Chodzi o rządową nowelę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wprowadzi ona plan ogólny jako obligatoryjnie sporządzany dokument planistyczny o zasięgu całej gminy. Będzie on aktem prawa miejscowego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jako dokument, z którym badana będzie zgodność planów miejscowych, ale także decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje o WZ będą mogły być wydawane wyłącznie na obszarach wskazanych w planie ogólnym.