Po tym, jak płatnik otrzyma protokół po zakończeniu kontroli ZUS, ma prawo złożyć do ustaleń inspektora uwagi. Jeśli organ podtrzyma swoje ustalenia, rozpocznie procedurę wydawania decyzji administracyjnej.

Zgodnie z art. 9 kodeksu postępowania administracyjnego ZUS jest zobowiązany do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Oznacza to, że ZUS musi poinformować stronę lub strony o wydanej decyzji, która ich dotyczy. Strony lub uczestnicy postępowania nie powinni ponosić negatywnych konsekwencji z powodu nieznajomości prawa, dlatego też organy (w tym ZUS) powinny udzielać im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.