.a.). Podkreśla się, że wydanie decyzji jest czynnością procesową polegającą na podpisaniu decyzji, w związku z czym datą wydania decyzji jest data jej podpisania przez uprawnioną osobę (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 15 listopada 2005 r., sygn. VII SA/Wa 490/05, LEX nr 199043). W razie wątpliwości jest to data wskazana w decyzji. Nie można natomiast utożsamiać daty wydania decyzji z datą jej doręczenia (por. np. wyrok NSA z 25 kwietnia 2006 r., sygn. II OSK 714/05, LEX nr 197983). Data wydania decyzji określa konkretny stan prawny w jakim zapadła ta decyzja. W wyroku WSA w Lublinie z 25 września 2008 r. (sygn. III SA/Lu 245/08, LEX nr 523932) przyjęto, że nieprawidłowa data wydania decyzji stanowi rażące naruszenie prawa, uzasadniające stwierdzenie nieważności tej decyzji (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.). Przepis ten powinien służyć do eliminowania z obrotu prawnego indywidualnych aktów prawnych, których treści nie da się pogodzić z zasadą praworządności, a właśnie z taką sytuacją mamy do czynienia w razie sprzeczności treści decyzji z datą jej wydania.

Nie dotyczy to jednak przypadku, gdy data wydania decyzji jest co prawda błędna, ale z kontekstu wynika jednoznacznie, że jest to tylko błąd pisarski. Taki błąd może być sprostowany w trybie art. 113 § 1 k.p.a. (por. np. wyrok WSA w Rzeszowie z 9 grudnia 2004 r., sygn. SA/Rz 115/03, LEX nr 731569). Na podstawie tego przepisu można usunąć nieistotne wadliwości decyzji - błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki. W przypadku, gdy decyzja dotknięta jest istotną wadą, jej zmiany dokonuje się decyzją na podstawie art. 154 – 163 k.p.a. Natomiast w razie wystąpienia wady nieistotnej, czyli takiej, która nie ma wpływu na treść rozstrzygnięcia, organ może sprostować decyzję postanowieniem na podstawie art. 113 § 1 i 3 k.p.a.

W wyroku WSA w Warszawie z 3 lipca 2007 r. (sygn. VII SA/Wa 672/07, LEX nr 500915) przyjęto, że także pominięcie daty decyzji może być w danej sprawie błędem, którego oczywistość można stwierdzić porównując treść decyzji z jej uzasadnieniem i dokumentami zawartymi w aktach. W takim przypadku dopisanie daty może nastąpić w trybie sprostowania decyzji. Również zgodnie z wyrokiem NSA z 26 czerwca 2008 r. (sygn. II OSK 746/07, LEX nr 493534), jeśli w decyzji brakuje daty, to taki brak może być uzupełniony postanowieniem o sprostowaniu oczywistej omyłki. W wyroku NSA z 12 kwietnia 2012 r. (sygn. II FSK 2043/10, LEX nr 1226442) przyjęto, że nawet brak daty dziennej decyzji może być usunięty w trybie sprostowania. Brak oznaczenia daty dziennej decyzji nie stanowi jej kwalifikowanej wady, jeżeli w konkretnym przypadku nie ma wątpliwości co do stanu prawnego przyjętego za postawę orzekania i przedziału czasowego, który uwzględniono przy ustalaniu okoliczności faktycznych sprawy. Inny pogląd wyrażono natomiast w wyroku WSA w Warszawie z 3 listopada 2004 r. (sygn. 7/IV SA 341/03, Legalis nr 72724), zgodnie z którym uzupełnienie decyzji o datę jej wydania w trybie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej jest niedopuszczalne.

Autorka jest radcą prawnym

podstawa prawna: art. 107, art. 113 § 1 i 3, art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA