Tak go ocenił Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną ministra sprawiedliwości od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W rzeczywistości nie kończy to jednak sprawy, lecz – mimo prawomocnego orzeczenia NSA – przenosi ją na inną instytucjonalną płaszczyznę.

Na rozpoznanie przez Trybunał Konstytucyjny czeka bowiem od dziesięciu miesięcy wniosek prokuratora generalnego o interpretację i ocenę zgodności z konstytucją i ustawodawstwem europejskim przepisu ustawy o komornikach sądowych, który obniżył – jako jedynej prawniczej grupie zawodowej – wiek emerytalny z poprzednich 70 do 65 lat.

Na podstawie takiej regulacji w ustawie z 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych minister sprawiedliwości odwołał ze stanowiska komornika sądowego sądu rejonowego. Odwołany komornik złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wyrokiem z 3 marca 2021 r. WSA uchylił zaskarżoną decyzję, uznając, że ów przepis stanowi przejaw dyskryminacji bezpośredniej i jest niezgodny z dyrektywą UE ustanawiającą ogólne warunki ramowe równego traktowania w zatrudnieniu i pracy. Dyrektywa UE przewiduje jednak, że odmienne traktowanie ze względu na wiek nie stanowi dyskryminacji, jeżeli w prawie krajowym zostanie to obiektywnie i racjonalnie uzasadnione. Ustawa o komornikach sądowych nie zawiera takiego uzasadnienia.

Czytaj więcej

NSA o odwołaniu komornika po 65.roku życia: wymiana pokoleniowa to za mało

W skardze kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie minister sprawiedliwości zarzucił błędną ocenę wskazanego przepisu. Nie jest to przejaw dyskryminacji w rozumieniu dyrektywy UE, lecz obiektywny i racjonalny wyjątek, uwzględniający potrzeby rynku pracy, o którym mowa w dyrektywie Rady – podkreślił.

Jednakże NSA uznał ów przepis za przejaw dyskryminacji bezpośredniej, niezgodnej z ustawodawstwem UE, i prawomocnym wyrokiem z 16 listopada 2021 r. oddalił skargę kasacyjną.

– W ocenie NSA ani w ustawie o komornikach sądowych nie została obiektywnie i racjonalnie uzasadniona zasada odmiennego traktowania komorników sądowych ze względu na wiek – omawiał wyrok NSA sędzia sprawozdawca Mirosław Trzecki. – Samo osiągnięcie wieku emerytalnego przez komornika nie może uzasadniać jego odwołania.

Wyrok jest prawomocny, ale jeszcze przed jego wydaniem, w lutym 2021 r., wpłynął do Trybunału Konstytucyjnego wniosek prokuratora generalnego o zbadanie, czy obowiązek odwołania komornika sądowego po ukończeniu przez niego 65 lat może być rozumiany jako przejaw bezpośredniej dyskryminacji ze względu na wiek, zabronionej przez normy prawa międzynarodowego, traktaty unijne i konstytucję. W ocenie prokuratora generalnego sprawa dotyczy rozumienia tego przepisu w kształcie, jaki mu nadało orzecznictwo sądowe, naruszając zasady konstytucyjne i dyrektywę UE.

Sprawa czeka na rozpoznanie przez TK.

Sygnatura akt: NSA II GSK 1794/21