fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane osobowe

Zmiana nazwiska tylko z ważnych powodów - wyrok WSA

Dowód osobisty
Kiedy można zmienić nazwisko?
Adobe Stock
Decyzję o zmianie bądź o odmowie zmiany danych osobowych wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego.

We wniosku do urzędu stanu cywilnego o zmianę nazwiska mężczyzna wyjaśnił, że podjął taką decyzję wskutek konfliktu z rodziną. Od 20 lat nie uczestniczy w życiu rodzinnym ani sąsiedzkim. Jest indywidualistą, decyzja jest świadoma, taki zamiar miał już od kilku lat. Wybrane nazwisko jest przypadkowe, aczkolwiek od dawna mu się podoba i chciałby je nosić.

Przytoczone powody nie przekonały kierownika USC ani wojewody lubelskiego. Odmówili zmiany nazwiska. Zgodnie z przepisami ustawy o zmianie imienia i nazwiska taką procedurę można przeprowadzić wyłącznie z obiektywnie ważnych względów. Nie mogą one wynikać z subiektywnego przekonania osoby zain-teresowanej.

W ocenie obu organów wnioskodawca nie wykazał takich powodów. Nie może być za nie uznany konflikt z rodziną. Zmiana nazwiska nie zmieni uwarunko-wań rodzinnych. Poczucie zerwania przynależności do rodziny czy chęć noszenia przypadkowego nazwiska nie wystarczą. Zmiana imion lub nazwisk nie zmienia tożsamości i nie zrywa więzi z rodziną. Dane rodziców w akcie urodzenia pozostają bez zmian. Nowe nazwisko jest zaś nazwiskiem przypadkowym i nie ma więzi formalnych z wnioskodawcą ani jego rodziną.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie mężczyzna zakwestionował oba rozstrzygnięcia. Stwierdził, że o zmianie imienia i nazwiska powinny decydować nie tylko ważne obiektywnie powody, lecz zwłaszcza wola wnioskodawcy.

Sąd uznał jednak zaskarżone decyzje za prawidłowe i oddalił skargę. Uzasadniając wyrok, zwrócił uwagę, iż ustawodawca przyjął, że z uwagi na spełniane ważne funkcje imię i nazwisko są wartością chronioną, a ich zmiana może nastąpić tylko z ważnych względów. Zdaniem WSA w tej sprawie nie zachodzi żaden z powodów wymienionych w ustawie o zmianie imienia i nazwiska. Obecne nazwisko wnioskodawcy nie jest ani ośmieszające, ani nie może być uznane za nielicujące z godnością człowieka; nie zostało również bezprawnie zmienione. Nic nie wskazuje także, by skarżący używał nowego nazwiska.

Jest to jednak tylko wyliczenie przykładowe, co umożliwia potraktowanie jako ważnych powodów również innych przypadków, niewymienionych w ustawie. Nie mogą one jednak wynikać wyłącznie z subiektywnego przekonania wnioskodawcy, lecz muszą sprostać zobiektywizowanym kryteriom – stwierdził sąd.

Sam zamiar zmiany nazwiska, cechy osobowości, relacje rodzinne czy poczucie ich zerwania, choć subiektywnie istotne dla wnioskodawcy, nie mogą być uznane za obiektywnie istotne powody zmiany nazwiska.

Sygnatura akt: III SA/Lu 90/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA