W wielu ustawach są odrębne regulacje związane z karami pieniężnymi. Organy mają problem z zastosowaniem właściwych przepisów do spraw toczących się w okresie sprzed nowelizacji, co powoduje powstanie sporów kompetencyjnych lub o właściwość. Na czym one polegają?

W praktyce pojęcie sporu o właściwość lub kompetencyjnego jest używane zamiennie albo jest rozumiane jako synonim. Pojęcia „właściwość” używa się przeważnie zamiennie z terminem „kompetencja”. Na gruncie przepisów prawa materialnego i procesowego terminy te mają odmienne znaczenie. Przez spór o właściwość należy rozumieć sytuację, gdy przynajmniej dwa organy administracji publicznej jednocześnie uważają się za właściwe do prowadzenia postępowania i rozstrzygnięcia sprawy lub też każdy z nich uważa się za niewłaściwy do jej załatwienia. Przy czym warunkiem zaistnienia tego sporu jest zakres spraw administracji publicznej, załatwianych przez organ w drodze wydania aktu administracyjnego.