Proces karny musi się toczyć sprawnie, a jego uczestnicy być poinformowani, co się w nim dzieje. Jak to zrobić? Minister sprawiedliwości zmienia zasady doręczania pism w procesie karnym. Najważniejsza zmiana dotyczy ok. 45 tys. adwokatów i radców prawnych. Chodzi o to, by pisma adresowane do profesjonalnych uczestników postępowania karnego mogły być odbierane przez osoby upoważnione na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek.

Przesyłkę niepodjętą w terminie placówka pocztowa opatruje adnotacją „nie podjęto w terminie" z datą i odsyła niezwłocznie organowi wysyłającemu wraz z formularzem pokwitowania odbioru.

O jakie pisma chodzi? Wezwania (dla świadka, oskarżonego, biegłego, tłumacza, specjalisty) i zawiadomienia (dla innych stron, ich przedstawicieli, podmiotów składających zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i innych uczestników postępowania). W grę wchodzą też orzeczenia i zarządzenia, jeżeli ich doręczenie przewiduje ustawa, oraz inne pisma, np. odpis aktu oskarżenia dla oskarżonego.

Wszelkie pisma dla uczestników procesu karnego doręcza się tak, by ich treść nie została udostępniona osobom niepowołanym.

etap legislacyjny: konsultacje społeczne