O problemie informowali w mediach społecznościowych rodzice dzieci z niepełnosprawnościami. Mają poważne problemy z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z 1 proc. podatku przekazywanego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Twierdzą, że stracili od 30 proc. do 80 proc. wpłat przeznaczonych przede wszystkim na pokrycie kosztów leczenia czy rehabilitacji.

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami zastanawiają się, jaka jest przyczyna takiego stanu. Zdają sobie pytanie, czy miała na to wpływ centralizacja obsługi rozliczeń 1 proc. podatku, którą od 2020 r. powierzono Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, czy też sytuacja związana z pandemią COVID-19.

Rzecznik Praw Obywatelskich zauważa, że przepisy dotyczące przekazywania 1 proc. podatku nie zmieniły się - pozwalają tylko nie uwzględniać wniosków błędnych formalnie. Zgodnie z art. 45c ust. 2 ustawy o PIT, warunkiem przekazania kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego, jest zapłata pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. W art. 45c ust. 6 ustawy o PIT wskazano, że naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1 proc. podatku  jeżeli:

1) organizacja nie podała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, numeru rachunku bankowego właściwego do przekazania 1 proc.  podatku lub numer tego rachunku jest nieprawidłowy;

2) organizacja została usunięta z wykazu OPP prowadzonego przez Ministerstwo Finansów;

3) podatnik we wniosku podał numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, którego nie zawiera wykaz OPP prowadzony przez Ministerstwo Finansów.

Z danych resortu finansów wynika, że w 2020 r. negatywnie zweryfikowano 398 225 wniosków o przekazanie 1 proc. podatku za 2019 r. RPO chciałby poznać szczegółowe powody – ilu podatników nie zapłaciło pełnych kwot podatku, ile organizacji podało zły numer rachunku bankowego, a ile skreślono z wykazu OPP oraz ilu podatników podało zły numer KRS organizacji.  Dlatego prosi MF o dodatkowe informacje statystyczne na temat liczby negatywnie zweryfikowanych wniosków o przekazanie 1 proc. w ostatnich 5 latach, z uwzględnieniem podziału na poszczególne ustawowe przyczyny odmowy.

- Z punktu widzenia RPO jako organu stojącego na straży konstytucyjnych praw obywatelskich istotne jest, aby instytucja 1 proc. podatku funkcjonowała prawidłowo, zapewniając osobom potrzebującym realną możliwość uzyskania środków niezbędnych do poprawy ich trudnej sytuacji życiowej - podkreśla Rzecznik.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ