Resort oświaty zareagował na wątpliwości samorządów, jak ujmować w uchwałach budżetowych i w wieloletnich prognozach finansowych dotacje celowe na dofinansowanie wychowania przedszkolnego.

W skierowanym do regionalnych izb obrachunkowych piśmie wyjaśnia, że gminy dysponują wszelkimi niezbędnymi danymi do wyliczenia kwot tej dotacji. Jak bowiem wynika z przepisów ustawy o systemie oświaty, wysokość dotacji dla danej gminy oblicza się jako iloczyn rocznej dotacji na jednego przedszkolaka oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na jej obszarze.

Wysokość dotacji na jedno dziecko również została określona w ustawie – przypomina Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty w 2014 r. wynosi ona 1242 zł. Liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w danej gminie ustala się według danych systemu informacji oświatowej na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

Jednocześnie resort oświaty przypomina, że kwota dotacji naliczana jest na każde dziecko w wieku 2,5 – 5 lat korzystające z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, niezależnie od tego, czy będzie ono pozostawało w placówce ponad czas bezpłatnych zajęć.

Jeśli dotacja jest za wysoka, gmina zwraca nadwyżkę do budżetu państwa

– W związku z powyższym gminy powinny ujmować wynikające z ustawy o systemie oświaty kwoty dotacji na dofinansowanie wychowania przedszkolnego, zarówno w budżecie na rok budżetowy, jak i na kolejne lata w wieloletniej prognozie finansowej – wyjaśnia w piśmie Grzegorz Pochopień, dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz w MEN.

Resort dodaje również, że w sytuacji, gdy po podziale środków przeznaczonych na dofinansowanie edukacji przedszkolnej okaże się, że dotacja dla poszczególnej gminy jest różna od tej zaplanowanej w budżecie, samorząd powinien skorygować i budżet i wieloletnią prognozę finansową.

– Niezaplanowanie kwot dotacji celowych na dofinansowanie wychowania przedszkolnego może oznaczać naruszenie  przez gminę art. 242 ustawy o finansach publicznych – przypomina Grzegorz Pochopień.

Przepis ten stanowi, że gmina nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ