Jeden wniosek, aby umorzyć zaległości w ZUS

Osoby występujące o umorzenie należności na podstawie ustawy abolicyjnej nie muszą składać odrębnego wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Aktualizacja: 12.12.2014 09:15 Publikacja: 12.12.2014 02:00

Złożyłam wniosek o umorzenie zaległości objętych ustawą abolicyjną. Czy powinnam też wystąpić o zawieszenie postępowania egzekucyjnego? Czy zawieszenie to dotyczy wszystkich długów wobec ZUS? – pyta czytelniczka.

Nie. W okresie od dnia złożenia wniosku o umorzenie należności do dnia uprawomocnienia się decyzji ZUS w tej sprawie postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu. Tak wynika wprost z ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Nie trzeba zatem składać oddzielnie wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

Gdy wniosek o umorzenie składa osoba posiadająca status przedsiębiorcy, zawieszone postępowanie egzekucyjne jest badane pod kątem wystąpienia pomocy publicznej. Udzielenie przedsiębiorcy przez ZUS ulgi, którą jest zawieszenie postępowania egzekucyjnego, podlega bowiem przepisom dotyczącym pomocy publicznej – zarówno krajowym, jak i wspólnotowym. Z wyjaśnień ZUS wynika, że musi on przeprowadzić analizę każdego przypadku zawieszenia postępowania egzekucyjnego wobec przedsiębiorcy pod kątem wystąpienia przesłanek określonych w art. 107 ust. 1 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jak również możliwości udzielenia pomocy w ramach pomocy de minimis.

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego wynikające ze złożonego wniosku o umorzenie należności na podstawie ustawy abolicyjnej może dotyczyć wyłącznie należności objętych tą ustawą. Chodzi zatem wyłącz- nie o:

Jednakże ZUS w wyjaśnieniach na swojej stronie internetowej zaznacza, że dłużnik może złożyć umotywowany wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego w stosunku do należności niepodlegających umorzeniu na podstawie ustawy abolicyjnej. W takiej sytuacji istnieje możliwość wystąpienia przez wierzyciela, czyli ZUS, do organu egzekucyjnego o zawieszenie postępowania egzekucyjnego w zakresie tych należności.

podstawa prawna: art. 1 ust. 14, art. 5 ustawy z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (DzU z 2012 r., poz. 1551)

podstawa prawna: art. 56 § 1 ust. 4 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DzU z 2014 r., poz. 1619)

podstawa prawna: art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (DzU z 2004 r., nr 90, poz. 864/2)

Złożyłam wniosek o umorzenie zaległości objętych ustawą abolicyjną. Czy powinnam też wystąpić o zawieszenie postępowania egzekucyjnego? Czy zawieszenie to dotyczy wszystkich długów wobec ZUS? – pyta czytelniczka.

Nie. W okresie od dnia złożenia wniosku o umorzenie należności do dnia uprawomocnienia się decyzji ZUS w tej sprawie postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu. Tak wynika wprost z ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Nie trzeba zatem składać oddzielnie wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ZUS
ZUS przekazał ważne informacje na temat rozliczenia składki zdrowotnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo karne
NIK zawiadamia prokuraturę o próbie usunięcia przemocą Mariana Banasia
Aplikacje i egzaminy
Znów mniej chętnych na prawnicze egzaminy zawodowe
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a