fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Adwokaci

Sąd: adwokat nie dostanie zwrotu kosztów za występowanie w podobnych sprawach

Adobe Stock
Adwokat występujący w wielu podobnych sprawach nie otrzymała zwrotu kosztów wynagrodzenia.

W sprawie o bezczynność Wojewódzkiego Szpitala w Krakowie w udzieleniu informacji publicznej skarżącą reprezentował profesjonalny pełnomocnik. To jemu miało przypaść 480 zł wynagrodzenia z ogólnej sumy 602 zł żądanego zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Sprawa przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie była jedną z 29 skarg tej samej osoby na bezczynność różnych organów w udzielaniu informacji publicznej – dyrektorów placówek oświatowych, opieki zdrowotnej, bibliotek, ośrodków pomocy społecznej, parków narodowych czy ośrodków ruchu drogowego – które zasypały sądy administracyjne na terytorium niemal całego kraju.

Skarżąca w lipcu 2017 r. złożyła do dyrektora szpitala wniosek o udostępnienie informacji publicznej za pomocą platformy ePUAP. Szpital miał odpowiedzieć, czy w latach 2014–2016 zawierał umowy z podmiotami zewnętrznymi o obsługę prawną. Miał także przesłać kopie tych umów. W przepisowym terminie odpowiedzi nie było, dyrektor szpitala udzielił jej dopiero we wrześniu 2017 r.

Szpital tłumaczył się, że nie udzielił żądanej informacji w ustawowym terminie z powodu trudności technicznych, związanych z funkcjonowaniem elektronicznej skrzynki podawczej. Nie uratowało go to przed wyrokiem WSA stwierdzającym, że szpital dopuścił się bezczynności. Ponieważ jednak bezczynność istniejąca w momencie wniesienia skargi ustała, postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania do wydania aktu zostało umorzone.

Sąd wziął również pod uwagę, że szpital nie jest wyspecjalizowany w sprawach informacji publicznej i takie postępowania są dla niego nową materią, niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną działalnością.

Uzasadniając wyrok, WSA wyłożył szeroko ogólne cele, zasady i tryb dostępu do informacji publicznej. Za bezsporne uznał, że skarżąca żądała właśnie takiej. Wojewódzki Szpital wykonuje bowiem zadania publiczne ochrony zdrowia, jak również dysponuje majątkiem publicznym. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek powinno następować bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

W sprawie pojawił się również inny wątek. Zgodnie z przepisami prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu zwrot kosztów postępowania. Do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się wydatki na jednego adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. W uzasadnionych przypadkach sąd może jednak odstąpić od zasądzenia kosztów postępowania w całości lub w części.

W ocenie WSA tu taki przypadek nastąpił. Sąd uznał za uzasadnione zasądzenie kosztów postępowania tylko w części. Odstąpił natomiast od zasądzenia kosztów w pozostałej części, tj. wynagrodzenia adwokata. Przed tutejszym sądem, jak również przed innymi sądami administracyjnymi, prowadzonych jest wiele spraw o podobnym, nieskomplikowanym charakterze – zauważył sąd. Skarżącą reprezentuje ten sam profesjonalny pełnomocnik, a sporządzane pisma procesowe są praktycznie tożsame. Zmianie ulegają jedynie nazwy organów, pozostających w bezczynności. Wyrok jest nieprawomocny. ©?

Sygn. akt II SAB/Kr 207/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA