Pojęcie „biegłego” jest rozumiane dwojako. Po pierwsze biegłym w znaczeniu potocznym jest osoba posiadająca wiedzę fachową w danej dziedzinie. Zamiennie określa się go znawcą, rzeczoznawcą, ekspertem. Natomiast w znaczeniu proceduralnym jest to osoba powołana na biegłego przez organ orzekający. 

Warto podkreślić, że K.p.a.  nie ustanawia jakichkolwiek formalnych kryteriów kwalifikacji biegłego. Oznacza to, że biegłym może być zarówno osoba wpisana na przewidzianą przepisami prawa listę biegłych (rzeczoznawców), jak i osoba spoza tej listy, która ma wiedzę fachową w danej dziedzinie. Obecny wysoki poziom specjalizacji i dynamicznego rozwoju różnych profesji powoduje, że może być to osoba posiadająca specjalne wykształcenie, jak i nie mający takiego wykształcenia praktyk. Jednak dobór osoby do wykonywania obowiązków biegłego nie może być przypadkowy. Biegły przede wszystkim powinien legitymować się wiedzą specjalistyczną, kwalifikacjami udokumentowanymi stosownymi dokumentami (certyfikatami) bądź powszechnie uznaną wiedzą praktyczną lub doświadczeniem.