fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Administracja

Zwolnienie z VAT dostawy budowli w zamian za odszkodowanie

www.sxc.hu
Skoro dostawa budowli korzysta ze zwolnienia od VAT, to ze zwolnienia od podatku korzysta również dostawa gruntów, na których budowle te są posadowione.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dyrektor KIS) w interpretacji z 22 stycznia 2019 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4012. 594.2018.2.AP) rozstrzygnął kwestię zwolnienia od VAT dostawy zabudowanych nieruchomości w zamian za odszkodowanie. Na podstawie decyzji wojewody o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych wydanych w 2012 i 2013 r. z mocy prawa na Skarb Państwa zostało przeniesione prawo własności trzech działek gminnych o numerach 405/1, 309/1 i 7/16. Działki o numerach 405/1 i 309/1, zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego były przeznaczone pod drogi komunikacyjne, zaś działka o numerze 7/16 była przeznaczona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pod tereny zieleni urządzonej oraz tereny zabudowy turystyczno-wypoczynkowej. Na wywłaszczonych działkach znajdowały się budowle w postaci dróg (działki nr 405/1, 309/1) i ruiny fundamentu betonowego, stanowiącego pozostałość po byłym poligonie wojskowym, który znajdował się na tym terenie, zanim gmina stała się jego właścicielem (działka nr 7/16). Wnioskodawca nabył wywłaszczone nieruchomości w drodze komunalizacji na podstawie decyzji Wojewody z 1991 i 1995 r.

W 2013 i 2014 r. Wojewoda wydał w oparciu o sporządzone operaty szacunkowe decyzje o ustaleniu odszkodowań na rzecz gminy z tytułu wywłaszczenia wskazanych nieruchomości. Dostawa działek została udokumentowana wystawionymi przez gminę na GDDKiA fakturami VAT. Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy dokonane przeniesienie własności nieruchomości powinno być opodatkowane VAT.

Zdaniem gminy dostawa nieruchomości zabudowanych budowlami w postaci dróg i fundamentu betonowego w zamian za odszkodowanie powinna korzystać ze zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT. Wnioskodawca uzasadnił swoje stanowisko tym, że przeniesienie własności budowli w zamian za odszkodowanie będzie dostawą w ramach pierwszego zasiedlenia, gmina nabyła wskazane nieruchomości w drodze komunalizacji majątku tj. na podstawie czynności nieopodatkowanej, nie ponosiła wydatków na ich ulepszenie, a także nie wykorzystywała ich do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Dyrektor KIS uznał stanowisko gminy za nieprawidłowe. Zdaniem organu podatkowego pierwsze zasiedlenie dróg i fundamentu betonowego, znajdujących się na działkach będących przedmiotem transakcji, nastąpiło jeszcze przed wywłaszczeniem nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, gdyż gmina nabyła wskazane nieruchomości wraz z budowlami w drodze komunalizacji na podstawie decyzji Wojewody z 1991 i 1995 r. W konsekwencji, z uwagi na to, że od pierwszego zasiedlenia przedmiotowych budowli do chwili ich dostawy upłynął okres dłuższy niż 2 lata, a ponadto wnioskodawca w trakcie ich posiadania nie poniósł żadnych nakładów na ich ulepszenie, to w odniesieniu do transakcji dostawy tych budowli zostały spełnione przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Dyrektor KIS uznał również, że skoro dostawa przedmiotowych budowli korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, to zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT ze zwolnienia od podatku korzysta również dostawa gruntów, na których budowle te są posadowione.

Komentarz eksperta

Janina Fornalik, doradca podatkowy, partner w MDDP

Moim zdaniem stanowisko organu podatkowego zaprezentowane w omawianej interpretacji jest kontrowersyjne, chociaż korzystne dla gminy. Gmina wprawdzie uzasadniała zwolnienie na podstawie innego przepisu, jednak efekt swój osiągnęła. Zasady dotyczące opodatkowania VAT nieruchomości gminnych są bardzo niejasne, o czym świadczy bogate orzecznictwo sądów administracyjnych, a nawet unijnego Trybunału. Przypadkiem szczególnym dostawy nieruchomości jest wywłaszczenie w zamian za odszkodowanie, które co do zasady jest traktowane jako odpłatna dostawa towarów.

Kwestie budzące wątpliwości w kontekście stanowiska dyrektora KIS, które w tym konkretnym przypadku wymagałyby dodatkowych informacji to, po pierwsze, czy gmina dokonując dostawy towarów na rzecz Skarbu Państwa w zamian za odszkodowanie działała jako podatnik VAT. A jeśli tak, to czy mamy tutaj do czynienia z gruntem zabudowanym, do którego ma zastosowanie zwolnienie po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia. Czy w istocie znajdujące się na działkach budowle w postaci drogi i ruiny fundamentu stanowiącego pozostałość po byłym poligonie wojskowym mają znaczenie ekonomiczne dla nabywcy. Mogłoby się bowiem okazać, że będą przeznaczone do rozbiórki i z punktu widzenia VAT powinny zostać pominięte przy transakcji, co skutkowałoby koniecznością opodatkowania wywłaszczonych działek 23 proc. VAT jako niezabudowanego gruntu

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA