fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

Remanent nie tylko na koniec roku

123RF
Podatnik może podjąć decyzję, na który dzień zrobi spis z natury - mówi Monika Bartosiewicz, doradca podatkowy, Senior Associate w warszawskim biurze Rödl & Partner.

Rz: Koniec roku podatkowego to nie jedyny czas, kiedy osoby prowadzące jednoosobową działalność sporządzają spis z natury. Kiedy jeszcze muszą to robić?

Monika Bartosiewicz: Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, zgodnie z § 27 rozporządzenia w sprawie prowadzenia tej księgi, przeprowadzają spis z natury także:

- na 1 stycznia, jeśli nie sporządzono spisu na 31 grudnia poprzedniego roku,

- na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego,

- w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do ryczałtu,

- w przypadku zmiany wspólnika lub proporcji udziałów wspólników,

- w razie likwidacji działalności gospodarczej.

Obowiązek ten wynika rów- nież z przepisów innych niż usta- wa o PIT. Ustawa o VAT przewi- duje np. konieczność sporzą- dzenia takiego spisu w przy- padku zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej. Spis z natury może zostać rów- nież zlecony przez naczelnika urzędu skarbowego.

Spisu z natury sporządzany na podstawie rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkpir dotyczy towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów.

Czy „zawartość" remanentu likwidacyjnego różni się od tego sporządzanego na koniec roku?

„Standardowy" spis z natury sporządzany na podstawie rozporządzenia w sprawie prowadzenia pkpir powinien zawierać co najmniej: nazwisko i imię właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia, numer kolejny pozycji arkusza, szczegółowe określenie towaru i innych składników objętych spisem, jednostkę miary i cenę jednostkową, ilość składników majątku stwierdzoną w czasie spisu, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę „Spis zakończono na pozycji...", podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu. Remanent powinien obejmować również towary będące własnością osoby prowadzącej działalność, lecz znajdujące się w dniu spisu poza jego zakładem. Spis dotyczy także towarów obcych, np. materiałów oddanych do przerobu i znajdujących się w zakładzie podatnika. Towary takie nie podlegają jednak wycenie i wystarczy podać ich ilość oraz dane ich właściciela. Rozporządzenie przewiduje pewne uproszczenia i bardziej szczegółowe wytyczne np. dla księgarni i antykwariatów księgarskich.

Zasady sporządzania remanentu likwidacyjnego dla celów PIT przez podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów pokrywają się z zasadami sporządzenia standardowego remanentu. Dodatkowo, art. 24 ust. 3a ustawy o PIT nakazuje przygotować wykaz obejmujący: liczbę porządkową, określenie składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych, wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień likwidacji.

Czy i kiedy podatnik może sam zdecydować o sporządzeniu remanentu?

Tak, podatnik może podjąć decyzję, na który dzień zrobi spis z natury. Niektórzy podatnicy sporządzają go np. co miesiąc. Taki spis również podlega wpisaniu do księgi. O zamiarze sporządzenia remanentu w innym terminie niż na 1 stycznia, 31 grudnia czy dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej, podatnicy zobowiązani są zawiadomić pisemnie właściwego naczelnika urzędu skarbowego co najmniej siedem dni przed jego sporządzeniem. ©?

—rozm. Agnieszka Łukasiewicz

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA