Uczestnicy Krajowego Forum Tłumaczy Przysięgłych wystosowali list otwarty, w którym piszą o konieczności podjęcia działań mających na celu poprawę statusu prawnego swojej grupy zawodowej. Postulują oni szereg zmian w prawie, które wpłynęłyby na ich sytuację. Do najważniejszych należy podwyższenie stawki wynagrodzenia tłumaczy w stosunku do 2005r. o 100%, zrównanie stawki za tłumaczenie na polski z tłumaczeniem na obcy oraz utworzenie samorządu zawodowego tłumaczy przysięgłych jako osób zaufania publicznego.

Te, a także inne postulaty do Ministerstwa Sprawiedliwości w formie interpelacji przekazał poseł Jarosław Rusiecki, pytając jakie działania zmierzające do zmiany statusu prawnego tłumacza przysięgłego można podjąć w świetle tych postulatów.

Odpowiadający na interpelację Michał Królikowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, podzielił co prawda opinię, że stawki wynagrodzeń tłumaczy przysięgłych są niskie, ale jednocześnie wskazując trudną sytuację budżetu państwa poinformował, iż w chwili obecnej nie ma możliwości ich podwyższenia. Wiceminister zrzucił to na garb reguły wydatkowej oraz działań ograniczających poziom wydatków budżetowych, obejmujące m.in. ponowne zamrożenie wynagrodzeń niemal wszystkich grupa zawodowych sektora finansów publicznych.

Nie ma też szans na utworzenie samorządu zawodowego tłumaczy przysięgłych. Michał Królikowski wyjaśnił, iż postulat ten jest sprzeczny z realizowaną przez rząd polityką deregulacji. „Stworzenie samorządu zawodowego z obowiązkową przynależnością wszystkich tłumaczy przysięgłych wprowadzałoby dodatkowe ograniczenie w dostępie do tego zawodu, podobnie zresztą jak zwiększenie liczby tłumaczy w składzie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej" – napisał wiceminister.

Królikowski pozytywnie odniósł się jedynie do postulatu zapewnienia możliwości zawieszania tłumacza na wniosek samego tłumacza. Jak zauważył, obecnie przepisy tego nie przewidują, a zdarzają się sytuacje, na przykład związane z dłuższym wyjazdem lub chorobą, kiedy tłumacz powinien mieć możliwość zgłoszenia wniosku o zawieszenie w czynnościach. „Tego rodzaju zmiana zostanie uwzględniona przy okazji kolejnej nowelizacji ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego" – zapowiedział.