fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Publicis: Strata kontraktów od Procter & Gamble

Naj­więk­szy na świe­cie re­kla­mo­daw­ca, ame­ry­kań­ski Proc­ter & Gam­ble, prze­nie­sie z fran­cu­skiej Pu­bli­cis do ame­ry­kań­skiej Omni­com nie­mal wszyst­kie kon­trak­ty do­ty­czą­ce Ame­ry­ki Płn. – co jest naj­now­szym cio­sem dla fran­cu­skie­go gi­gan­ta (13,4 mld eu­ro war­to­ści ryn­ko­wej) – po­dał „Fi­nan­cial Ti­mes". Po tej in­for­ma­cji ak­cje spół­ki stra­ci­ły w Pa­ry­żu 3,3 proc.

Fran­cu­ska spół­ka ogło­si­ła kil­ka dni te­mu zmia­ny w kie­row­nic­twie w związ­ku z przy­go­to­wa­nia­mi do odej­ścia na eme­ry­tu­rę pre­ze­sa Mau­ri­ce'a Le­vy. Mu­si na­brać no­wej dy­na­mi­ki po fia­sku w 2014 r. jej pla­nów fu­zji z Omni­com za 35 mld dol. Utra­ta kon­trak­tów od P&G bę­dzie ozna­czać stra­tę 50–100 mln dol. ob­ro­tów rocz­nie – sza­cu­ją oso­by zna­ją­ce spra­wę.

– Psy­cho­lo­gicz­ny sku­tek bę­dzie pew­nie wy­ższy od strat ma­te­rial­nych w ob­ro­tach i zy­skach – uznał Clau­dio Aspe­si, ana­li­tyk me­diów w Bern­ste­inie. Ana­li­ty­cy tej fir­my ob­ni­ży­li ta­kże ce­nę do­ce­lo­wą ak­cji Pu­bli­cis, co też mia­ło wpływ na ich bes­sę.

P&G jest jed­nym z trzech naj­więk­szych klien­tów Pu­bli­cis. Fir­ma z Pa­ry­ża ob­słu­gi­wa­ła je­go za­mó­wie­nia dla Ame­ry­ki Pół­noc­nej od nie­mal de­ka­dy. P...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA