TK zajął się połączonymi pytaniami prawnymi Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Dotyczyły braku możliwości zaskarżenia postanowienia referendarza sądowego o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Czytaj także:

Egzekucja grzywien: referendarze sądowi mają przypilnować dłużników

Zgodnie z obowiązującymi dziś przepisami rejestr wchodzi w skład KRS, prowadzonego przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze). Wpisywane są do niego m.in. osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz zalegające ponad sześć miesięcy z zapłatą alimentów. Postępowanie o wpis wszczynane jest z urzędu i toczy się zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego. Jeden z jego przepisów przewiduje, że ww. czynności mogą dokonywać referendarze. I tu nie ma wątpliwości. Niezgodne z konstytucją jest to, że nie wymagają one doręczenia osobom, których wpisy dotyczą, i nie podlegają zaskarżeniu.

– To ograniczenie uprawnień procesowych uczestników postępowań rejestrowych – przesądził we wtorek TK.

Sygnatura akt: P 9/18