Katarzyna Kalata

Poszkodowany za granicą także ma prawo do świadczeń wypadkowych

Wypadek przy pracy może się zdarzyć w każdym miejscu pracy zdalnej uzgodnionej z pracodawcą, również poza Polską. Przy braku wątpliwości co do okoliczności zdarzenia, komisja może odstąpić od oględzin tego miejsca.

Szef może wymagać wizji i fonii na spotkaniu online

Małe mieszkanie czy prywatność domowników nie usprawiedliwia odmowy pracownika używania kamery i mikrofonu podczas firmowego połączenia zdalnego.

Najciekawsze wyroki z ubezpieczeń społecznych wydane w 2022 r.

W kwestii tzw. pracy na rzecz stanowisko sądów jest zbieżne z tym prezentowanym przez ZUS. Ale odnośnie prawa do pomocy udzielanej przedsiębiorcom w lockdownie orzecznictwo jest mniej restrykcyjne niż organ rentowy.

Spółka dominująca to nie zawsze płatnik składek

Jeżeli wyłącznym kontrahentem spółki zależnej nie jest spółka matka, a ponadto nie została ona powołana w celu uniknięcia opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, to ZUS nie ma podstaw, by przypisać składki spółce matce.

Spór z ZUS rozstrzygnie sąd

Podmiot, który nie zgadza się z decyzją organu rentowego, może się od niej odwołać. Takie odwołanie należy traktować jako pozew. Pismo musi zatem spełniać warunki określone w kodeksie postępowania cywilnego.

Niekorzystne ustalenia kontrolne można podważać

Jeżeli ZUS uzna, że podstawa składek jest za wysoka, tytuł do ubezpieczenia pozorny albo zakwestionuje, kto jest płatnikiem składek, zarówno płatnik, jak i ubezpieczony mogą skorzystać z drogi odwoławczej. Płatnik może wnieść zastrzeżenia do ustaleń w protokole kontroli, a ZUS ma obowiązek je niezwłocznie rozpatrzyć. Gdy obstaje przy swoim, pozostaje droga sądowa.

Płatnik powinien reagować na uchybienia kontrolera

Jeżeli inspektor ZUS naruszy zasady prowadzenia postępowania weryfikacyjnego, przedsiębiorca może złożyć sprzeciw na jego czynności. Ma na to trzy dni. Gdy się spóźni, sprzeciw nie będzie skuteczny. Inspektorzy ZUS mają prawo zabezpieczać dowody, jeśli u przedsiębiorcy występują nieprawidłowości. Mogą też przesłuchiwać świadków, płatnika składek i ubezpieczonych.

Kontrola ZUS musi się odbywać zgodnie z zasadami

Płatnik może nie zgodzić się na wszczęcie postępowania weryfikacyjnego, jeżeli zawiadomienie lub upoważnienie do kontroli jest błędne. Ponadto musi mieć co najmniej 7 dni na przygotowanie się do wizyty inspektora. ZUS może wszcząć kontrolę nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty odebrania zawiadomienia przez płatnika i nie później niż 30. dnia. Aby chronić interes przedsiębiorcy, przepisy wykluczają co do zasady możliwość podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli w tym samym czasie. Są jednak wyjątki. Płatnik, który nie może zapewnić komfortu pracy kontrolerowi z ZUS, może wnosić, aby pracował on w placówce Zakładu. Weryfikacja może się też odbywać zdalnie.

Premie za polecenie pracownika bez wpływu na zasiłek

Składnika wynagrodzenia, od którego odprowadzana jest składka na ubezpieczenie chorobowe, nie wlicza się do podstawy świadczenia za czas choroby, jeżeli na jego wysokość nie wpływają nieobecności w pracy.

Kto płaci składki za pracowników z Czech pracujących na rzecz polskiej firmy?

Polski przedsiębiorca nie ma obowiązku płacenia składek za świadczących na jego rzecz usługi pracowników zatrudnionych przez podmiot z zagranicy.