Takie stanowisko w odpowiedzi na interpelację poselską przedstawił Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. Wskazał, że opinia izby notarialnej jest subiektywna i ma jedynie charakter pomocniczy przy podejmowaniu przez ministra decyzji.

O to, czy możliwe jest niepowołanie notariusza z powodu wady wzroku kandydata, pytała w interpelacji skierowanej do ministra sprawiedliwości Monika Wielichowska z Platformy Obywatelskiej. Wskazała, że predyspozycje zdrowotne kandydatów na notariuszy nie powinny mieć żadnego znaczenia. Tymczasem bardzo często osoby słabo widzące nie są powoływane na notariuszy. Zdaniem poseł Moniki Wielichowskiej dzieje się tak, mimo że kandydat zdał egzamin notarialny i spełnia wszystkie wymagania formalne, by zostać notariuszem.

Monika Wielichowska zaznaczyła w swojej interpelacji, że osoby słabo widzące ubiegające się o tytuł notariusza są w stanie bez niczyjej pomocy w pełni wykonywać ten zawód, a w szczególności dokonywać czynności notarialnych, prowadzić rejestry notarialne, obsługiwać komputer i programy do prowadzenia kancelarii notarialnej, samodzielnie dokonywać wpisów w poszczególnych rejestrach prowadzonych w formie elektronicznej, samodzielnie stwierdzać tożsamość stron przy czynnościach notarialnych. Dodała, że w pracy zawodowej korzystają np. ze specjalistycznego sprzętu optycznego, takiego jak programy powiększające na komputer, lupy oraz lupy elektroniczne, które niwelują negatywne skutki ich przypadłości.

Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, udzielając odpowiedzi, wskazał, że pytania poseł Moniki Wielichowskiej dotyczą nie tyle wykonywania zawodu przez osoby słabo widzące, ile istnienia podstaw prawnych do negatywnego zaopiniowania przez radę właściwej izby notarialnej kandydata na stanowisko notariusza.

Wyjaśnił, że notariusza powołuje i siedzibę jego kancelarii wyznacza minister sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej. Ta zaś jest subiektywną oceną samorządu notarialnego. Dlatego niejednokrotnie jest negatywna, mimo że kandydat na notariusza spełnia przesłanki powołania wskazane w prawie o notariacie. Opinia ta nie jest jednak wiążąca dla ministra. W odpowiedzi czytamy też, że opinia ma charakter pomocniczy. A to minister dokonuje doboru kandydatów do wykonywania zawodu notariusza oraz wyznacza siedziby ich kancelarii. Przy rozstrzyganiu takich spraw uwzględnia zarówno interes osoby zainteresowanej, jak i realizację celów ustawy.

Marcin Warchoł zaznaczył również, że kandydaci na notariuszy mogą kwestionować opinie rady izby notarialnej poprzez złożenie zażalenia do Krajowej Rady Notarialnej.

Później pozostaje im jeszcze ewentualnie złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.